Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DENETİM

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığının ve denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim faaliyetlerine, denetçi yardımcılarının giriş sınavına, mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarına, yükselmelerine, görevlendirilmelerine ve denetime tabi kişi ve kurumların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26, 35, 36, 40 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Birim: Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere oluşturulmuş şubeleri,

d) Daire Başkanı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanını,

e) Daire Başkanlığı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığını,

f) Denetçi: Sağlık Başdenetçisini, Sağlık Denetçisini, Sağlık Denetçi Yardımcısını,

g) İz sürme metodu: Bir idari işlemin süreç yönetimi metoduna dayalı tüm aşamalarının takip edilmesini içeren denetim anlayışını,

ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

ı) Kurum Başkanı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanını,

i)  Kurum Başkanlığı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığının Kuruluşu, Bağlılığı, Görevleri ve Görev Merkezi

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Daire Başkanlığı,  Daire Başkanı, denetçiler, birim sorumluları ve personelinden müteşekkil olup, Daire Başkanlığı doğrudan Kurum Başkanına bağlıdır. Denetçilere, Bakan, Kurum Başkanı ile Daire Başkanı dışında hiçbir merci tarafından emir verilemez.

Daire başkanlığının görevleri

MADDE 5 – (1) Daire Başkanlığı, Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine Kurum Başkanı adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak araştırma, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Denetime ilişkin denetim standartları ve ilkelerinin oluşturulmasını sağlamak, yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı tedbirler almak.

c) Kurumca belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak performans denetimini yapmak.

ç) Kurumun denetiminde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak denetimlerini yapmak.

d) Kurum teşkilatında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Kurumun hedeflerine ve amaçlarına uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulunmak.

e) Mevzuatta belirtilen ve Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının tüm iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturmaların öncelikli olarak kurumun denetçileri tarafından yapılması esastır.

(3) Kurum görev alanına giren konularda, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bizzat Bakan tarafından verilecek denetim, inceleme ve soruşturma görevi haricinde denetim, inceleme ve soruşturma yapılamaz.

Görev merkezi

MADDE 6 – (1) Daire Başkanlığının görev merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde Daire Başkanının önerisi, Kurum Başkanının onayı ile Ankara dışında da görev merkezi tesis edilebilir veya aynı yolla kaldırılabilir.

(2) Görev merkezlerinde, Kurum Başkanı ve Daire Başkanı tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, denetçilerin büro ile ilişkilerinin düzenlemesi konularında, görev merkezindeki kıdemli denetçilerden biri Daire Başkanı tarafından görevlendirilir.

(3) Görev merkezlerinde; denetçilerin sağlıklı, verimli ve güvenli bir şekilde denetim hizmetlerine ilişkin çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli çalışma ortamı sağlanır. Bu amaçla, görev merkezindeki denetçi sayısı da dikkate alınarak, gerekli nitelik ve nicelikte personel görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanının Atanması,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Daire başkanının atanması

MADDE 7– (1) Daire Başkanlığına, atama tarihi itibariyle, son beş yılı Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olmak şartıyla en az on yıl fiilen denetçilik/müfettişlik yapmış başdenetçiler arasından atama yapılır.

 (2) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile genel müdür yardımcılığı, dengi veya üstü görevleri asaleten yapanlar arasından Daire Başkanlığına atama yapılabilir.

Daire başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Daire Başkanı, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

a) Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek, denetim ve çalışma programını hazırlayıp Kurum Başkanının onayından sonra uygulanmasını sağlamak, denetim, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılacak denetçileri görevlendirmek ve çalışmalarını, iş verimlerini, görevine olan ilgilerini, meslek ilke ve etiğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları yerinde denetlemek.

b) Denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, bu faaliyet sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemlere ilişkin önerileri Kurum Başkanına sunmak.

c) Kurum Başkanının gerekli gördüğü hallerde bizzat denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.

ç) Denetçiler tarafından hazırlanan raporların şekil yönünden standart formatta olmasını sağlamak.

d) Yıllık performans ölçütleri koyarak denetçilerin performanslarını ölçmek ve değerlendirmek.

e) Denetçiler tarafından düzenlenen raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak veya yaptırmak, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek.

f) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere başkanlık görüşü oluşturmak.

g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmü uyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.

ğ) Daire Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h) Gerektiğinde Daire Başkanlığının iç işleyişine ilişkin talimat çıkarmak.

