Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10.02.2013

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10.02.2013

 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET
BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2011 yılına ilişkin sektör yükümlülüğünün kesinleştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2011 yılında düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası poliçeleri bakımından ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüğü aşağıdaki şekilde kesinleştirilir:

a) 2011 yılı bakımından bu Yönetmelik uyarınca hesaplanan sektör yükümlülüğünde esas alınan Ek-1’deki Hesaplama Yönteminde yer alan Tablo 1’in oluşturulmasında 1/1/2013 tarihi itibariyle Merkez nezdinde mevcut veriler esas alınır. Söz konusu hesaplamada hesap yılı iskontosu yapılmaz. Bu şekilde hesaplanacak tutar ile 2011 yılına ilişkin olarak Müsteşarlıkça daha önceden yapılan hesaplamaya göre tahakkuk eden sektör yükümlülüğü toplam tutarı arasında Kurum lehine fark bulunması halinde bu fark 1/1/2013 itibariyle 2011 yılında düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası net poliçe adetleri esas alınarak ilgili sigorta şirketlerine dağıtılır. İlgili sigorta şirketleri bu şekilde kendileri için hesaplanan tutarı Kuruma bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren defaten veya 6 ay içinde taksitler halinde aktarır.

b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için sağlık hizmet bedellerine isabet eden tutara yönelik Kurum lehine fark, (a) bendinde yer alan usule göre kesinleştirilen toplam sektör yükümlülüğü esas alınarak belirlenir. Bu fark aynı bentte yer alan vadelerde ilgili sigorta şirketlerince Kuruma aktarılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/12/2011

28130

2-

2/5/2012

28280