Yan Dal Uzmanlarına Getirilen Kadro Şartının Yürütmesi Durduruldu

Yan Dal Uzmanlarına Getirilen Kadro Şartının Yürütmesi Durduruldu

 Sağlık Bakanlığı, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl, “Yan dal uzmanlığı bulunanların sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi için o yan dal uzmanlığında boş kadronun bulunması’ şartını getirdi. Ana dal uzmanlığında boş kadro olsa bile yan dal uzmanlığı olanlara sahip oldukları ana dal uzmanlık alanında  çalışma yasağı getirildi.

11.02.2011 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinde, 14.02.2012 tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte bu şarta ilişkin düzenleme yaptı.

Oysa Tıpta Uzmanlık Kurulu 14 Kasım 2012 günü 321 sayılı kararında “uzmanlar eğitimini aldıkları ana dal ile kazanmış oldukları yetkinlik ve yetkilerini yan dallarla ilgili bir kısıtlamaya uğramadan kullanmaktadır ve kullanmaya devam edeceklerdir” diyordu.

Türk Tabipleri Birliği her iki Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Danıştay 10. Dairesi 13 Aralık 2012 ve 21 Aralık 2012 tarihinde verdiği kararlar ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde “Dava konusu yönetmelik kuralı, uzman tabiplik statüsünün tabibe verdiği, o uzmanlık dalında mesleğinde çalışma hakkını, sahip olduğu uzmanlıkta kadro bulunması şartının ötesinde, kuruluşun o yan dalda da kadrosunun bulunması ve o yan dal kadrosunun boş bulunması şartına bağlayarak, 1219 sayılı Yasadaki sınırlamaların ötesinde engellemektedir.

Bu durumda, uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzmanlık belgesi almış bir tabibi, o uzmanlık dalı içerisinde ayrıca yan dalının da bulunması nedeniyle, sahip olduğu uzmanlık dalında çalışma hakkını ortadan kaldıran dava konusu düzenleme, yasayla tanınmış olan uzmanlık dalında çalışma özgürlüğünü ortadan kaldırması nedeniyle hukuka aykırı bulunmaktadır’ denildi (kararlar için tıklayınız).

Bu karar uyarınca yan dal uzmanı hekimler, yan dal kadrosu bulunma şartı aranmadan uzmanlık dallarında boş kadro bulunması halinde ilgili sağlık kuruluşlarında çalışabilecektir. Yan dal uzmanı hekimler böylece hem ana dal hem de yan dal alanı ile ilgili olarak sağlık hizmeti sunabilecektir.

2012 şubatından bu yana yürütmesi durdurulan yönetmelik hükümlerine dayalı uygulamalar nedeniyle  görevlerine son verilen ya da çalışma izni alınamadığı için işsiz kalan yan dal uzmanları, bu nedenle uğradıkları zararların tazmini için bulundukları yerin İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile Sağlık Bakanlığına başvurabilirler, tazmin edilmemesi halinde ise isterlerse yargı yoluna başvurabilirler.