SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.2. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) 3.2.1. numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………… 5 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(Bu tutarı vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve farklılaştırarak uygulamaya Kurum yetkilidir.)”

b) 3.2.5. numaralı maddesinin onüç ve onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yirmi birinci fıkra eklenmiştir.

“(13) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’ un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

“(15) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

“(21) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 4.1.2.B- numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, “intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kapsül endoskopi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 4.2.1.B.1- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.1.B.1- Ayaktan tedavilerde ödeme uygulaması

(1) “Ayaktan tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, SUT eki Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurumları Sınıf ve Kodları Listesi nde (EK-10/A) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş olan SUT eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi nde (EK-10/B) yer alan tutarlar esas alınarak ödeme yapılır. Ancak;

a) SUT eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi” nde (EK-10/C) yer alan işlemlerin,

b) SUT eki EK-8 Listesinde “9.5. Moleküler Mikrobiyoloji” başlığı altında yer alan işlemlerin,

c) SUT eki EK-8 Listesinde “10. Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli” başlığı altında yer alan işlemlerin,

ç) Genetik tetkiklerin,

bedelleri Kurumca ayrıca ödenir.

(2) Hastanın aynı sağlık kurumunda acil servislere müracaatları hariç olmak üzere aynı branşa, ayaktan ilk müracaatını takip eden 10 gün içinde ikinci defa ayaktan başvurması halinde; ikinci müracaatıyla ilgili sadece birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz.

(3) Hastaya birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılmasının gerekli görülmesi, ancak söz konusu işlemlerin, ilk muayene başvurusundan sonra aynı sağlık kurumunda herhangi bir tarihte yapılması durumunda, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar ikinci bir defa girilmeksizin sadece yapılan işlem faturalandırılır.

(4) Ayaktan ilk başvuru sonrasında aynı sağlık kurumunda aynı gün yatarak tedavi kapsamında, SUT eki EK-9 Listesinde yer alan bir işlem yapılması halinde bu işlem ile birlikte, ayaktan yapılan işlemler bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere göre faturalandırılır. Ancak yatarak tedavi kapsamında hizmet başına ödeme yöntemi ile bir işlem yapılması durumunda SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılmayacak olup ayaktan başvurular da hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılır.

(5) Hastanın, aynı gün içinde aynı sağlık kurumunda ilk muayenesini takip eden diğer branşlardaki ayaktan tedavi kapsamında başvuruları, “ayaktan tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında değerlendirilmez ve SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar fatura edilemez. Ancak SUT eki EK-8 Listesindeki “normal poliklinik muayenesi” bedeli ve yapılması halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.

(6) Hastanın aynı gün içinde aynı sağlık kurumundaki ilk başvurusunun ana branş, sonraki başvurusunun ilk başvurulan ana branşın yan dalı olması durumunda yan dala başvurusu "ayaktan tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında faturalandırılır. Ana branşa başvurusu ise, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin, SUT eki EK-8 Listesindeki “normal poliklinik muayenesi” bedeli ve yapılması halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlem bedelleri faturalandırılabilir.

(7) Sağlık raporu ile yapılması gerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL, ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavi için sağlık raporu düzenlendikten sonra tedavinin sonraki günlerde aynı veya başka bir sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, bu sağlık raporu ile yapılan tedavi başvuruları "ayaktan tedavide ödeme” uygulaması kapsamında SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin SUT eki EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılır.

(8) Özel tıp merkezleri ve dal merkezlerinin vermiş oldukları acil sağlık hizmetlerinin bedelleri uzmanlık dalı dikkate alınmaksızın SUT eki EK-10/B Listesinin “Acil” bölümünde yer alan ücret üzerinden faturalandırılır.

(9) Hastanın, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumundan başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık kurumuna, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarın % 75’i ödenir.

(10) Ayaktan başvurularda, SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemlerin faturalandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İşlemin SUT eki EK-9 Listesinde yer alması halinde bedelleri “Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme” yöntemi ile faturalandırılır. Bu işleme ilişkin "Tanıya Dayalı İşlem Bedeli"ne dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.

b) İşlemin sadece SUT eki EK-8 Listesinde yer alması halinde, SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlara ilave olarak; işlem bedeli ve bu işlemle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.

c) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlemler, işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.

(11) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil branşından başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 (altı) ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60 (altmış)’ı geçemez. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.”

MADDE 4 Aynı Tebliğin 4.2.1.B.2- numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) MEDULA’da tedavi tipi “onkolojik tedavi” olarak seçilmiş onkolojik ön tanı/ tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler,”

“ı) Enjeksiyon/pansuman (Sadece enjeksiyon/pansuman amacıyla gelen hasta için sadece enjeksiyon/pansuman bedeli ödenir),”

MADDE 5 Aynı Tebliğin 4.2.2.A- numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-8 Listesi “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi” ile “9. Laboratuar İşlemleri” bölümlerinde yer alan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır.”

MADDE 6 Aynı Tebliğin 4.2.2.B- numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Üçüncü numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; işlem puanı yüksek olan tanıya dayalı işlemin puanı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının %25’i olarak faturalandırılır

b) Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; işlem puanı yüksek olan tanıya dayalı işlemin puanı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının %50’si olarak faturalandırılır.”

b) (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-9 Listesinde yanında (*) işareti olan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır.”

MADDE 7 Aynı Tebliğin 4.2.2.B-1- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.2.B-1- Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı

(1) Tanıya dayalı ödeme listesi işlem puanlarına;

1- Yatak bedeli,

2- Yatış dönemindeki muayeneler ve konsültasyonlar,

3- Operasyon ve girişimler,

4- Anestezi ilaçları,

5- İlaç (Kan ürünleri hariç),

6- Kan bileşenleri (Eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri),

7- Sarf malzemesi,

8- Anestezi bedeli,

9- Laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri,

10- Refakatçi bedeli (Tıbbi zorunluluk halinde)

gibi tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.

(2) Tanıya dayalı işlemlerde belirtilen istisnalar ayrıca faturalandırılabilir.

(3) Tanıya dayalı işlemin uygulandığı tarihten sonra aşağıda belirtilen süreler içerisinde bu işlemle ilgili olarak verilen sağlık hizmetleri tanıya dayalı işlem kapsamında değerlendirilir.

• A Grubu ameliyatlarda; 15 gün

• B Grubu ameliyatlarda; 10 gün

• C Grubu ameliyatlarda; 8 gün

• D Grubu ameliyatlarda; 5 gün

• E Grubu ameliyatlarda; 3 gün

(4) Bu sürelerin aşılması halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, ayrıca fatura edilir.

(5) Tanıya dayalı işlem kapsamında olan, ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin bedellerinin hasta tarafından ödendiğinin tespiti halinde ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin fatura tutarları hastaya ödenir. Kurumca ödenen tutar ilgili sağlık kurumundan mahsup edilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global ödemeden mahsup edilir. Mahsup edilen tutar hiçbir surette sağlık hizmet sunucusuna iade edilmez.”

MADDE 8 Aynı Tebliğin 4.2.2.B-4- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.2.B-4- Ameliyat sonrası kontroller ve testler

(1) Hastanın taburcu (Taburcu işleminin A, B, C, D, E grubunda belirtilen sürelerden önce gerçekleşmesi halinde belirtilen sürelerin bitimi taburcu tarihi olarak kabul edilir) olduktan sonraki, aynı sağlık kurumundaki aynı branşta; 10 gün içerisinde yapılan ilk kontrol amaçlı muayeneler ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikler tanıya dayalı ödeme işlem puanına dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.”

MADDE 9 Aynı Tebliğin 4.2.2.B-5- numaralı maddesinin 16 ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 18 inci bent eklenmiştir.

“16- Dual meshler (karın duvarının kapatılamadığı intraabdominal hernilerde, göğüs duvarının rezeksiyon ve rekonstrüksiyonunda, diyafragmatik hernilerde sağlık kurulu raporu ile)”

“18- İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler.”

MADDE 10 Aynı Tebliğin 4.5.1. numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-7 listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanır.”

MADDE 11 Aynı Tebliğin 4.5.1.A- numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu oran, SUT eki EK-7 listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” başlıklı bölümde yer alan ortodontik tedavi işlemlerinde % 20 olarak uygulanır.”

MADDE 12 Aynı Tebliğin 4.5.4.B- numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Ani işitme kaybı tedavisi için düzenlenen raporda; ani işitme kaybının son 30 gün içinde odyolojik test ile tespit edildiğine ilişkin bilginin yer alması gerekmektedir. 20 nci seans sonunda saf ses ortalamasında 20 dB’lik bir düzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmez.”

MADDE 13 Aynı Tebliğin 4.5.4.H- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.5.4.H- Yoğun bakım tedavisi

(1) Resmi ve özel sağlık kurumları bünyesinde kurulu bulunan yoğun bakım ünitelerinin standartları, yoğun bakım ünitelerinin tanımı, hasta özellikleri, personel durumu, yatak sayısı, tıbbi cihaz ve donanım ile yoğun bakım ünitelerinin taşıması gereken diğer özellikleri v.b. hususlarda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır.

(2) Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılabilir. Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; EK-9 listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygulanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya dayalı yoğun bakım puanı faturalandırılabilir. Bu durumda yapılan işlemin SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem puanı ile tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir. D ve E grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz.

(3) Anestezi sonrası bakım hizmetleri (PACU) için yoğun bakım bedelleri faturalandırılamaz.

(4) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi SUT eki EK-8 Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir.

(5) “Trombosit süspansiyonu” ve “aferez trombosit” bedelleri ayrıca faturalandırılabilecektir.

(6) “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir.

(7) Aynı sağlık kurumunda aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir yoğun bakım bedeli faturalandırılabilir. Hastanın genel durumu itibariyle bulunduğu basamaktan farklı bir basamağa geçmesi durumunda, gelişmeler hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda belirtilmelidir.

(8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.”

MADDE 14 Aynı Tebliğin 7.1. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak SUT’un ilgili maddeleri gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu tür malzemelerin Kurumca bedelinin karşılanmayacağına dair ilgili sağlık kurumlarınca hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.”

b) Onüçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. Ancak bu kapsamdaki kişilerin;

a) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde belirtilen fiyatları aşmamak üzere Kurumca karşılanır.

b) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde bedelleri fatura tutarı üzerinden ödenir. Bu malzemelere ait sağlık kurulu raporları üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecektir.

c) İhtiyaç duydukları SUT ve eki listelerde yer almayan her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin muadilleri SUT eki listelerde yer alması durumunda bu tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatları olarak uygulanır.

ç) Tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masrafları garanti süresi içinde firma tarafından karşılanacağından Kuruma ayrıca faturalandırılamaz.

d) Tıbbi malzemeleri garanti süresi içindeki yenilenme talepleri Kurumca karşılanmaz.

e) Aynı işlevi gören birden fazla ürün çeşidi bulunan tıbbi malzemelerden birinin temini halinde diğerlerinin bedeli, temin edilen malzemenin garanti süresi dolana kadar Kurumca karşılanmaz.”

c) Yirminci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(20) Kurumca bedeli karşılanacak Omurga Cerrahisi alan grubu ile Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler; SUT eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/E) ile “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi” nde (EK-5/F) belirtilmiş olup, söz konusu listelerde bulunmayan bu iki alan ile ilgili tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

ç) Yirmisekizinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7- Radyoloji ve girişimsel radyoloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/M listesinde fiyatlarıyla birlikte tanımlanmıştır.”

d) Yirmidokuzuncu fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(29) SUT’un 7.1 numaralı maddesinin yirmisekizinci fıkrasında yer alan göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, kadın doğum ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 15 Aynı Tebliğin 7.3.8.C- numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kontakt lens bedelleri sadece;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,

c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.”

MADDE 16 Aynı Tebliğe, 7.3.12.B- numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.3.12.C- numaralı madde eklenmiştir.

7.3.12.C- Ev Tipi Ventilatör (İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazı)

(1) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının uygulama endikasyonları;

a) Akut solunum yetmezliği sonrasında yoğun bakımdan çıkışına engel kalmayacak şekilde diğer sistem hastalıkları tedavi edildiği ve kronik tedavi uygulamaları düzenlendiği halde invaziv solunum desteğinden ayrılamayan veya ayrılma olasılığı olmayan trakeotomili hastalarda,

b) Kronik ve/veya ilerleyici solunum yetmezliği veya başka kronik organ disfonksiyonlarına sekonder solunum yetmezliği nedeni ile non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamasının yetersiz kaldığı, yapılamadığı veya yapılmasının kontrendike olduğu ve sürekli olarak İnvaziv solunum desteği ihtiyacı olan hastalarda,

kullanılması halinde ev tipi mekanik ventilatör cihazı bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Cihazın temini için hastayı takip eden uzman hekimin ve yoğun bakım sorumlusu uzman hekimin (iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, nöroloji, hastanın çocuk olması halinde ise çocuk hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk yoğun bakım uzmanları) yer aldığı, 2 nci ve 3 üncü basamak yoğun bakım ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarınca ayrıntılı olarak düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) Raporda hastanın gereksinimine göre cihazın teknik özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bu teknik özellikler hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan MV parametrelerini (Mod, Vt, frekans, tetikleme hassasiyeti, Pins, Psup, PEEP, FiO2, İnspiratuar akış hızı veya I:E oranı) kapsamalıdır.

(4) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) Aşağıda belirtilen invaziv mekanik ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılması ve belli süreden önce değişmesi gereken aksesuarlar ve yardımcı sarf malzemelerinin bedelleri kurumca karşılanır;

1- Solunum devreleri (ayda 2)

2- Bağlantı üniteleri (ayda 1)

3- Trakeotomi kanülü (ayda 2)

4- Isı nem tutucu filtre (haftada 2)

5- Aspirasyon sondası (günde 4 adet)

(6) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı, nebulizatör, nemlendirici, ambu seti bedelleri Kurumca karşılanır.

