Yardımcı sağlık personeli diploma tescili kuralları

Yardımcı sağlık personeli diploma tescili kuralları

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 49675148/929/2013.5363.33195

Konu : Yardımcı Sağlık Personelinin Diploma

................. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Sağlık personelinin diploma tescil işlemleri 663 sayılı SağlıkBakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanun'u hükümlerine göre Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması amacıyla Hekim, Uzman Hekim, Diş Hekimi,Uzman Diş Hekimi, Eczacı ile yurt dışından mezun olan Türk vatandaşı, sonradan Türk vatandaşlığına geçen veya yabancı uyruklu sağlık personeli diploma tescil ve denklik işlemeleri hariç; yardımcı sağlık personeli diploma tescil iş ve işlemlerinin İl Sağlık Müdürlüklerine devri 14/06/2013 tarihli ve 21387 sayılı Makam onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1- Ülkemizdeki eğitim kurumlarından mezun olan yardımcı sağlık personelinin diploma tescil iş ve işlemleriil sağlık müdürlükleri tarafından yürütülecektir,

2- Tescili yapılacak olan yardımcı sağlık personeli branş listesi Ek 1' de yer almaktadır,

3- 2012-2013 yılı eğitim ve öğretim dönemi ve sonraki dönemlerde mezun olacak kişilerin tescilleri ile geçmiş dönemlerde mezun olup, tescil işlemi yapılmadan öğrencilere okulları tarafından verilendiplomaların tescil işlemleri il sağlık müdürlüğünce gerçekleştirilecektir,

4- Eğitim ve öğretim kurumunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü, o ilden mezun olan sağlık bölümü mezunu öğrencilerinin diploma tescil işlemini yapmaya yetkilidir,

5- Diploma tescil işleminde, diplomalar ilgili eğitim kurumunun resmi yazısı ekinde İl Sağlık Müdürlüğünegönderilecek, tescil işlemi sonrasında sağlık müdürlüğünün resmi yazısı ekinde ilgili eğitim kurumuna iadeedilecektir. Diploma tescil işlemlerinde elden iş akışına kesinlikle izin verilmeyecek olup, müdürlüğe yapılacak bu tarz  talepler, işleme alınmayacaktır,

6- Tescil için İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen diplomaların imza işlemleri, İl Sağlık Müdürü veya yetkilendireceği İl Sağlık Müdür Yardımcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

7- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nda diplomaların tescil edileceği hüküm altına alındığından, diploma dışında (geçici mezuniyetbelgesi ve vb.) herhangi bir belge üzerinde tescil işlemi yapılmayacaktır.

8- Tescili yapılan diplomanın kayıp olması halinde gerçekleştirilecek işlemler:

a) Üniversiteler tarafından verilen ikinci nüsha diplomalarda, kişinin ÇKYS'deki eski tescil kaydı sorgulanarak, diploma üzerine daha önceden verilen tescil no ve tescil tarihi işlenecek,

b) Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatı gereği, Sağlık Meslek Liseleri tarafından ikinci nüsha diplomadüzenlenmediğinden, kişinin ÇKYS'deki eski tescil kaydı sorgulanarak diplomanın daha önceden tescil edildiğine dair yazı verilecek,

c) Yukarıda (a) ve (b)'de bahsedilen işlemlerin yapılmasında tüm il sağlık müdürlükleri yetkilidir.

9- Yeni açılan okul veya bölümlerin ÇKYS'deki isim tanımlama işlemi, Genel Müdürlüğümüz

Tescil ve Denklik İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek, tanımlama işlemine müteakip tescil işlemi ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından yapılacaktır,

10- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tescil ekranında değişiklik yapılmasına yönelik taleplerde Genel Müdürlüğümüz Tescil ve Denklik İşlemleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir,

11- Diploma tescil raporlarının A4 (210x297) mm boyutunda çıktısı alındıktan sonra, raporlar ciltlenerek"Diploma Tescil Kütük Defterleri" oluşturulacaktır,

12- ÇKYS/IKYS ekranında tescil işlemeleri yapıldıktan sonra, tescil no sıra numarasına göre rapor menüsünden çıktı alınacak, her branş için ayrı kütük defterleri oluşturularak arşivde muhafaza edilecektir; ayrıca kütük defterlerinin bir nüshası her yılın sonunu müteakip 1 (bir) ay içerisinde, yukarıda belirtilen formata göre, hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığınagönderilecektir,

13- İlgili Kanun hükümleri gereğince meslek icra etme yetkisinden men edilen sağlık personelinin iş veişlemleri Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.

14- Müdürlüğünüz tarafından bildirilen personele tescil işlemi için yetki verilmiş olup, söz konusu işlemleryetki verilen personel tarafından yapılacaktır.

15- Tescil iş ve işlemlerinde sistemle alakalı yaşanacak sorunlarda https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/ adresi ve 0312 408 39 00 numaralı telefon ile ÇKYS yardım masasından, mevzuat ve diğer hususlarla alakalı sorunlarda ise hikmet.arslanhan@saglik. gov.tr ve ozcan.celik@saglik.gov.tr adresinden bulunanpersonel ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

16- Diploma tescil işleminin iş akış süreci sesli olarak video ortamında hazırlanmış olup, ulaşmak için https://www.saglik.g0v.tr/CKYSEGITIM/ana-sayfa/l-24280/20i30Ql6.html linkinde verilmiştir.

Bahse konu tescil iş ve işlemlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a. Müsteşar