Yeni Girişimsel İşlemler Yönergesi-03.06.2013 (TKHK)

Yeni Girişimsel İşlemler Yönergesi-03.06.2013 (TKHK)

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

 

Sayı: 49022165-010.99 2393 03 HAZİRAN 2013
Konu: Yeni Girişimsel İşlemler Yönergesi

 

14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “r) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan tabip muayene ve girişimsel işlemler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurumca çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.” hükmüne istinaden “Girişimsel İşlemler Yönergesi” hazırlanmış ve 15/02/2013 tarihli ve 459 sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş idi. 

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler ve uygulamaya yönelik alınan geri bildirimler doğrultusunda Başkanlığımızca “Girişimsel İşlemler Yönergesi” hazırlanmış ve 03/06/2013 tarihli ve 2391 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Girişimsel İşlemler Yönergesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının hesaplanmasında ekli Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi esas alınır.”hükmü gereğince 01/05/2013 tarihinden itibaren, gerçekleştirildiği bildirilen tabip muayene ve girişimsel işlemlerin “Girişimsel İşlemler Listesi” ile “Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi” esaslarına göre puanlandırılması gerekmektedir. 

Girişimsel İşlemler Listesinde yer alan ve gerçekleştirildiği bildirilen herhangi bir işlemin faturalandırılması Sağlık Uygulama Tebliği ilkeleri doğrultusunda yapılacak olup, Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almasa dahi Girişimsel İşlemler Listesi ile Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesinde yer alan tüm işlemler tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplamasına dâhil edilecektir. 

Tabiplerin girişimsel işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden güncel tıbbi bilgilere uygun şekilde ve tıp etiği içinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir ancak bu işlemlerin puanlandırılması Girişimsel İşlemler Listesi ile Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesinin genel hükümleri ile açıklama kısımlarında yer alan hükümler doğrultusunda yapılacaktır. 

Hastane Yöneticisi/Başhekimce, Girişimsel İşlemler Listesi ile Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesinin yayımlandığı son hali ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi içinde tabipler tarafından görülür halde yer alması ayrıca gerçekleştirilen işlemlerin kod numaraları ile işlemlere ait açıklamanın işlem adı ile birlikte görülebilir olmasısağlanacaktır. 

İlgili listeler ekte gönderilmemekte olup, listelere www.tkhk.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. İdris Ahmet ÇAKIR
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

 

DAĞITIM:
87 Kamu Hastaneleri Birliğine

 Ekler :

Ek 1: Girişimsel İşlemler Listesi için tıklayınız

Ek 2: Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi için tıklayınız

Girişimsel İşlemler Yönergesi_03.06.2013 tarihli ve 2391 Makam Onaylı aslı için tıklayınız