Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-10

Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-10

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tıbbi malzeme listeleri tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili önemli duyuru-10 yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

16/03/2015

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-10

Kurumumuzca; daha önce değişik tarihlerde yapılan duyurular ile firmaların SUT eki ve taslak tıbbi malzeme listelerindeki tıbbi malzeme SUT kodlarına ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle tüm taslak listeler de SUT eki liste haline gelmişlerdir. Bazı listelerde duyuru tarihinden sonra gereksinimler doğrultusunda bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır.

Sağlık hizmetlerine erişimin aksamaması, mağduriyet oluşmaması ve Kurumumuzca yapılacak denetimlere esas olması için SUT EK-3 Tıbbi malzeme listelerine özellikle yeni eklenen, alan tanımı değiştirilen veya Kurumca gerek görülen SUT kodlarında zaman zaman yeniden ürün eşleştirmeleri istenecektir.

Bu kapsamda; duyuru eki EK-1’de yer alan SUT kodlarında ürünü olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın (Firmalarca söz konusu SUT kodları için Kurumumuza “C” grubu başvurusunda bulunulan ürünler dahil) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünler de dâhil) duyuru eki EK- 1’dekitıbbi malzeme alan tanımı ve SUT kodlarını esas alarak yeniden eşleştirmeleri gerekmektedir.

MEDULA sistemine kaydedilmeyen ürünlerin bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır. Daha önce internet ortamında yapılan eşleştirmelerde; bazı firmaların ürünlerini yanlış tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirme yaptığı (ölçü, şekil, materyal gibi unsurları dikkate almadan eşleştirdikleri) tespit edilmiştir. Yanlış eşleştirme sonucunda oluşabilecek Kamu kurum ve kuruluşlarının zararları verilen taahhütler kapsamında firmalardan veya tahakkuk edilmişler ise sağlık kurumlarından tahsil edilecektir. Bu nedenle daha sonra mağdur olmamaları için firmaların ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özeni göstermeleri gerekmektedir.

İlk defa şifre başvurusunda bulunacaklar; EK-3’te yer alan “Başvuru Formu” nu 2 nüsha olarak doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA adresindeki Genel Evrak servisinden kayıt numarası aldıktan sonra Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Burada; EK-2’de yer alan TAHHÜTNAME’yi ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından bizzat imzaladıktan sonra verilecek şifre ile https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yükleyeceklerdir. Taahhütnameye ek olarak ticari işletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde tesciline ilişkin ilanın noterlikçe onaylı bir nüshası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde yetkilendirilmiş ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi (Yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü ile birlikte) tarafından Kuruma bizzat ibraz edilmelidir.

Bir firma tanımlayıcı numarasına sadece bir şifre verilecektir. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişi birden fazla firmayı temsil ediyorsa birden fazla şifre alabilir. Ancak verilen şifre ile sadece tanımlanmış ve taahhüt vermiş olduğu firmanın (Firma tanımlayıcı numarası) ürünlerini eşleştirebilecektir.

Daha önce şifre almış olan firmalar yeniden şifre almayacaklardır. Ancak EK-2 de yer alan ‘TAAHHÜTNAME’’yi yeniden doldurarak Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yapmış oldukları barkod eşleştirmeleri dikkate alınmayacaktır.

Firmaların; ürünlerini EK-1’de yer alan Tıbbi malzeme alan tanımlarını ve SUT kodlarını esas alarak, EK-4’te yer alan dosyadaki formatta doldurduktan sonra kendilerine verilen şifreleri kullanarak 23/03/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilmiş olan bu süre kesinlikle uzatılmayacak olup bu tarihten sonra sisteme firmalar tarafından hiçbir yükleme yapılamayacaktır.

Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcı numarası ile TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, sorgu sırasında listede hatalı ürünlerin, boş satırların ve boş hücrelerin olması durumunda tüm listedeki hatalar belirtilerek düzeltilmesi için firmaya elektronik olarak iade edilecektir. Firmaların bilgilerini düzelttikten sonra yeniden listelerini yüklemeleri gerekmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için firmaların ürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri, varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son gün beklenmeden listeler yüklenmelidir.

Firmaların yanlış eşleştirme yaptığının tespit edilmesi halinde taahhütname gereği işlem yapılacaktır.

EK-4 Barkod Bildirim Listesinde yer alan alanlar aşağıdaki uyarılar göz önünde bulundurularak doldurulmalıdır.

- “Barkod Numarası” sütununa TİTUBB’a kayıtlı tıbbi malzemenin barkod numaraları sayı ise sayı, metin ise metin formatında girilmelidir. Eğer sayının başında sıfır varsa metin formatında girilerek barkod numarasına ek herhangi bir işaret veya fazladan bir karakter kesinlikle girilmemelidir. (Örneğin; boşluk bırakılmak veya (‘), (“) karakterleri yazılmak suretiyle barkod no girilmemelidir.) Firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa her bir barkod ayrı satırlara girilmelidir.

- “SUT kodu” sütununa firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa bu sütundaki bilgiler her satırda tekrarlanarak girilmelidir. Boş kalan SUT kodları silindikten sonra yükleme yapılmalıdır.

- “İmal edildiği ülke” sütununa ürünün imal edildiği ülke adı yazılmalıdır. (Ülke adı kısaltılmadan Türkçe yazılmalıdır)

- Firmaların, iletişim bilgilerinin değişmesi halinde Kurumu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur.

- Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımının EK-1’deki Listede yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK-1 – SUT kodu listesi
EK-2 – Taahhütname
EK-3 – Başvuru formu
EK-4 – Barkod Bildirim Listesi

Duyurunun eki için tıklayınız