Veri Paylaşımı ve Paylaşılan Verilerin Gizliliği ile Koordinasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar

Veri Paylaşımı ve Paylaşılan Verilerin Gizliliği ile Koordinasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL SİGORTA VERİLERİNİN PAYLAŞIMI VE PAYLAŞILAN VERİLERİN GİZLİLİĞİ İLE KOORDİNASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

                                                             BİRİNCİ BÖLÜM                                                            

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem veri tabanında yer alan kişisel ve kurumsal verilerin; kişinin ya da kurumun mahremiyeti, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyarak, paylaşım esaslarının belirlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar;

a) Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem veri tabanındaki sağlık verileri dışındaki verilerin güvenliğinin sağlanması,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında sağlık verileri dışındaki verilerin elektronik veya manyetik kayıt ortamında paylaşılmasına,

 ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 Dayanak

MADDE 3 - (1) Sosyal Sigorta Verilerinin Paylaşımı ve Paylaşılan Verilerin Gizliliği ile Koordinasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin 7 nci fıkrası ve 100 üncü maddesi, 20/05/2006 tarihli 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin a, b ve d fıkraları ile 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

               Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

           a) Alıcı: Paylaşıma açılacak verilerden, yapılacak protokol/sözleşme çerçevesinde yararlanan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

           b) Doğrudan Tanınma: Bir istatistikî birimin kimliğinin; adı, adresi veya resmen verilmiş ve genel olarak bilinen bir kimlik numarası ile ortaya çıkarılmasını,

           c) Dolaylı Tanınma: Bir istatistikî birimin kimliğinin, doğrudan tanımlamada yer almayan diğer özelliklerinden faydalanılarak ortaya çıkarılmasını,

           ç) Gizli Veri: Kişi, kurum, kuruluş ya da firmanın doğrudan veya dolaylı bir şekilde sahip olduğu özellikleri ile birlikte tanınabilmesine ve bu şekilde bireysel bilgilerin açığa çıkarılmasına imkân sağlayan bireysel veya tablo hâlinde saklı tutulan veriyi,

d) HSGM: Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünü,

e) Kaynak Sistem: Kurum veri tabanlarını,

f) Koordinasyon Birimi: 10 uncu maddede açıkça belirtilen birimleri,

g) Kurul: Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan Veri Paylaşımı Kurulunu,

ğ) Kurul Başkanı: Sosyal Güvenlik Kurum Başkanını ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısını,

           h) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

           ı) Kurum Başkanı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

           i) Kurul Sekretaryası: Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığını,

           j) Raporlaştırılmış Veri: Kurumsal Raporlama ve İstatistik Sisteminde yayınlanan belli kategoriler altında sınıflandırılmış raporlara ait veriyi,

           k) Veri: Bilişim teknolojileri kullanılarak toplanan kişisel ve kurumsal nicel ve/veya nitel bilgileri,

ifade eder.

 ikinci bölüm

Verilerin Gizliliği, Güvenliği, Dağıtım Prosedürü ve Alıcı Tarafa Düşen Görevler

Gizli Veriye İlişkin Hükümler

madde 5 - (1) Kurum ilgili birimlerine yapılan tüm veri talepleri kapsamında;

           a) 09/10/2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda açıkça belirtildiği üzere, açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler,

           b) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait her türlü veriler,

           c) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan veya dolaylı bir şekilde sahip olduğu özellikleri ile birlikte tanınabilmesine ve bu şekilde bireysel bilgilerin açığa çıkarılması ile söz konusu kişilerin itibarını zedeleyebilecek, maddi hasara uğratabilecek veya yasal yaptırımlara maruz bırakabilecek TC kimlik numarası ile kimliği teşkil eden her türlü bilgiler (ad, soyad, anne adı, baba adı, nüfus seri no, cilt no, vb.), tahsis numarası, emekli sicil numarası, yurtdışı sicil numarası, işyeri sicil numarası, vergi sicil numarası, firmaların unvanları vb. bilgiler,

           ç) Sigortalı ve hak sahiplerinin Genel Sağlık Sigortalısı ve Sosyal Sigortalılık bilgileri (tescil kaydı tespiti(4a-4b-4c), hizmet dökümü vb.) ile bunlara yapılan tüm ödemelere dair bilgiler,

           d) Rekabet hukuku ilkelerine aykırılık teşkil eden firma bilgileri içeren veriler,

           gizli veri niteliğinde değerlendirilir.

Kişisel ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunması

MADDE 6 - (1) Kurum veri tabanında yer alan kişisel bilgilerin gizliliği esastır.

 (2) Verilerin paylaşımında; Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatta yer alan özel hayatın gizliliğine ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunmasına ilişkin hükümler esas alınır.

 Veri Dağıtım Prosedürü

MADDE 7 - (1) Kurum dışı (kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri) veri paylaşımı;

           a) Sürekli veri paylaşımı/web servis talepleri karşılanırken kurum/kuruluşların verileri alabilmesi için protokol veya sözleşme imzalamaları zorunludur.

           b) Tek seferlik veri talepleri karşılanırken ilgili koordinasyon birimlerince incelenip Kurul tarafından uygun görülen talepler HSGM’ye iletilecektir. Söz konusu taleplerde gizli veri istenmesi durumunda, kişi, kurum/kuruluşların verileri alabilmesi için protokol veya sözleşme imzalamaları zorunludur.

c) Alıcı tarafın verileri (gizli olmayan tek seferlik veriler hariç) teslim alabilmesi için noter aracılığı ile gizlilik taahhüt belgesi imzalaması ve Kuruma vermesi zorunludur. Ancak kamu kurum ve kuruluşları tarafından gizlilik taahhüt belgesinin imzalanmasında noter aracılığı şartı aranmaz.

ç) Protokol/sözleşme metni, yapılacak protokol/sözleşme ile sahip olduğu veriler kullanıma açılan genel müdürlüğün sayısına göre en az üç nüsha olmak üzere önce veri paylaşım talebi olan kurum/kuruluşa gönderilecek, imzayı müteakip ilgili genel müdürlüklerin/birimlerin koordine parafı açılmak suretiyle en son Kurum adına Kurum Başkanı veya yetkilendireceği personel tarafından imzalanacaktır. Islak imzalı nüshalardan birisi veri talep eden kurum/kuruluşa, diğeri/diğerleri verisi paylaşılan genel müdürlüğe/başkanlığa gönderilecek ve son imzalı nüsha ise HSGM’de muhafaza edilecektir.

           d) Protokollerin/sözleşmelerin süresini belirlemeye, yenilenip yenilenmemesine karar  

vermeye ve protokolleri/sözleşmeleri feshetmeye Kurum Başkanı yetkilidir.

(2) Kurum içi veri paylaşımı;

a) Kurum içi talepler karşılanırken ilgili koordinasyon birimlerince uygun görülen talepler HSGM’ye iletilecektir.

Verilerin İletildiği Kişi, Kurum/Kuruluşlara Düşen Görevler

MADDE 8 - (1) Alıcının Yükümlülükleri;

           a) Alıcı, veri talebine uygun olarak yaptığı çalışmaların gizli verilerin açıklanmasına imkân vermeyecek şekilde yürütülmesini sağlar. Verilerin istenilen amaç dışında kullanılmaması için her türlü önlemi alır ve verinin incelenip değerlendirilmesi aşamasındaki gizli verinin bulunduğu ortama yetkisiz kimselerin fiziksel veya elektronik yollarla erişiminin engellenmesi için gerek duyulan güvenlik sistemini kurar veya gerekli tedbirleri alır.

           b) Kurum tarafından görüntülenmesi sağlanan veya elektronik ya da benzeri usullerle gönderilen veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu hükümleri çerçevesinde, bireysel verilerin gizliliği ilkesine bağlı kalmak şartıyla ilgili mevzuat, uluslararası anlaşmalar ve kamu hizmetinin gerektirdiği yükümlülüklere göre kullanılacak olup paylaşılan verilerin yetkisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşların eline geçmemesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

           c) Veri güvenliğinin sağlanması konusunda her türlü sorumluluk süre ile sınırlandırılmaksızın veri talebinde bulunan kişi, kurum/kuruluşlara ait olacaktır.

