Vatansız ve Geçici Sığınmacı Hakkı Kazanmış Bireylerin Tedavi Bedelleri Nasıl Tahsil Edilmelidir?

Vatansız ve Geçici Sığınmacı Hakkı Kazanmış Bireylerin Tedavi Bedelleri Nasıl Tahsil Edilmelidir?

Vatansız ve Geçici Sığınmacı Hakkı Kazanmış Bireylerin Tedavi Bedelleri Nasıl Tahsil Edilmelidir? Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşü şu şekildedir:

Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşü şu şekildedir:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne ait 20.05.2009 tarih ve 5990/8237 sayılı "Ülkemiz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara SYD Vakıflarından Yapılacak Yardımlar" konulu yazılarının, birinci maddesi "İçişleri Bakanlığınca sığınmacı/mülteci statüsü verilmiş yabancılar/vatansızlar/mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlar" başlığı altında "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümleri çerçevesinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından kendilerine, SYD vakıfları tarafından sağlık  yardımı yapılmayacaktır." hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre vatansız ve sığınmacı statüsünde sayılabilmeleri için İçişleri Bakanlığının "Bakanlık Oluru" ile Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen “Yabancı Kimlik Numarası”nın ibraz edilmesi halinde, genel sağlıksigortası tescil işlemleri gerçekleştikten sonra sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu nedenle, vatansız ve sığınmacı hakkı kazanmış bireylerin SGK İl Müdürlüklerine yönlendirilerek, tescilişlemlerinin sağlanması gerekmekte olup kapsam dahilinde yer almayan kişilerin tedavi giderlerinin ilgililerce karşılanması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Bakanlığı'nca yayımlanmıştır.