ı) Denetçi yardımcılarının işe alınmalarını ve yetişmelerini sağlayıcı iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli tedbirleri almak.

i) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.

j) Denetçilerin, mevcut imkanlar dahilinde meslekleri ile ilgili çalışmalara özendirilerek yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmada bulunması, ayrıca mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması için önerileri Kurum Başkanına sunmak.

k) Etik ilkeler ve temel mesleki nitelik standartlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

l) Gerektiğinde Kurumu yurt içi ve yurt dışında temsil etmek, bu kapsamda verilen görevleri yerine getirmek.

m) Rehberlik hizmetlerinin etkin olarak işletilmesi için, Daire Başkanlığı ile Kurumun tüm birimleri arasında iletişimi sağlamak.

n) Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi yönünde görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

o) Görev alanına giren konularda ve uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Kurum Başkanına teklifte bulunmak.

ö) Mevzuat ile verilen diğer görevleri ve Kurum Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

(2) Daire Başkanı, Daire Başkanlığının görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kurum Başkanına karşı sorumludur.

(3) Daire Başkanı, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda denetçiyi Başkan Yardımcısı olarak Kurum Başkanının onayı ile görevlendirir. Başkan yardımcıları, denetçi unvan ve yetkilerine sahiptir.

(4) Denetçiler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek üzere, denetçiler arasından Daire Başkanınca yeterli sayıda raportör görevlendirilebilir.

Daire başkanlığına vekâlet

MADDE 9 – (1) Daire Başkanının kanuni izin, geçici görev, hastalık izni gibi geçici sebeplerle görevden ayrılması durumunda, başkan yardımcılarından biri Daire Başkanı tarafından vekâleten görevlendirilir. Herhangi bir sebeple Daire Başkanlığının boşalması halinde vekâlet görevi Kurum Başkanı tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları,

Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri

Denetçilerin görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Denetçiler; Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve benzeri diğer görevleri yaparlar ve bu görevlerini Daire Başkanının emri ile ifa ederler.

(2) Denetçilerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurum merkez ve taşra teşkilatının mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme, soruşturması ile ön incelemesini yapmak.

b) Denetimini yaptıkları işlerde, mevzuata uygun olmayan hususları tespit ederek, bunların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri Kuruma bildirmek.

c) Denetçiler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için durumu yazılı veya sözlü olarak hemen Daire Başkanlığına bildirerek alacağı talimata göre işlem yapmak; gecikmesinde kamu zararı veya delillerin kaybolması ihtimali olması halinde delilleri toplamak, olayın derhal Cumhuriyet Başsavcılığına duyurulması zorunlu görülen hallerde Daire Başkanlığını bilgilendirerek doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunup raporun bir örneğini Kuruma göndermek.

ç) Kurum personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d) Kurumu ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını Kuruma bildirmek.

e) Kurum merkez ve taşra teşkilatı içinde ve dışında yaptıkları denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması faaliyetlerinde, Kurumun daha iyi hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler getirmek.

f) Refakatlerindeki denetçi yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, yetiştirme dönemi sonunda değerlendirmelerini Daire Başkanlığına intikal ettirmek.

g) Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, uzmanlara gerekli incelemeyi yaptırmak.

ğ) Denetçiler, görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları istemek; kayıt ve belgelerin örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı ise asıllarını almak; kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek; gerektiğinde resmi ve özel kurumlardan, devletin denetimi altındaki bütün kurum, kuruluş ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan derneklerden, vakıflardan, diğer gerçek ya da tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve bu konularda yazılı ve sözlü bilgi almak.

h) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevler ile mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Denetçiler yürüttükleri inceleme, soruşturma ve denetimler kapsamında resmi ve özel bütün gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan; merkezi idare teşkilatlarıyla yapılacak yazışmaları Daire Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

(4) Denetçiler haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırılmasını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 138 inci maddesinde belirtilen yetkili mercilerden talep edebilirler.

Denetçilerin sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Denetçiler yaptıkları çalışmalarda, yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

(2) Denetçi, görevini işin kapsamı ile uyumlu sürede başarıyla yerine getirmek ve güven duygusunu sarsmamak için; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket, saygı ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerini gözeten yaklaşım içinde bulunmak zorundadır.

(3) Ayrıca görevleri sebebiyle;

a) Denetim, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yer ve yapacakları işleri, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeler ile öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

b) Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar; doğrudan ve dolaylı olarak hizmet ve ikramlarını kabul edemezler; bunlarla alışveriş yapamazlar; borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gereği olup etik davranış ilkelerine aykırı olmayan hususlar bu yasakların dışındadır.

c) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

ç) Denetime tabi olanların icra işlerine karışamazlar.

d) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

Müşterek çalışmalar

MADDE 12 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların birden fazla denetçi tarafından yapılması halinde en kıdemli denetçi çalışmaları organize eder. Ayrıca, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır, süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işlerle ilgili olarak çalışmaların seyri hakkında Daire Başkanlığına özet bilgi veya ön rapor verir.

