Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-2

Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-2

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

 

14/02 /2014

 

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-2

 

Kurumumuzca 05/02/2014 tarihinde “Tıbbi MalzemeListeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru” yayımlanmıştır.

Kurumumuza yapılan geri bildirimlerde; duyuru ile ilgili olarak bazı firmaların Genel Evrak servisine söz konusu duyurumuzun eki EK-2’de yer alan dilekçeyi verdikten sonra gittikleri, eklerini başvuru formuyla birlikte Genel Evrak servisinde bıraktıkları görülmüş olup, ayrıca eşleştirecek oldukları ürünler, fiyat teklifi sütununa yazılacak tutarlar, hangi listeler için Yönerge hükümleri dışında başvuru yapılacağı gibi konularda bazı yanlış anlaşılmalar olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle söz konusu duyurumuza ek olarak açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

1- Firmalar; söz konusu duyurumuzun eki EK-5’te yer alan “Başvuru Formu” nu 2 nüsha olarak doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA adresindeki Genel Evrak servisinden kayıt numarası alacaklardır.

2- Firmalar; kayıt numarası alındıktan sonra taahhütname, imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi gerekli evraklarla aynı adresteki Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde yetkilendirilmiş ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin Kurumumuza bizzat başvuramaması halinde, Taahhütnamenin yetkilice imzalamasından sonra, temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren imza sirküsünün aslının taahhütnameye eklenmesi koşuluyla vekaletname ile başvuru yapılabilir. Ancak vekaletnamede konuyla ilgili başvuru yapmaya, taahhütnameyi teslim etmeye, şifre almaya vb yetkili olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

4- Kayıt numarası alınmış ve evrakları tam olan firmaların kayıtları personelimizce yapıldıktan sonra şifresi oluşturularak, imza karşılığı başvuru sırasında teslim edilecektir.

5- Şifreyi alan firma; https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresindeki ilgili alana kullanıcı adı ve şifrelerini girerek ürünlerini ilgili sayfadaki uyarılar doğrultusunda sisteme yükleyeceklerdir.

6- Firmalar; söz konusu duyurumuzun eki EK-2’de yer alan Branş Listelerindeki alan tanımlarını ve Tıbbi malzeme SUT kodlarını esas alarak (Henüz SUT eki olarak yayımlanmamış ancak değişik tarihlerde duyuruya çıkılmış listelerdeki SUT kodlarının numaralandırılmasında bazı değişiklikler yapılmış olup eşleştirme yapılırken dikkat edilmesi gerekmektedir.), söz konusu duyurumuzun eki EK-3’te yer alan dosyadaki formatta dolduracaklardır. söz konusu duyurumuzun eki EK-2’de yer alan tüm branş listelerindeki tıbbi malzeme kodlarında eşleştirecekleri ürünlerini, tek bir tabloya eşleyeceklerdir. Her firma tanımlayıcı numarası 1 (bir) dosya yükleyecektir. Branşları ayrı ayrı tablo halinde yüklemeyeceklerdir. Dosyalar CD/DVD veya basılı ortamlarda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

7- Söz konusu duyurumuzun eki EK-2’de yer alan Kardiyoloji ve KVC listelerinde bazı SUT kodlarında ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır. Dolayısıyla ürünler EK-3’te yer alan tabloya eklenirken bu duyuru ekindeki “EK- 3I_KalpDamarCerrahisi_20140214.xls” ve “EK-3H_Kardiyoloji_20140214.xls” dosyalarındaki SUT kodları ve alan tanımları esas alınmalıdır.

8- Her bir ürün (Barkod) aşağıda sayılan listelerdeki en fazla 1 (bir) tıbbi malzeme alan tanımına eşleştirilebilecektir. Ancak herhangi bir SUT koduna eşleştirilmiş olan ürün, eşleştirildiği SUT kodunun alan tanımının başka listelerde de olması durumunda diğer listelerdeki aynı alan tanımlarına da mutlaka eşleştirilecektir. (Örneğin KR2014 “AORT KOARKTASYONU BALON KATETER” SUT koduna eşleştirilmiş olan bir ürün KV1175 “AORT KOARKTASYONU BALON KATETER SUT” koduna da eşleştirilecektir.)

9- Söz konusu duyurumuzun eki EK-1’de yer alan sıkıştırılmış dosyada; listelerdeki tıbbi malzeme SUT kodlarına daha önceki duyurulara göre firmalarca eşleştirilmiş olan ürünler yer almaktadır. Hatalı tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirildikleri konusunda geri bildirim olan ürünler listelerde kırmızı yazı karakteri ile belirtilmiştir. Yapılacak eşleştirmelerde bu itirazların göz önünde bulundurulmasında yarar bulunmakla birlikte kırmızı yazı karakteri ile yazılanların dışında kalan barkodların doğru eşleştirildiği anlamına gelmemekte olup tüm barkodların yeniden gözden geçirilerek listelerdeki tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirme yapılması gerekmektedir. Bu dosya bilgilendirme amacıyla yayımlanmıştır. Söz konusu duyurumuzun eki EK-3’te yer alan tablonun doldurulmasında bu listelerdeki SUT kodları esasalınmamalıdır.

10- Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmalar; TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın (Firmalarca Kurumumuza “B” grubu başvurusunda bulunulan ürünler dahil) eşleştirmeleri gerekmektedir.

11- Çalışmalar sonucunda; SUT eki olarak yayımlanan tüm tıbbi malzeme listelerindeki SUT kodlarına eşleştirilen ürünlerin barkodları Kurumca ayrıca yayımlanacak ve MEDULA sisteminde tanımlanacağından, daha önceki tarihlerde sağlık hizmeti sunucularınca alınan ve stoklarında bulunan ürünlerin faturalanmasında yaşanabilecek sorunların oluşmaması için firmaların; TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış ve daha önceki tarihlerde satışını yapmış oldukları ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünlerini de eşlemeleri gerekmektedir.

12- Firmalar ürünlerini, 07/03 /2014 tarihi mesai bitimine kadar eşleştirmeleri gerekmektedir. Firmalar; aşağıda sayılan listelere eşleştirilmemiş olan ürünleri için 07/03/2014 tarihinden sonra 01/08/2012 tarihinde yayımlanan Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ekinde yer alan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu doğrultusunda eşleştirme başvurusu yapacaklardır.

13- Söz konusu duyurumuzun sonunda yer alan ve (*) işareti bulunan listeler için firmaların tıbbi malzeme alan tanımı açılması taleplerini gerekçeleri ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte açılmasını talep ettikleri alan tanıma girecek olan ürünlerini de söz konusu duyurumuz eki EK-3’te yer alan formata (SUT KODU bölümü hariç, barkodunu, teklif fiyatını, KDV oranını, imal edildiği ülkeyi kaydedeceklerdir.) uygun olarak doldurarak24/02/2014 tarihine kadar Kurumumuza basılı-yazılı olarak iletmeleri halinde değerlendirilecektir. Kargo veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilen belgeler; kargoya veya postaya verildiği tarih, normal posta ile gönderilen belgeler ise Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınarak işlem görecektir. Ayrıca (*) işareti bulunan listelere tıbbi malzeme alan tanımı açılması için daha önceki tarihlerde Kurumumuza yapılan talepler değerlendirilmeyecek olup, bu durumdaki taleplerinin başvurusunun duyurumuz kapsamında belirtilen formatta ve sürede yeniden yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
- Kardiyoloji Branş Listesi
- KVC Branş Listesi
- KVC Branş Listesi Barkodlu 

DUYURUNUN EKİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Geri