TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  HAKKINDA YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

 Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1- (1)  “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönerge”nin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu yönerge 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.”
Yürütüm
MADDE 2- (1) Bu yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu yönerge Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasında 
yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.