İşlerin devri ve geri bırakılması

MADDE 13 – (1) Denetçiler, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine verilen işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Daire Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. Denetçilere verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, denetçiler ellerindeki işleri, Kurum Başkanı veya Daire Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir denetçiye devrederler. Kurum Başkanı veya Daire Başkanı gerekli görülen durumlarda yürütülmekte olan işi re’sen başka denetçiye verebilir.

(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan denetçi bir devir notu hazırlar. Hazırlanacak olan devir notuna; devredilen işin ne olduğu, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı hakkındaki düşüncelerini yazar ve Daire Başkanlığına teslim eder.

(3) Devredilen işe ait bütün belgeler, sıra numarası altında gösterilen dizi pusulası ile birlikte, Daire Başkanlığına yazı ile ve/veya elektronik ortamda verilir.

Denetime tabi olanların yükümlülük ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek, ayniyatını göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak, sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmak, ifade vermek, bilgi işlem sistemleri, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimlerini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları vermek zorundadır.

(2) Asılları alınan belgelerin, denetçilerin imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, belgenin alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

(3) Denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan kurum ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, denetçilere görevleri süresince temsile uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(4) Denetime başlanılan kurum ve kuruluşların görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, denetçinin istemi üzerine, denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(5) İznini kullanmaya başlamış olanlar zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığı Birimleri

Birimler

MADDE 15 – (1) Birimler; Daire Başkanının emri altında, Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi ile İdari ve Mali İşler Biriminden oluşur.

(2) Birim yönetiminden sorumlu olmak üzere bir kişi Daire Başkanı tarafından görevlendirilir.

Denetim, inceleme ve soruşturma birimi

MADDE 16 – (1) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi, Daire Başkanlığına bağlı bir Birim Sorumlusu ile yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Denetim, inceleme, soruşturma ve benzeri konularda denetçilere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

b) Denetçilerden gelen rapor ve denetim,  inceleme ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.

c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

ç) Denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.

d) Daire Başkanı ve yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Biriminin idaresinden, Daire Başkanı ve yardımcılarına karşı birinci derecede Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi Sorumlusu sorumludur. Birim personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

İdari ve mali işler birimi

MADDE 17 – (1) İdari ve Mali İşler Birimi, Daire Başkanlığına bağlı Birim Sorumlusu ile yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) İdari ve Mali İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Daire Başkanlığının yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak.

b) Denetçilerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak.

c) Daire Başkanlığında görev yapan denetçilerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.

ç) Daire Başkanlığının taşınır mal işlemleri ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak.

d) Daire Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek.

e) Daire Başkanlığı tarafından çıkarılacak alt düzenleyici işlemleri ve görüş yazılarını, belli bir düzen dairesinde dosyalamak suretiyle muhafaza etmek.

f) Daire Başkanı ve yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) İdari ve Mali İşler Biriminin idaresinden, Daire Başkanı ve yardımcılarına karşı birinci derecede İdari ve Mali İşler Birimi Sorumlusu sorumludur. Birim personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Denetçiliğe Giriş ve Sınavlar

Denetçiliğe giriş

MADDE 18 – (1) Denetçiliğe, denetçi yardımcısı olarak girilir.

(2) Denetçi yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Denetçi yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına, Daire Başkanının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile karar verilir.

(3) Giriş sınavı; Daire Başkanlığında denetçi yardımcısı unvanı ile görev alabilecek kişileri bilgi, tutum, davranış ve genel kabiliyet bakımından yeterli nitelikleri taşıyanlar arasından seçmek üzere yapılan değerlendirme ve işlemlerin tamamıdır.

(4) Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan alınacak Denetçi Yardımcısı kadrosunun dört katına kadar aday, başarı sırasına göre çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını başarmış sayılırlar.

(5) Giriş sınavı Ankara’da yapılır. Giriş sınavı gerektiğinde Daire Başkanının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile diğer illerde de yapılabilir.

İlan

MADDE 19 – (1) Atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve dereceleri, giriş sınavının yapılış tarihi ve saati, yapılacağı yerler, giriş şartları, KPSS taban puanı ve türü, gerekli görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, başvurma şekli ve belgeler, son başvurma tarihi ve saati, sınavın içeriği ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmek suretiyle Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî Gazete’de, Kurum ilan panosunda ve internet sitesinde, Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde ve Kurumun uygun göreceği diğer iletişim araçlarıyla ilan olunur.

(2) İlanlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır.

Başvuruda aranacak şartlar

MADDE 20 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri mezunları ile mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, kimya, kimya mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.

c) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Adli sicil yönünden denetçiliğe engel hali bulunmamak.

d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınavının ilanında belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak.

(2) Yazılı sınava katılacakların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla olamaz. KPSS başarı sıralaması esas alınmak ve her fakülte mezunlarından ayrı ayrı olmak üzere Daire Başkanlığınca belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

 (3) Hangi meslek gruplarından ne kadar denetçi yardımcısı alınacağı hususuna sınav açılmasına dair Kurum Başkanından alınacak onayda yer verilir.

Sınava müracaatta istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 21 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;

a) Kurumdan veya Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecek sınav başvuru formu,

b) Geçerlilik süresi dolmamış olan KPSS sonuç belgesi,

c) 3 adet fotoğraf,

ç) Yükseköğretim diploması veya bitirme belgesinin aslı ya da aslı gösterilmek şartıyla Daire Başkanlığı tarafından onaylanan sureti,

ile sınavı yapacak olan Daire Başkanlığına müracaat ederler.

(2) Adayların elektronik imza kullanmaları şartıyla elektronik ortamda müracaat etmeleri için de imkan sağlanabilir.

(3) Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır.

(4) Birinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Sınav başvuru formu, adayın kimlik bilgilerini yazarak, sağlıkla ilgili görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel halinin bulunmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığını belirterek imzası ile beyanının doğruluğunu kabul edeceği şekilde düzenlenir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 22 – (1) Sınav öncesinde oluşturulacak bir sınav hazırlık komisyonu marifetiyle, süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Kurum internet sayfasında ilan edilir. İlanda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

(2) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yazılı sınava katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla yedi iş gününe kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanlara ait başvuru ve ilgili belgeler talep halinde, kendilerine elden iade edilir.

Sınav konuları

MADDE 23 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı, ikinci ve üçüncü fıkralardaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

(2) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Hukuk;

1) Anayasa hukuku (genel esaslar),

2) İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

3) Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları),

4) Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar),

5) Borçlar hukuku (genel esaslar),

6) Ticaret hukuku (genel esaslar),

7) Ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar).

b) İktisat;

1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),

2) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,

3) Para, banka, kredi ve konjonktür,

4) Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,

5) İşletme iktisadı,

6) Güncel ekonomik sorunlar.

c) Maliye;

1) Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,

2) Kamu giderleri,

3) Bütçe.

ç) Muhasebe;

1) Genel muhasebe,

2) Bilanço analizi ve teknikleri,

3) Ticari hesap.

d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

e) Yabancı dil;

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

(3) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.

b) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

c) Yabancı dil;

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

Denetçi yardımcılığı giriş sınav komisyonu

MADDE 24 – (1) Sınav Komisyonu,  Daire Başkanının başkanlığında, Daire Başkanının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile belirlenecek dört denetçi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Gerek görülmesi halinde, üniversitelerden Kurum Başkanınca belirlenecek bir öğretim üyesi de Sınav Komisyonuna alınır. Bu durumda, Sınav Komisyonunda üç denetçi bulunur. Farklı branşlardan mezun olmuşlar arasından denetçi yardımcısı alımı yapılacak ise ilgili branşlarına göre aynı usul ile öğretim üyesi seçimi yapılabilir. Üniversitelerden dahil edilecek öğretim üyesi/üyeleri sadece kendi branşları ile ilgili kısımlara dahil olurlar ve sadece kendi branşlarından sınava girmiş adaylar hakkında sınav sonuç değerlendirmesi yapabilirler. Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak durumda olan asıl üyelerin yerine geçmek üzere aynı usulle ve aynı sayıda yedek üye tespit edilir.

(2) Daire Başkanlığınca yapılan sınavın sonuçları, Sınav Komisyonunca değerlendirilir.

(3) Sınav Komisyonu ve Daire Başkanlığı tarafından gözlemcilik yapmak üzere görevlendirilen denetçiler, sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine, başkasının yerine sınava girilmesine engel olmak ve sınavı düzenli olarak sonuçlandırmak ile görevlidir.

(4) Sınav Komisyonu, sınavlara ilişkin olarak yapılacak olan diğer iş ve işlemleri kararlaştırır.

(5) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(6) Komisyon üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Yazılı sınava ilişkin esaslar

MADDE 25 – (1) Yazılı sınav soruları, 23 üncü maddede belirtilen konu gruplarından ayrı ayrı hazırlanır.

(2) Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anahtarları ve sınav süreleri, sınav komisyonunca tespit edilir. İhtiyaç hâlinde, üniversitelerde görevli öğretim elemanlarına da soru hazırlatılabilir.

(3) Soru kâğıtlarında sınavın süresi ve her bir soruya verilecek olan not belirtilir. Soru kâğıtları, Sınav Komisyonunca imzalanır ve cevap kâğıtları ile birlikte mühürlenir.

(4) Sorular ve cevaplar, ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, Sınav Komisyonunca imzalanır ve durum, bir tutanak ile tespit edilip Komisyon Başkanına teslim edilir. Sınavların birden fazla yerde yapılması hâlinde zarflar yer sayısınca düzenlenir.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınavda, Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen denetçiler gözlemcilik yaparlar. Sınava başlamadan önce, sınava kaç adayın katıldığı ve kimlerin gelmediği bir tutanakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru kâğıtları sınava gireceklere dağıtılır.

(7) Sınav sırasında, adaylardan sınav disiplinini bozucu davranışlarda bulunan, kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, başkasının yerine sınava giren olursa, durum bir tutanakla kayıt altına alınır ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(8) Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kâğıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının özel bölümü dışındaki yerlere ad, soyad ya da kimliği belirtecek herhangi bir işaret konulamaz. Aksi takdirde sınav kağıdı iptal edilir. Adaylar tarafından cevaplanan sınav kağıdının özel bölümleri kapatılıp yapıştırılarak gözlemcilere teslim edilir.

(9) Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kağıt adedi, sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, sınavın sonucuna ilişkin düzenlenen tutanağa alınır. Sınav sonunda; toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınav notlarının değerlendirilmesi ve sınav sonucunun ilanı

MADDE 26 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dahil her konu grubu için alınan notun 50’den ve konu gruplarının aritmetik ortalamasının da 70’ten aşağı olmaması gerekir.

(2) Sınav kağıtları, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir.

(3) Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav komisyonu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların başarı sırasını gösterir liste, Daire Başkanlığı hizmet binasına asılır ve Kurum Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yazılı sınav sonucu sınavda başarılı olan adayların, başvuru formlarında belirttikleri adreslerine sonuç taahhütlü mektup ile de bildirilir.

Sözlü sınav

MADDE 27 – (1) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Kurum Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının liste halinde duyurulduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapılır.

(3) Sözlü sınavda aday;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

(4) Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı

MADDE 28 – (1) Denetçi yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’ten az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu en yüksek olandan başlayarak kadro sayısı kadar kişi tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notu eşitse, yabancı dil notu, yabancı dil notu da eşitse KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

(3) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir ve sonuçlar Kurumun ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılır.

(4) Yapılan sınav sonucunda, giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla, atama yapılacak kadro sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

(5) Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak teşkil etmez.

(6) Sınav komisyonunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, herhangi bir yargılama işlemi olmaması halinde bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

(7) Sınav belgeleri, sınavla ilgili işlemlerin her hangi bir nedenle yargıya intikal etmesi halinde yargılama işlemi sonuna kadar saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere beş iş günü içinde Kuruma dilekçe ile başvurmak suretiyle yapılır. İtirazlar sınav komisyonunca incelenir. Komisyon incelemesi sonucu bir tutanağa bağlanarak sonuca göre işlem tesis edilir.

Denetçi yardımcılığına müracaat ve atanma

MADDE 30 – (1) Sınavı kazanarak atanmayı hak eden adaylara Kurum tarafından gerekli tebligat yapılır. Kazanan adayların atama işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesi gözetilerek yapılır.

(2) Atanmayı hak eden adaylar müracaatta 4 adet vesikalık fotoğrafı Kuruma verirler.

(3) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin denetçi yardımcılığına atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Süreci

Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 31 – (1) Denetçi yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Denetçi yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, denetçi yardımcısı olarak atananlar, denetçiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli teorik ve pratik eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimlerin içeriği, Daire Başkanlığınca belirlenir. Bu süreçte;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Kurumun görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, araştırma, inceleme ve soruşturma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

d) Kurum çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

e) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya,

f) Denetim kültürünü ve rehberlik anlayışını geliştirmeye,

g) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme alışkanlığı kazandırmaya,

ğ) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmaya,

h) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmaya,

ı) Kurum stratejik planında yer alan amaç ve hedefler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaya,

yönelik eğitimler verilir.

(3) Denetçi yardımcıları, iki yıllık denetçi yardımcılığı deneyiminden sonra, Daire Başkanlığınca Kurum Başkanının onayı ile hazırlanacak program çerçevesinde, Kurumun iş ve işlemlerini yerinde görmek ve uygulamak amacıyla Kurumun merkez veya taşra hizmet birimlerinde 6 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak üzere geçici olarak görevlendirilirler.

(4) Denetçi yardımcıları, 6 aylık süreler halinde ve üç ayrı denetçi refakatinde denetim, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere pratik eğitim alırlar. Ancak iki yıllık yetiştirilme süreci sonunda yeterli oldukları anlaşılan denetçi yardımcıları, Daire Başkanının teklifi Kurum Başkanının onayı ile denetim, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilir. Yetkili kılınan denetçi yardımcısının üçüncü 6 aylık sürede denetçi refakatinde çalışmasına gerek görülmeyebilir.

(5) Denetçi yardımcıları refakatinde bulundukları denetçinin denetim ve gözetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri, denetçinin talimatına göre yerine getirirler.

(6) Denetçi yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, iki yıllık bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

Tez süreci

MADDE 32 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce oluşturulur. Tez jürisi, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanının başkanlığında, başkan ve dört denetçi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz dört yedek üye belirlenir. Kurumca lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri jüri üyesi olarak görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.

(2)  Daire Başkanlığı, diğer merkez birimlerin görüşlerini de alarak, Kurumun görev sahası ve ihtiyaçlarına göre tez konularını belirleyip tez konuları listesini oluşturur ve bu listeyi tez jürisine bildirir. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, Denetçi Yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Daire Başkanlığına gönderir.

(3) Denetçi yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından tercih sırasına göre üç tez konusunu aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç yirmidört aylık hizmetinin bitiminden itibaren onbeş gün içinde seçip Daire Başkanlığına bildirirler. Denetçi yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, denetçi yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

 (4) Denetçi yardımcılarının belirledikleri tez konuları, tez jürisinin onayına sunulur. Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirler.

 (5) Tez jürisi, denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her denetçi yardımcısına kendi teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi veya  denetçiden tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, denetçi yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(6) Denetçi Yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren oniki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu sürenin son iki ayı içerisinde zorunlu olmadıkça başka görev verilmemesi esastır.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar ve değerlendirme

MADDE 33 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Denetçi yardımcısı, tezini tez danışmanının rehberliğinde Daire Başkanlığınca oluşturulacak tez hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan denetçi yardımcısına aittir.

(3) Denetçi yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu ve tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak Daire Başkanlığına sunar. Süresi içinde tezini Daire Başkanlığına teslim etmeyen denetçi yardımcısına bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

(4) Daire Başkanlığına sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asıl ve yedek üyelerine gönderilir. Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde denetçi yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan denetçi yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

(5) Denetçi Yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, tez danışmanını dinlemek üzere davet eder. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen denetçi yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(6) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(7) Tezi başarılı bulunmayan denetçi yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, gerekli düzeltmeleri yapmaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Tezin yeniden başarısız bulunması halinde bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atanma, Yükselme, Kıdem ve Denetçi Güvencesi

Denetçi yeterlik sınavı

MADDE 34 – (1) Denetçi yardımcısı yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen şekilde oluşturulacak sınav komisyonu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Tezi kabul edilen denetçi yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(3) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

(4) Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Denetçiliğe atanma

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilmeleri, yardımcılık döneminde alınmış olması kaydıyla; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, en geç yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

(2) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetçi yardımcılarının denetçi kadrolarına atanmaları, yeterlik sınavı başarı sırasına göre yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, denetçi yardımcılığı kıdemi esas alınır.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Başdenetçiliğe yükselme

MADDE 36 – (1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında en az on yıl fiilen çalışmış olan denetçiler kıdem, performans, denetçilik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları göz önünde bulundurularak, Daire Başkanının önerisi ve Kurum Başkanının uygun görüşü üzerine başdenetçi kadrolarına atanabilir.

(2) On yıllık sürenin hesaplanmasına toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izinlerde geçen süreler dâhil edilmez. Ancak bakanlık veya bağlı kuruluşları dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetçi/kontrolör/müfettiş kadrolarında geçirilen süreler dahil edilir.

Denetçi kıdemi

MADDE 37 – (1) Denetçi kıdemine esas süre, denetçi yardımcılığı ile denetçilikte, denetçilik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli izinlerde geçirilen süredir.

(2) Denetçilik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; denetçi yardımcıları açısından giriş sınavındaki, denetçiler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

(3) Başdenetçilerin kıdem sırası denetçilerden öncedir. Başdenetçiler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, Başdenetçiliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için denetçilik kıdemi, denetçilik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

(4) Daire Başkanlığı yaptıktan sonra Denetçiliğe dönenler, döneminin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla denetçi varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde denetçilik kıdemleri esas alınır.

(5) Daire Başkanlığından ayrılıp yeniden atananların Daire Başkanlığı dışında geçirdikleri süre denetçi kıdemlerinde dikkate alınmaz.

Denetçi güvencesi ve idari görev

MADDE 38 – (1) Denetçiler, görevlerini Kurum Başkanı adına ve Daire Başkanına karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler.

(2) Denetçiler kendi istekleri haricinde veya denetim hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, mesleki yönden yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamaz.

(3) Yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, üç denetçinin düzenleyeceği soruşturma raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

(4) Denetçiler, kurumun uygun görmesi ve denetçinin muvafakati ile idari kademelerde görevlendirilebilirler.

 (5) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü gösterilmesi veya denetçiliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara yol açılması gibi haller hariç olmak üzere, denetçilerin düzenledikleri raporlardaki kanaat ve teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamaları esastır. Denetçilerin, açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü gösterilmesi veya denetçiliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara yol açılması gibi hallerden sorumlu tutulabilmeleri, üç denetçi tarafından düzenlenecek soruşturma raporuna bağlıdır.

Mesleki eğitim

MADDE 39 – (1) Denetçiler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla yurt içinde ve gerekiyorsa yurt dışında yüksek lisans dahil eğitime tabi tutulabilirler.

(2) Denetçiler görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Denetçiliğe yeniden atanma

MADDE 40 – (1) Daire Başkanlığında denetçi unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan denetçiliğe atanmak isteyenler; gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve Kurum Başkanlığınca uygun bulunması halinde yeniden denetçiliğe atanabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetim Türleri ve Denetime İlişkin Esaslar

Düzenlilik denetimi

MADDE 41 – (1) Kurum merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesidir.

(2) Denetimlerde Daire Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberleri kullanılır. Denetimlerde suç unsuruna rastlanılmışsa, konunun incelenmesi veya soruşturulması için Daire Başkanlığı vasıtasıyla soruşturma emri talep edilir.

(3) Daire Başkanlığı Kurum Başkanının onayını almak kaydıyla tabip, hemşire, mühendis ve diğer meslek gruplarından belirlenecek kişileri denetim ekibinde geçici olarak görevlendirebilir.

(4) Denetimlerde; kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlık stratejik-kalkınma planları ve diğer mevzuatın yanısıra, akreditasyon ve kalite standartları ile iz sürme metotlarından faydalanılabilir.

(5) Denetim ekibince, denetim programı ve denetim rehberi denetim yapılacak illere önceden bildirilir. Halk Sağlığı Müdürlükleri rehbere uygun bir şekilde kendi ön denetimini yaparak görevlendirilen denetim ekibine sunar. Denetim ekibince ön denetim sonuçları değerlendirilir ve rehber doğrultusunda denetim sonuçlandırılır.

(6) Denetim raporunda, Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak amacı ile uygulamaya yönelik yol gösterici ve rehberlik yapıcı hususlara yer verilir.

(7) Denetim ekibince, denetim başlangıç ve bitişinde yöneticilerin de hazır bulunduğu toplantılar düzenlenir.

(8) Denetim sırasında acil müdahale gereken durumlarda, Kurumda ilgili daire başkanlıkları ile irtibat kurularak, sorunların yerinde ve hızlı bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlanır.

Bilgi teknolojileri ve sistemlerinin denetimi

MADDE 42 – (1) Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek güncelliğinin ve kurumsal yazılım ve web sitelerinin siber saldırılara (kurumsal elektronik şifrelerin ele geçirilmesine yönelik virüs taşıyan mesajlar ve spam mesajlar) karşı güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

İnceleme, soruşturma ve ön inceleme

MADDE 43 – (1) Denetçiler tarafından, bir konunun veya yürütülen iş ve işlemlerin mevcut bilgi ve belgelere dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ve buna bağlı olarak mevzuat çerçevesinde yapılması gereken işlemlerin saptanması amacıyla inceleme yürütülür. Yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasını gerektirir bir sonucun ortaya çıkması halinde Daire Başkanlığı vasıtasıyla Kurum Başkanından soruşturma yetkisi talep edilir.

(2) Denetçiler tarafından kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla soruşturma yürütülür.

(3) Denetçiler Kurum Başkanınca görevlendirilmeleri halinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince ön inceleme yaparlar.

(4) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, denetçiler, inceleme ve soruşturma görev emrini aldıkları tarihten itibaren en geç 5 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde başlanamıyorsa, gerekçesiyle birlikte ve başlanılacağı öngörülen tarih de belirtilerek Daire Başkanlığına bildirilir.

(5) Acil hallerde dördüncü fıkrada belirtilen süreye bağlı kalmaksızın Daire Başkanının yazılı veya şifahi talimatına göre derhal göreve başlanır.

(6) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, denetçiler, başladıkları işleri her türlü tedbiri zamanında alarak, görev merkezine döndükten en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde kriminal inceleme, bilirkişi görüşü alınması, ilgili birim veya kurumlardan bilgi ve belge istenilmesi ve benzeri gerekçelerle raporun süresinde tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde durum, gerekçesi ve işin tamamlanabileceği öngörülen tarih de belirtilerek Kurum Başkanlığına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

Denetim komisyonu

MADDE 44 – (1) Denetim komisyonu, Kurum Başkanının başkanlığında, Denetim Hizmetleri Daire Başkanı, İç Denetim Birim Başkanı, Kurum Başkan Yardımcıları, Birinci Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşur.

