SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE  UYGULAMA TALİMATININ DÜZENLENMESİ USUL VE  ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 12/2/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.