Tüm sağlık hizmet sunucusu hekimlerine elektronik ortamda istirahat raporu yazma yetkisi tanınması hakkında duyuru

Tüm sağlık hizmet sunucusu hekimlerine elektronik ortamda istirahat raporu yazma yetkisi tanınması hakkında duyuru

 T.C.

SOSYAL  GÜVENLİK  KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri  Genel Müdürlüğü

 

14/06/2013

 

DUYURU 

TÜM  SAĞLIK   HİZMET  SUNUCUSU  HEKİMLERİNE   ELEKTRONİK  ORTAMDA
İSTİRAHAT  RAPORU YAZMA YETKİSİ TANINMASI HAKKINDA DUYURU 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin  birinci  fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı 2 nci ve 3 üncü basamak  sağlık  tesislerince  düzenlenen geçici  iş  göremezlik belgeleri ile  sağlık  kurulu raporlarının  elektronik  ortamda Kurumumuza gönderilmesi  ile  ilgili   yazılım  çalışmaları tamamlanmış ve program  işletime  açılmıştır. 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin  birinci  fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için,  birinci basamak sağlık  hizmet  sunucuları  hekimleri  tarafından  düzenlenecek   istirahat  raporlarının  elektronik ortamda Kurumumuza  gönderilmesi  ile  ilgili  olan bilgisayar programımızın  test  çalışmaları tamamlanmış olup, en kısa sürede  işletime  açılması  planlanmaktadır . Söz konusu programdan  istirahat  raporu düzenlenebilmesi  hususu  birinci  basamak  sağlık   hizmet  sunucuları  hekimleri  tarafından mümkün olabileceği gibi, hastane  yazılım  firmaları tarafından yapılan  ara   yüz   yazılım  programlarından kaynaklı aksaklıkların  ortaya çıktığı   sağlık  tesisi  hekimleri  tarafından da  kullanıcı  adı ve şifre talep edilerek sigortalılar adına  istirahat  raporu  düzenlenebilecektir . 

Buna göre, sigortalılar için  istirahat  raporu  düzenlemek  durumunda olan birinci basamak  sağlık hizmet  sunucuları  hekimleri  ile 2 nci ve 3 üncü basamak  sağlık  tesisleri  hekimleri  tarafından bu duyuru ekinde  yer alan ,  Doktor  Yetki Tanımlama Formu doldurularak, söz konusu  hekimlerin  bağlı bulundukları  Sağlık   İl  Müdürlükleri, hastane başhekimlikleri veya  üniversite  hastanelerinde bağlı bulunulan tıp fakültesi dekanlıklarınca onaylandıktan sonra Kuruma bir üst yazı ekinde toplu olarak gönderilmesi  veya şahsen Sosyal  Güvenlik İl  Müdürlüğü/Sosyal  Güvenlik   Merkezlerine   başvurulması halinde bu  hekimlere   elektronik  ortamda rapor yazabilmeleri için  kullanıcı  adı ve şifre tahsis edilecektir. 

Bir  hekimin  aynı anda birden fazla  sağlık  tesisinde  görevli  olması halinde, her bir tesisten  istirahat raporu  düzenleyebilmesi  için ayrı ayrı yetki talebinde bulunması gerekmektedir. 

Diğer taraftan,  işyeri hekimleri  tarafından  düzenlenecek   istirahat  raporları için  Doktor  Yetki Tanımlama Formunun doldurulmasının dışında,  hekimlere   İş  Sağlığı ve  Güvenliği   Genel Müdürlüğü tarafından tanınan  işyeri   hekimi   yetki belgesinin  de söz konusu formun ekinde mutlaka  yer  alması gerekmektedir. 

 

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 Ek İçin Tıklayınız.

Geri