           ç) Alıcı, paylaşılan verileri üçüncü şahısların kullanımına sunmayacak ve yayımlamayacaktır.

           d) Her türlü sorumluluk alıcıya ait olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunun emredici hükmünden kaynaklanan bir görevi ifa etmesi durumunda bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen hüküm aranmaz.

           (2) Uygulanacak Müeyyideler;

           a) Taraflarca alınacak verilerin kullanılmasının hukuki sonuçlarından alıcı sorumludur. Bu kapsamda verilerin kullanılmasında ve paylaşımında Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatta yer alan özel ve ticari hayatın gizliliğine ilişkin hükümler uygulanır.

b) Kurum tarafından sağlanan verilerin güvenlik açıkları nedeniyle yetkisiz kişilerin eline geçmesi ve yetkisiz kullanımından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai zararın tazmininden alıcı sorumlu olacaktır.

           c) Gizli verilerin korunması ile ilgili hükümleri ihlal eden kişiler Türk Ceza Kanununun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Bölümünün 135 inci, 136 ncı ve 137 nci maddelerince suç işlemiş sayılacaktır.

ç) Kurum tarafından kendilerine erişim yetkisi verilen kişilerden, gizli verileri değiştiren veya bütünlüğünü bozanlar Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları Bölümünde yer alan 243 üncü ve 244 üncü maddelerince suç işlemiş sayılacaktır.

 İstisnai Durumlar

MADDE 9 - (1) Aşağıda belirtilenlerin veri talebinde bulunması halinde 7 nci madde hükümleri uygulanmaz.

a) Cumhuriyet Başsavcılıkları, mahkemeler ve Sayıştay Başkanlığı,

b) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirdiği personel,

c) Yasal görev ve yetkilerine uygun olmak şartıyla 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri tarafından yapılacak soruşturma, inceleme ve teftişlerle ilgili görevlendirilen personelin soruşturma, inceleme ve teftiş konusu ile ilgili talep ettiği veriler,

ç) Kurum politikalarıyla ilgili olarak iş ve işlemleri yürüten veya bununla ilgili çalışma yapan Kurum personeli.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Veri Taleplerinin Yönetimi ve Birimlerin Cevap Verme Yükümlülüğü

Veri Taleplerinin Yönetimi

MADDE 10 - (1) Veri toplama ve işlenmesinde amacın belirginliği ilkesi;

Veriler istenmeden önce, bu veri taleplerinin amaçlarının belli olması, açık ve net bir şekilde talebe konu olan yazıda belirtilmesi, sonraki kullanımların da bu amaçlarla sınırlı tutulması gereğine değinilmesi ve talep edilen bilgilerin kullanılma gerekçesi ve varsa yasal dayanağının belirtilmesi zorunludur.

(2) Veri taleplerinde isteğin kurgulanması ilkesi;

           a) İlgili talepler resmi yazı ile istenir.

           b) Verinin doğru üretilebilmesi için veriler talep edilmeden önce ilgili birim ile ön görüşme yapılır. Gerekli fizibilite çalışması yapılmaksızın iletilen taleplerdeki geri dönüşlerde ve aynı talebe dair değişikliklerde ikinci bir resmi yazı olmadan cevap verilmez.                 

           c) Kurum içi birimler tarafından Kurumsal Raporlama ve İstatistik Sisteminde bulunan istatistik amaçlı veriler talep edilemez.

           ç) Veri tabanı kullanım performansını artırmak ve daha etkin veriye ulaşabilmek amacıyla, talebe konu olan resmi yazıda yer alan veri deseninde aşağıdaki hususlar mutlaka bulunmalıdır:

1-       Tarih: Yıl, ay

2-       Tarih aralığı: Başlangıç – Bitiş tarihi

3-       Şahıs: T.C. Kimlik Numarası, sicil numarası

4-       Firma: Vergi numarası, işyeri sicil numarası

5-       Kapsam türü (4/a, 4/b, 4/c)

           Gerektiğinde Kurum bu başlıklar dışında da veri deseninde değişiklikler yapabilir.

 Birimlerin Cevap Verme Yükümlülüğü

MADDE 11 - (1) Veri taleplerinin değerlendirilmesi aşamasında;

           a) Cumhuriyet Başsavcılıkları, mahkemeler ve Sayıştay Başkanlığı ile yasal görev ve yetkilerine uygun olmak şartıyla 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları denetim birimleri ile Kurum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığınca istenen tüm veriler aşağıdaki maddeler geçerli olmaksızın HSGM tarafından doğrudan gönderilecektir.

           b) Emeklilik, sigortalı ve hak sahipleri, kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları vb. ile ilgili tüm veri taleplerinin karşılanmasında ilgili Koordinasyon Birimi, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Bilgilendirme Daire Başkanlığıdır.

           c) Sigortalı primler, tescil, işveren, kayıt dışı verileri, genel sağlık sigortalısı tescil verileri vb. ile ilgili tüm veri taleplerinin karşılanmasında ilgili Koordinasyon Birimi, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığıdır.

           ç) Aylık İstatistik Bülteni ve İstatistik Yıllığında yayınlanan tablolara konu veri ile finansman ve fon yönetimine ilişkin istatistiki veri talepleri ile ilgili Koordinasyon Birimi, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığıdır.

           d) Bütçe ve muhasebe ile ilgili veri talepleri için ilgili Koordinasyon Birimi, Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığıdır.

           e) HSGM’nin iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyon birimi Elektronik Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığıdır.

           f) Koordinasyon birimleri; gelen veri paylaşım talepleri ile ilgili başvuruları Kurulda görüşülmek üzere toplayıp gerekli görülmesi halinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşlerini alarak verilerin paylaşılıp paylaşılmaması yönündeki uygun görüşlerini de eklemek suretiyle gerekçeleri ile beraber yalnızca konu başlıklarını Kurul sekretaryasına iletmek, veri tabanındaki verilerin derlenmesinde tereddüt duyulan hususlarda karar vermek, iş kurallarını belirlemek ve kendi birimleri ile ilgili olarak imzalanmış protokol ve sözleşmelerin takibini yapmakla görevlidir.

           (2) Taleplere cevap verilmesi aşamasında;

a) Kurum dışı gizli veri talepleri karşılanırken gerekli güvenlik önlemleri alınır.

b) Talebe ilişkin oluşturulan bilginin alıcı tarafa ulaşma tarihini takiben gönderilen veri ile ilgili her türlü soru ivedilikle cevaplandıracaktır.            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verilerin Güvenliği, İletilmesi ve Ücretlendirilmesi

 Verilerin Güvenliği

MADDE 12 - (1) Kurum, veri tabanında tutulan verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Kurumda uygulanan bilgi güvenliği standartları ve bilgi güvenliği politikalarının hazırlanmasını, uygulamaya konulmasını, güncellenmesini ve denetlenmesini sağlamakla yükümlüdür. 

a) Kaynak veri tabanına, veri ambarına erişimler gerçek kişi (ad, soyad) kullanıcı adı ve şifreleri kullanılarak güvenlik politikaları çerçevesinde yapılacaktır.

b) Kurum kaynak sistemlerinde sadece test edilmiş ve onaylanmış Kurum uygulamaları aracılığı ile toplanan veriler esastır. Hatalar sonucu veya farklı nedenlerle verilerde değiştirilme, silinme, eklenme ihtiyacı oluşursa ilgili genel müdürlük ile HSGM’deki ilgili yazılım biriminden yetkilendirilmiş kişiler ile tutanak altına alınarak yapılacaktır.

c) HSGM Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Daire Başkanlığı yedekleme politikaları çerçevesinde mutat bir şekilde kaynak verilerinin yedekleme işlemi sistem personeli tarafından yapılacaktır.

ç) Kurumca veriye erişim yetkisi verilmiş personelin Kurumdan ayrılması veya görev yeri değişikliği durumunda personelin veri tabanına erişim yetkileri iptal edilir. Personelin üzerinde çalıştığı veri ile ilgili sorumluluğu Kurumdan ayrıldıktan sonra da devam eder.

(2) Kurumsal raporlama sistemine giriş yetkisi;

           a) Sigortalı ve emeklilik ile ilgili kişisel veriler, işveren ile ilgili gizli veriler için geliştirilen tüm rapor ekranlarına giriş yetkileri, koordinasyon birimlerinin onayı alındıktan sonra HSGM tarafından verilecektir.

 Verilerin İletilmesi

MADDE 13 - (1) Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ortamında veri iletme: Kurum içi veri talepleri karşılanırken hazırlanan veriler DYS üzerinden ilgili birimlere iletilir.

(2) Elektronik posta ile veri iletme: Veriler elektronik ortamda iletilirken sadece ‘gov.tr’ uzantılı e-posta adreslerine gönderilir ve veri ulaştıktan sonra bilgi verilmesi istenir.

(3) Posta ile veri iletme: Posta ile iletilecek veriler şifrelenerek CD, DVD vb. ile kapalı bir zarf içerisinde gönderilir. Zarf taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilir ve alıcısına ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.

(4) Telefonla veri iletme: Telefonla hiçbir veri bilgisi iletilmez.

(5) Protokol/sözleşme imzalanan alıcı ile veri paylaşımının gerçekleştirilmesinde kurumsal elektronik alt yapı vasıtasıyla web servis, VPN, XML vb. uygulamalar kullanılabilir.

 Veri paylaşımı hizmetlerinin ücretlendirilmesi

MADDE 14 - (1) Bu Usul ve Esasların kapsamına giren ve Kurum tarafından paylaşımı onaylanan verilere ilişkin, üniversitelerin kurumsal projelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yayımladıkları süreli istatistik bültenlerinde ve uluslararası kuruluşların Kurumun işbirliği yaptığı çalışmalarda kullanılmak üzere talep edilen veriler, gerçek ve tüzel kişilerin spesifik analize gerek olmaksızın karşılanabilecek basit veri talepleri ve diğer ülkelerin resmi kurumlarının talepleri mütekabiliyet esasları çerçevesinde ücretsiz olarak karşılanır.

(2) Ücret talep edilecek kurum ve kuruluşların belirlenmesi konusunda ortaya çıkabilecek ihtilafları çözmeye Kurul yetkilidir.

(3) Veri paylaşımı ile ilgili her türlü vergi yükümlülüğü alıcıya aittir.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

      Veri Paylaşımı Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun Oluşumu

MADDE 15 - (1) Kurul; Kurum Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü, Sigorta Primleri Genel Müdürü, Hizmet Sunumu Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve İç Denetim Birimi Başkanlarından oluşur.

(2) Kurula, Kurum Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

(3) Kurul, Kurum Başkanının uygun göreceği zamanlarda asgarî altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde Kurum Başkanının veya en az altı üyenin talebi üzerine Kurum Başkanının uygun görmesi halinde Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

           (4) Kurulun sekretarya işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülür. Koordinasyon birimleri tarafından tüm alt detayları ile hazırlanan taleplerin gündeme alınıp alınmayacağına dair hazırlanan konu başlıklarını gündeme alınması için Kurul Başkanlığına sunmak ve toplantı tarihi ve yeri ile ilgili süreçleri takip etmek görevi Kurul Sekretaryasına aittir.

 Kurulun Görevleri

              MADDE 16 - (1) Kurulun görevleri şunlardır:

           a) Sürekli veri paylaşım taleplerini karara bağlamak.

           b) Münferit veri taleplerini konu başlıkları itibariyle tasnif ederek karara bağlamak.

           c) Veri paylaşımının hangi yolla yapılacağına karar vermek.

ç) Veri paylaşımı ile ilgili ücret alınıp alınmamasına karar vermek ve alınacak ücretin miktarını belirlemek.

           d) Gerektiğinde tüm bu işlemler ile ilgili Koordinasyon Birimlerine yetki devrine karar vermek.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

 MADDE 17 - (1) Bu Usul ve Esaslar ../../….  tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 26/06/2012 tarihli ve 11942381 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Veri Paylaşımı ve Paylaşılan Verilerin Gizliliği ile Koordinasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kalkar.

 Yürütme

 MADDE 18 - Bu Usul ve Esas hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

VERİ PAYLAŞIMI VE PAYLAŞILAN VERİLERİN GİZLİLİĞİ İLE KOORDİNASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR