YEŞİL KARTLI HASTALARIN İŞLEMLERİNİN FATURALANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

 YEŞİL KARTLI OLUP 01.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE KURUMUMUZ KAPSAMINDA SAĞLIK HİZMETİ ALMAYA BAŞLAYAN HAK SAHİPLERİNİN TEDAVİ İŞLEMLERİNİN MEDULA-HASTANE SİSTEMİ ÜZERİNDEN FATURALANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU


Bilindiği üzere, 3816 sayılı Kanun kapsamında Yeşil Kart verilmek suretiyle sağlık yardımları Sağlık Bakanlığınca karşılanan kişiler dahil olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler 01/01/2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortalısı kapsamında Kurumumuza devredilmiş olup, bu kişilere verilecek olan sağlık hizmetlerinin MEDULA sistemi üzerinden Kurumumuza faturalandırılması bu tarihten itibaren zorunlu olmuştur. Bu kapsamda, 01/01/2012 tarihinden itibaren tedavi bedelleri MEDULA-hastane sistemi üzerinden faturalandırılacak olan bu kişiler için yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi için aşağıdaki açıklamalar önem arz etmektedir.

01.01.2012 tarihi itibari ile Kurumumuz kapsamından sağlık hizmeti almakta olan yukarıda tanımlanmış olan hak sahiplerinin;

1- Kurumumuz ile sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları ile protokollü üniversite hastanelerine müracaatlarda ikinci madde de belirtilen özel durumlar haricinde Sağlık Bakanlığına bağlı olan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularından sevkli gelindiğinin MEDULA-hastane sistemi üzerinden beyan edilmesi ve incelenecek olan fatura eki belgelere hekim kaşeli sevk belgesi fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

2- MEDULA-hastane sisteminden alınacak olan;
a) “Acil” provizyon tipi kapsamındaki acil olarak yapılması gereken tedaviler,

b) Tedavi tipi;
-Fizik tedavi ve rehabilitasyon,
- Hiperbarik oksijen tedavisi,
- ESWL,
- Onkolojik tedavi,
- Diyaliz,
seçilerek bu kapsamda verilecek olan tedaviler,

c) MEDULA-hastane klavuzunda belirtilecek olan özel durumun seçilmesi halinde, “organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan” hastaların tedavisi için,
MEDULA-hastane sistemi üzerinden sevkli olunduğuna dair beyan yapılma zorunluluğu bulunmamakta olup, bu tedavilerin tamamı Kurumumuz tarafından incelenecektir.

3- Kurumumuz ile sözleşmeli/ protokollü sağlık hizmet sunucularında 01.01.2012 tarihi öncesinde başlayıp 01.01.2012 tarihinde veya sonraki günlerde yatarak tedavileri devam eden yeşil kartlı hak sahipleri için MEDULA-hastane sistemi üzerinden sadece 01.01.2012 tarihinde direkt olarak yatan takibi alınabilecektir. Bu takiplerin tamamı Kurumumuz tarafından incelenecek olup, fatura ekinde sevk belgesi (01.01.2012 tarihi öncesinde 2. veya 3. basamak Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş) olmayan sağlık hizmet bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır.

4- Diş tedavileri (miadlı işlemleri içerenler) ve protez işlemlerinin Kurumumuzca bedelinin karşılanabilmesi için MEDULA-hastane sistemi üzerinden taahhüt girilmesi gerekmektedir.