Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İle Alakalı Sağlık Bakanlığınca Yayınlanan Duyuru

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İle Alakalı Sağlık Bakanlığınca Yayınlanan Duyuru

 Sağık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Yayınlanan Duyuru Metni Şu Şekildedir :

 

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.01-251.99 27.01.2012/ 3939
Konu : Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
 
Bakanlığımıza ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için faaliyet göstermek üzere ruh sağlığı merkezlerinin kurulması, işleyişi, asgari fiziki şartları ile bulundurlması gereken araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge” 16/02/2011 tarih ve 7364 sayılı Makam Onayı ileyürürlüğe girmiş ve Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmıştır.
 
Yönerge kapsamında Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planına paralel olarak Türkiye genelinde 207 adet Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin kurulması planlanmış olup, halen 42 ilde 47 adet merkez tescil edilmiştir. Bu merkezlerimizden Bakanlığımıza ulaşan verilerden elde edilen bilgilere göre faaliyette olan merkezlerimizin hasta sayılarında düşüş olduğu, bazı merkezlerimizde halen çok az sayıda hasta bakıldığı, bazı merkezlerimizin ise henüz hasta kabul etmeye başlamadığı tespit edilmiştir.
Bakanlığımızca Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri tarafından hizmet verilmesi planlanan hedef nüfus, toplam ülke nüfusunun binde 1-2’si olarak belirlenmiş olup belirlenen hasta sayısına ulaşabilmek için ICD-10 tanı kriterlerine göre (F-20-29 ve F-31-39) tanısı almış olan psikiyatri hastalarının, hastane otomasyonlarından geçmişe yönelik de taranarak tespit edilmesi; TRSM sorumlu uzman hekimleri veya ilgili personel tarafından hasta ve hasta yakınlarına ulaşılarak bilgilendirilmeleri ve merkezlere yönlendirilerek hizmet alımının sağlanması gerekmektedir.
İliniz bünyesinde gerekli tedbirlerin alınarak bu konuda yapılan çalışmalardan Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rıca ederim.
.
Prof.Dr.İrfan SENCAN
Bakan a.
Genel Müdür