(2) Denetim komisyonu; düzenlilik denetimi yıllık programlarının hazırlanması, denetim ajandasının oluşturulması ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi için yılda en az bir kez toplanır.

(3) Denetim Komisyonunun sekretaryası Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

ONUNCU BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 45 – (1) Denetçiler, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre aşağıdaki raporları düzenler:

a) Düzenlilik denetim raporu: Denetlenen kurum/kuruluşlarda denetim rehberlerinde ve kılavuzlarında belirtilen kriterlere uyumları kısaca değerlendirilir. Denetim onayında kurum verimlilik ve hizmet göstergelerinin değerlendirilmesi istenmişse bu hususlar ayrıca değerlendirilir. Ülke genelindeki kurum/kuruluşlarda sistem ve işleyiş yönünden aksayan ortak noktaların tespiti amacıyla, Daire Başkanlığına sunulan düzenlilik denetim raporları ve ekleri değerlendirilerek toplu sonuçlar çıkarılır. Hazırlanan ortak değerlendirme raporları denetim raporlarıyla birlikte ilgili kurum ve birimlere gönderilir.

b) İnceleme raporu: Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin; yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. Denetçiler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

c) Disiplin soruşturma raporu: Verilen soruşturma onayına istinaden, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

ç) Tazmin raporu: İnceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.

d) Suç duyurusu raporu: Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek üzere düzenlenir. Kurum dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildirilmesi veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da suç duyurusu raporu düzenlenir.

e) Tevdi raporu: Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun özelliğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme yoluna gidilebilir.

f) Ön inceleme raporu: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan incelemenin sonuçlarının aktarıldığı rapor türüdür.

g) Araştırma raporu: Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

ğ) Bilgi teknolojileri ve sistemleri denetim raporu: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek güncelliğinin ve kurumsal yazılım ve internet sitelerinin siber saldırılara; kurumsal elektronik şifrelerin ele geçirilmesine yönelik virüs taşıyan mesajlar ve spam mesajlar gibi, karşı güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen rapordur.

Raporlara ilişkin esaslar

MADDE 46 – (1) Raporlar esas itibariyle somut verilere dayanılarak, objektif değerlendirmeleri içerecek şekilde, açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olarak tanzim edilir. Raporlarda, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri yer alır.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir. Gerektiğinde denetim sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

(3) Denetim sırasında inceleme, ön inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konusu yapılan hususlar raporda ayrıca belirtilir.

(4) İnceleme ve soruşturma raporlarının netice ve kanaat bölümünde adli, idari, mali, hizmet sunumu, hasta/vatandaş ve çalışan açılarından değerlendirme yapılır. 

(5) Denetçiler rapor düzenlerken, Daire Başkanlığınca hazırlanacak rapor şablonlarına uymak zorundadırlar.

Raporlar üzerine yapılan işlemler

MADDE 47 – (1) Denetçilerce Daire Başkanlığına tevdi edilen raporlar, Daire Başkanınca ve/veya görevlendireceği denetçiler tarafından, kanunlar ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler, genelgeler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirilir.

(2) Açık hata ve noksanlık tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması raporu düzenleyen denetçiden istenir. Denetçi ile görüş birliğine varılamadığı takdirde konu diğer denetçi veya denetçilere yeniden incelettirilebilir veya Daire Başkanlığının görüşü oluşturulmak suretiyle Kurum Başkanının takdiri doğrultusunda raporlar muameleye konulur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetçi kimliği ve nitelikli elektronik sertifika

MADDE 48 – (1) Denetçilere; nitelikli elektronik sertifikası temin edilir ve yetkili makamlarca imzalanmış sağlık denetçisi kimlik ve yetki belgesi verilir. Ancak elektronik imza sertifikasının verilememesi durumunda müteselsil sıra numarası taşıyan mühür verilir.

Haberleşme

MADDE 49 – (1) Denetçiler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını Daire Başkanlığına bildirirler.

İzin kullanılması

MADDE 50 – (1) Denetçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Kurumca hazırlanacak elektronik ortamda Daire Başkanlığına bildirirler.

İş devir cetveli

MADDE 51 – (1) Denetçiler, her ayın ilk haftasında, bir önceki ay itibariyle üzerlerindeki işlerin ayrıntılı safahatını ve muhtemel bitiş tarihini gösterir iş devir cetvellerini elektronik ortamda Daire Başkanlığına bildirirler.

Gündelik, yolluk, diğer hakların alınması

MADDE 52 – (1) Denetçiler, gündelik, yolluk ve diğer haklarına ilişkin iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.