SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN (SUT) “İLAVE ÜCRET ALINMASI” MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN (SUT) “İLAVE ÜCRET ALINMASI” MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN (SUT) “İLAVE ÜCRET ALINMASI” MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

 22/06/2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile SUT’un 3.3.3 numaralı maddesinde yer alan “(öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), SUT’un 3.3.4 numaralı maddesinde sayılan hizmetler dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bazı basın organlarında yer alan “Özel'de ücretsiz yatak dönemi bitti” benzeri haberlerde; bu değişiklik ile özel hastanelerde ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamında da yatak ücretlerinden ilave ücret alınabilmesinin yolunun açıldığı iddia edilmektedir.

Adı geçen değişiklikle; öğretim üyesi muayene ücretlerine ilişkin olan ve tam gün yasasının yürürlüğe girmesi nedeniyle güncel uygulamada fiilen yerine getirilemeyen bir hüküm madde metninden çıkarılmıştır. Otelcilik hizmetleri (Yatak ücreti) için ilave ücret alınabilmesi yönünde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bilindiği gibi;

ü Sağlık hizmetleri bedeline ek olarak Bakanlar Kurulunun belirlediği tavan çerçevesinde Kurumca belirlenen ve halen %30-90 arasında uygulanan ilave ücret,

ü Otelcilik hizmetlerinde ilave ücret,

ü İstisnai sağlık hizmetlerinde ilave ücret,

İlave ücret olarak tanımlanmaktadır.

Dikkat edilecek olursa aynı maddenin son hali;

1) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

2) Yoğun bakım hizmetleri,

3) Yanık tedavisi hizmetleri,

4) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

5) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

6) Organ, doku ve kök hücre nakilleri,

7) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

8) Diyaliz tedavileri, Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,

 için hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.

şeklinde olup, sayılan sağlık hizmetleri için hiçbir şekilde ilave ücret alınmayacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.