Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru

Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

 

05/02/2014

 

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALANTANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLEİLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 

Kurumumuzca değişik tarihlerde SUT eki tıbbi malzemelisteleri ve taslak tıbbi malzeme listeleri yayımlanarak, bu listelerdeki tıbbi malzeme SUT kodlarına ürünlerineşleştirilmesi istenilmiştir. Ayrıca eşleştirilen tıbbimalzeme SUT kodları eşleştirilen barkodlar ileyayımlanarak firmaların kendi yaptıkları ve diğerfirmalarca yapılan eşleştirmelerin kontrol edilmesi vetespit edilen hususların tarafımıza iletilmesiistenilmiştir.

Yapılan geri bildirimler değerlendirilmiş olupdeğerlendirmeler sonucunda çok sayıda ürünün hatalıve/veya birden fazla tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirildikleri tespit edilmiştir. (İtiraza konu olan ürünler ekte yayımlanan listelerde kırmızı renkli yazı karakteriyle yer almaktadır.)

Yapılacak çalışmalar sonrasında; SUT eki olarak yayımlanan tüm tıbbi malzeme listelerindeki SUT kodlarına eşleştirilen ürünlerin barkodları Kurumca ayrıca yayımlanacak ve MEDULA sisteminde tanımlanacaktır. Tanımlama yapıldıktan sonra listelerde yer alan tıbbi malzeme SUT kodlarında; eşleştirilen barkodlar dışındaki tıbbi malzemelerin bedelleri ödenmeyecektir. Ayrıca herhangi bir tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirilmiş bir ürün serbest kodsuz olarak gönderilemeyecektir.

Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların; daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmişveya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın (Firmalarca Kurumumuza “B” grubu başvurusundabulunulan ürünler dahil) ekte yayımlanan tıbbi malzeme listelerine eşleştirmek istediği ürünlerini; ait olduğu alan tanımlarına aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde 07/03 /2014 tarihi mesai bitimine kadar eşleştirmeleri gerekmektedir. Firmalar; aşağıda sayılan listelere eşleştirilmemiş olan ürünleri için 07/03/2014 tarihinden sonra 01/08/2012 tarihinde yayımlanan Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ekinde yer alan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu doğrultusundaeşleştirme başvurusu yapacaklardır.

 EK-1’de yer alan sıkıştırılmış dosyada; listelerdeki tıbbi malzeme SUT kodlarına daha önceki duyurulara göre firmalarca eşleştirilmiş olan ürünler yer almaktadır. Hatalı tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirildikleri konusunda geri bildirim olan ürünler listelerde kırmızı yazı karakteri ile belirtilmiştir. Yapılacak eşleştirmelerde bu itirazların göz önünde bulundurulmasında yarar bulunmakla birlikte kırmızı yazı karakteri ile yazılanların dışında kalan barkodların doğru eşleştirildiği anlamına gelmemekte olup tüm barkodların yeniden gözden geçirilerek listelerdeki tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirme yapılması gerekmektedir.

 EK-2’de yer alan sıkıştırılmış dosyada; SUT eki listeler ve taslak listeler yer almaktadır. (Henüz SUT eki olarak yayımlanmamış ancak değişik tarihlerde duyuruya çıkılmış listelerdeki SUT kodlarınınnumaralandırılmasında bazı değişiklikler yapılmış olup eşleştirme yapılırken dikkat edilmesi gerekmektedir.)

 Her bir ürün (Barkod) aşağıda sayılan listelerdeki en fazla 1 (bir) tıbbi malzeme alan tanımına eşleştirilebilecektir. Ancak herhangi bir SUT koduna eşleştirilmiş olan ürün, eşleştirildiği SUT kodunun alantanımının başka listelerde de olması durumunda diğer listelerdeki aynı alan tanımlarına da mutlaka eşleştirilecektir. (Örneğin KR2014 “AORT KOARKTASYONU BALON KATETER” SUT koduna eşleştirilmiş olan bir ürün KV1175 “AORT KOARKTASYONU BALON KATETER SUT” koduna da eşleştirilecektir.)

 Birden fazla alan tanımına ve/veya hatalı alan tanımına eşleştirildiği tespit edilen barkodlar listelerden çıkarılacaktır.

 Listelerden çıkarılan ürünler; “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” eki “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu”nda belirtilen B grubu başvuru yapılması halinde yenidendeğerlendirilecektir.

 Firmalar, TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemitamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünler de dâhil);Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığında EK-4’de yer alanTAHHÜTNAME’yi ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından bizzat imzaladıktan sonra verilecekşifre ile https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yükleyeceklerdir. Taahhütnameye ek olarak ticariişletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde tesciline ilişkin ilanın noterlikçe onaylı bir nüshası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde yetkilendirilmiş ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi (Yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü ile birlikte) tarafından Kuruma bizzat ibraz edilmelidir.

 Firmalar; EK-5’te yer alan “Başvuru Formu”nu 2 nüsha olarak doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA adresindeki Genel Evrak servisinden kayıt numarası aldıktan sonra Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır.

 Bir firma tanımlayıcı numarasına sadece bir şifre verilecektir. https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresine girilerek yapılacak şifre değişikliğinden sonra kullanılabilecektir.

 Ticari işletmeyi temsile yetkili kişi birden fazla firmayı temsil ediyorsa birden fazla şifre alabilir. Ancak verilen şifre ile sadece tanımlanmış ve taahhüt vermiş olduğu firmanın (Firma tanımlayıcı numarası) ürünlerini eşleştirebilecektir.

 Firmalar; duyuruda sayılan listelerdeki ürünleri EK-2’de yer alan Branş Listelerindeki alan tanımlarını ve Tıbbi malzeme SUT kodlarını esas alarak, EK-3’te yer alan dosyadaki formatta doldurduktan sonra kendilerine verilen şifreleri kullanarak https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden ilgili alana yükleyeceklerdir.

 Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcı numarası ile TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, sorgu sırasında listede hatalı ürünlerin, boş satırların ve boş hücrelerin olması durumunda tüm liste hatalar belirtilerek düzeltilmesi için firmaya elektronik olarak iade edilecektir. Firmaların bilgilerini düzelttikten sonra yeniden listelerini yüklemeleri gerekmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için firmaların ürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri, varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son gün beklenmeden listeler yüklenmelidir.

 

Listelerde yer alan alanlar aşağıdaki uyarılar göz önünde bulundurularak doldurulmalıdır.

 

 “Barkod Numarası” sütununa TİTUBB’a kayıtlı tıbbi malzemenin barkod numaraları sayı ise sayı, metin ise metin formatında girilmelidir. Eğer sayının başında sıfır varsa metin formatında girilerek barkod numarasına ek herhangi bir işaret veya fazladan bir karakter kesinlikle girilmemelidir. (Örneğin; boşluk bırakılmak veya (‘), (“) karakterleri yazılmak suretiyle barkod no girilmemelidir.) Firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa her bir barkod ayrı satırlara girilmelidir.

 “SUT kodu” sütununa firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa bu sütundaki bilgiler her satırda tekrarlanarak girilmelidir. Boş kalan SUT kodları silindikten sonra yükleme yapılmalıdır.

 “Teklif Fiyatı” sütununa firma tarafından ilgili ürüne öngörülen KDV hariç TL cinsinden fiyat teklifi girilmelidir. Fiyat bilgisi sadece sayı olarak girilmeli, eğer fiyat kuruş bilgisi içeriyorsa kuruş kısmı virgül ile ayrılmalıdır. (Excel’deki sayı biçimlendirilmesindeki 1000 ayırıcısı kullanılarak ve ondalık basamak sayısı “2” olmak üzere). (Örneğin 1850TL 45 kuruş; 1.850,45 görünecek şekilde, 1500 TL 1.500,00 görünecek şekilde para birimi belirtilmeden girilmelidir.)

 “KDV Oranı” sütununa o ürünün faturalamada geçerli olan KDV oranı girilmelidir. (Hücrelere % işareti konulmaksızın.)

 “İmal edildiği ülke” sütununa ürünün imal edildiği ülke adı yazılmalıdır. (Ülke adı kısaltılmadan Türkçe yazılmalıdır)

 Firmaların, iletişim bilgilerinin değişmesi halinde Kurumu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır.

 Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımının EK-1’deki Listelerde yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır. Bu durumda firmaların yeni tıbbi malzeme alan tanımı açılması talebini, 01/08/2012 tarihinde yayımlanan Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ekinde yer alan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzuna göre yapması gerekmektedir. Ancak (*) işareti bulunan listeler için firmaların tıbbi malzeme alan tanımı açılması taleplerini gerekçeleri ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte açılmasını talep ettikleri alan tanıma girecek olan ürünlerini de EK-3’te yer alan formata (SUT KODU bölümü hariç) uygun olarak doldurarak 20/02/2014 tarihine kadar Kurumumuza iletmeleri halinde değerlendirilecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:

EK-1 – Barkodlu Branş Listeleri
EK-2 – Branş Listeleri
EK-3 – Barkod Bildirim Listesi
EK-4 – Taahhütname
EK-5 – Başvuru Formu

 

BARKOD EŞLEŞTİRMESİ YAPILACAK LİSTELER

1. Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1),

2. Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-2).

3. Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-1),

4. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/G),

5. Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H),

6. Kalp ve Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I),

7. Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/J),

8. Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/K),

9. Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/L),

10. Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M),

11. Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/O),

12. Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/P),

13. Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1),

14. (*) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-2),

15. (*) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-3),

16. (*) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-4),

17. (*) Hayvan Kaynaklı Greftler (xenogreft) Listesi(EK-3/N-2),

18. (*) Sentetik Greftler Listesi (EK-3/N-3),

19. Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/R),

20. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK- 3/S),

21. (*) Anesteziyoloji Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T),

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız.