Tanıya Dayalı İşlemler ve Yoğun Bakım Tedavileri hakkında açıklamalar

Tanıya Dayalı İşlemler ve Yoğun Bakım Tedavileri hakkında açıklamalar

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

 

Sayı: 96773357-045.99
Konu: Tanıya Dayalı İşlemler ve
           Yoğun Bakım Tedavileri

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kurumumuza iletilen çeşitli yazılarda, sağlık tesislerimizde, hem tanıya dayalı işlem hem de yoğun bakım tedavisi uygulanan hastaların faturalandırılması ile ilgili hataların olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle tanıya dayalı işlemler ve yoğun bakım tedavileri ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

SUT'ta yer alan konu ile ilgili hükümler aşağıda sıralanmıştır.

"2.2.2 Yatarak tedavilerde ödeme" başlığı altında;

(1) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, SUT eki EK-2/C Listesinde yer alıyorsa "tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme" yöntemi ile SUT eki EK-2/C Listesinde yer almıyorsa, "hizmet başına ödeme" yöntemi ile faturalandırılır.

(2) Üçüncü basamak sağlık kurumları; SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) işareti bulunmayan işlemleri SUT eki EK-2/B Listesinden de faturalandırabilir. Ancak, SUT metninde SUT eki EK-2/C Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler;
(*) işareti olup olmadığına bakılmaksızın SUT eki EK-2/C Listesindeki işlemler esas alınarak faturalandırılır. 
Bu sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayan işlemleri SUT eki EK-2/B veya SUT eki EK-2/C listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA sisteminde belirteceklerdir.

"2.2.2.B - Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi" başlığı altında;

(1) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönteminde, sağlık hizmeti bedelleri SUT eki EK-2/C Listesi esas alınarak faturalandırılır.

(2) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemine dâhil olmayan faturalandırılabilir sağlık hizmeti bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır.

"2.2.2.B-1 - Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı" başlığı altında; (1) Tanıya dayalı ödeme listesi işlem puanlarına yatarak tedaviler kapsamında takip alındıktan sonraki, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) Yatak bedeli,

b) Muayeneler ve konsültasyonlar,

c) Operasyon ve girişimler,

ç) Anestezi ilaçları,

d) Yatış dönemindeki ilaçlar(kan ürünleri ayrıca faturalandırılır, kanama durdurma, sızdırmazlık sağlama doku yapıştırmada kullanılan ilaçlar bu kapsamda değerlendirilmez)

e) Kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri),

f) Sarf malzemesi,

g) Anestezi bedeli,

h) Laboratuvar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, ı) Refakatçi bedeli (tıbbi zorunluluk halinde), gibi tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.

(3) SUT eki EK-2/C Listesi "Açıklama" bölümünde belirtilen istisnalar dikkate alınacaktır.

(4) Tanıya dayalı işlemin uygulandığı tarih birinci gün kabul edilmek kaydıyla aşağıda belirtilen süreler içerisinde aynı sağlık hizmeti sunucusunda bu işlemle ilgili olarak verilen sağlık hizmetleri tanıya dayalı işlem kapsamında değerlendirilir.

a) A Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 15 gün

b) B Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 10 gün

c) C Grubu tanıya dayalı işlemlerde;   8 gün

ç)  D Grubu tanıya dayalı işlemlerde;   5 gün

d) E Grubu tanıya dayalı işlemlerde;   3 gün

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin aşılması halinde verilen sağlık hizmetlerinin
bedelleri, ayrıca faturalandırılır.

"2.4.4.H - Yoğun bakım tedavisi" başlığı altında;

(2) Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; EK-2/C Listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygulanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya dayalı yoğun bakım puanı faturalandırılabilir. Bu durumda yapılan işlemin SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ile tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir. D ve E grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıcafaturalandırılamaz."

(4) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi, terapötik hipotermi tedavisi SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ve o işleme ilişkin ayrıca faturalandınlabilecek tıbbi malzeme bedelleri ile hemodiyaliz tedavisi SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir.

(8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.

Yukarıdaki hükümlerden hareketle;

1) Eğer bir hastaya Tanıya Dayalı işlem kapsamında bir tedavi planlanmış ve hasta bunun için yatırılmış ise; SUT'un "2.2.2.B-1 - Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı" başlığı üçüncü fıkrasında belirtilen süreler hem normal yatış hem de yoğun bakımda geçen süreleri kapsamaktadır; ancak bu sürelerin aşılması durumunda süre aşımı sonrasında yapılan işlemlerin ayrıca fatura edilebilmesi mümkündür ve Tanıya dayalı işlem puanına "2.2.2.B-1 - Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı" başlığında belirtilen tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahildir.

2) Tanıya dayalı bir işlem için yatırılan ve işlem yapılan hastanın faturalandırılmasında hastanın yoğun bakım ihtiyacı olsa bile SUT'un 2.4.4.H – Yoğun bakım tedavisi 8. Fıkrasında yer alan hizmet başına faturalandırma kuralları uygulanamaz.

3) Ancak hastanın tanıya dayalı bir işlem planlanmadan yoğun bakım ihtiyacı oluşmuş ve yoğun bakımda yatmakta iken; EK-2/C Listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygulanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya dayalı yoğun bakım puanı ve yapılan bu işlemin SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ile tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir; ancak, D ve E grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırılamamaktadır.

Tanıya dayalı işlem ve yoğun bakım tedavilerinin birlikte uygulandığı hastaların Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırılmasında yukarıdaki kurallara uyulması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Uzm. Dr. Zafer Çukurova
Kurum Başkanı

 

DAĞITIM:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı