Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dallarında Yeterlik Sınavları

Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dallarında Yeterlik Sınavları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dallarında Yeterlik Sınavları yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dallarında Yeterlik Sınavları Yapılacaktır.

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 12 nci Maddesi:

Geçici Madde 12-(Ek: 19/11/2014-6569/21 md.)

25/11/2012 tarihinden önce en az üç yılı eğitim kurumlarında olmak üzere toplam beş yıl süreyle yoğun bakım ünitelerinde çalışmış bulunan yoğun bakım uzmanlık yan dalının bağlı olduğu ana dal uzmanları ile çocuk yoğun bakım ve çocuk acil ünitelerinde çalışmış olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili yan dal uzmanlık belgesini almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilirler. Başvuranlardan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir. Bu şekilde uzmanlık belgesi alanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olurlar.”

Hükümleri çerçevesinde; Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil yan dallarında ilki 14 Mart 2015 Cumartesi günü, ikincisi 17 Ocak 2016 Pazar günü olmak üzere iki kez yeterlik sınavları yapılacaktır.

Yapılacak olan sınavlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

1. Yoğun Bakım için: Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, İç Hastalıkları; Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil için: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları sınava başvurabilecektir.

2. Sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı olup uzmanlık belgesi alanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olacaklardır.

3. Sınavlara Başvuru:

a) 14 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacak sınav için; (15 Aralık 2014 saat 09:00) – (06 Şubat 2015 saat 18:00),

b) 17 Ocak 2016 Pazar günü yapılacak sınav için;  (02 Kasım 2015 saat 09:00) – (26 Kasım 2015 saat 18:00)

tarihleri arasında yapılacaktır.

4. Sınav başvuruları Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı; Mithatpaşa Cad. No:3, B Blok Kat: 3, No:23,  06434 Sıhhiye / ANKARA adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir. Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (birinci sınav için 06 Şubat 2015, ikinci sınav için 26 Kasım 2016 tarihinden sonra) Bakanlık Genel Evrak kaydına intikal eden başvurular dikkate alınmayacaktır.  

5. Başvurusu Bakanlığımız tarafından kabul edilen adayların sınava giriş ücretini nasıl yatıracakları, sınava giriş belgelerini nasıl alacakları, sınav yeri son başvuru tarihinden 15 gün sonra Bakanlığımız internet sitesi (www.saglik.gov.tr) kurumsal duyurular başlığında duyurulacaktır. 

6.  Sınava başvuracak olanlarda aranacak diğer şartlar şunlardır:

a. Yoğun Bakım için:

i. Beş yıl süreyle yoğun bakım ünitelerinde çalışmış olduğunu belgelemek,
ii. Yoğun bakımda çalışılan sürenin en az 3 yılının eğitim kurumlarındaki bir yoğun bakımda olduğunu belgelemek,
iii. I ve II de bahsedilen sürenin 25/11/2012 tarihinden önce gerçekleşmiş olması,
iv. Çalışılmış olan birim ismi açıkça yazılacaktır.

b. Çocuk Yoğun Bakımı için:

i. Beş yıl süreyle çocuk yoğun bakımı ünitelerinde çalışmış olduğunu belgelemek,
ii. Çocuk yoğun bakımı ünitelerinde çalışılan sürenin en az 3 yılının eğitim kurumlarındaki bir ünitede olduğunu belgelemek,
iii. I ve II de bahsedilen sürenin 25/11/2012 tarihinden önce gerçekleşmiş olması,
iv. Çalışılmış olan birim ismi açıkça yazılacaktır.

c. Çocuk Acil için:

i. Beş yıl süreyle çocuk acil ünitelerinde çalışmış olduğunu belgelemek,
ii. Çocuk acil ünitelerinde çalışılan sürenin en az 3 yılının eğitim kurumlarındaki bir ünitede olduğunu belgelemek,
iii. I ve II de bahsedilen sürenin 25/11/2012 tarihinden önce gerçekleşmiş olması,
iv. Çalışılmış olan birim ismi açıkça yazılacaktır.

7.  Başvuru dilekçesinde ve ekinde bulunması gereken hususlar:

a. Başvuru Dilekçesi. Dilekçeyi indirmek için tıklayınız 
b. Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
c. Uzmanlık belgesinin önlü arkalı fotokopisi
d. Yukarıdaki 6’ncı maddede tarif edilen belge veya belgeler (Her bir belge ilgili kurum yönetimince onaylanacaktır. Bu belgelerle ilgili tereddüt hâsıl olursa belgelerin kurum kayıtları ile doğrulanması istenecektir.)

Bilgi İçin;

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı
Tel: 0.312.5851583