(7) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda verilecek eğitim, hasta için izleme programı oluşturulması, hastayı taburcu eden ve raporlarını düzenleyen hekimin ve hastanenin sorumluluğundadır.”

MADDE 17 Aynı Tebliğin 7.3.26.C- numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Son dönem biventriküler kalp yetmezliği”

MADDE 18 Aynı Tebliğe, 7.3.34. numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.3.35. numaralı madde eklenmiştir.

7.3.35. Hücre İçermeyen Kıkırdak İmplant ve Otolog Kondrosit İmplant

(1) Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığı Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulundan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedelleri Kurumca karşılanacaktır.”

MADDE 19 Aynı Tebliğin 9.3.1.Ç- numaralı maddesinin birinci bendinde ve 9.3.2.D- numaralı maddesinin dördüncü bendinde yer alan “iş kazalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 Aynı Tebliğin 10.3. numaralı geçici maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Aşağıdaki düzenleme beşinci fıkra olarak eklenmiştir.

“(5) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 38 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “1/7/2012” ibaresi, “1/9/2012” olarak değiştirilmiştir. SUT eki EK/5-G, EK/5-H, EK/5-I, EK/5-J, EK/5-K ve EK/5-L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile yukarıda belirtilen Tebliğle SUT eki EK/5-E ve EK/5-F listelerine eklenen tıbbi malzemelerin SUT kodları ve tıbbi malzeme adları söz konusu Tebliğin yürürlük tarihi olan 22/6/2012 tarihinden, bu listelerde yer alan fiyatları ise 1/9/2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak belirtilen Tebliğ hükümleri doğrultusunda SUT eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 Listeleri’ nden çıkartılan tıbbi malzemeler ile SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’ nde yayımlanmış malzemelerin, benzer nitelikte ve aynı işlevsel özellikte olup çakışanları için sağlık hizmet sunucuları tarafından;

a) 22/6/2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte SUT eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 listelerinden çıkartılan tıbbi malzemelerin, kodlarından faturalandırılması halinde Kurumumuzca bu listelerdeki bedeller üzerinden geri ödeme yapılacaktır.

b) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/6/2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen tıbbi malzemelerin, bu listelerdeki kodlarından faturalandırılması halinde (2012 Temmuz ve Ağustos dönemi faturaları) Kurumumuzca SUT’un 7.2.1. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda geri ödeme yapılacaktır.

c) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L listelerinde yer alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/6/2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen malzemelerin, sağlık hizmet sunucusu tarafından bu listelerde belirtilen kodlar ve fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılması halinde ise Kurumumuzca geri ödeme işlemlerinde liste fiyatları esas alınacaktır.”

b) Aşağıdaki düzenleme altıncı fıkra olarak eklenmiştir.

“(6) SUT ve eki listelerde yayınlanmayan branşlardan Kuruma fatura edilen bir tıbbi malzemenin, SUT ve eki listelerde yer alması durumunda, ilgili listede belirtilen SUT kodu üzerinden faturalandırılması yapılacaktır.”

c) Aşağıdaki düzenleme yedinci fıkra olarak eklenmiştir.

“(7) Aşağıdaki branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.

a) Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi (EK-5/M).”

MADDE 21 Aynı Tebliğ eki Yurtdışı İlaç Fiyat Listesine (EK-2/G) eklenen ilaçlar bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 22 Aynı Tebliğ eki Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listelerinden [(EK-5/A-1) ve (EK-5/A-2)] çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 23 Aynı Tebliğ eki Protez ve Ortez Listesinde (EK-5/C) aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

a) “211.700”, “211.800”, “211.802”, “216.901”, “220.680” ve “220.690” SUT kodlu malzemelerin fiyatları bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

b) “Ev Tipi Mekanik Ventilatör (En az Basınç Destekli Ventilasyon (PSV) ile birlikte Volüm ve/veya Basınç Kontrollü Ventilasyon (VCV, PCV) Sağlayan Ventilatörler)” adlı malzeme “220.755” SUT kodu ile “Özel Grup” başlığı altında “220.750” SUT kodlu “Auto Cpap” adlı malzemeden sonra gelmek üzere, “Enürezis Alarm Cihazı” adlı malzeme “210.825” SUT kodu ile “210.820” SUT kodlu “Oksijen Tüpü ve Manometresi” adlı malzemeden sonra gelmek üzere bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtildiği şekilde eklenmiştir.

MADDE 24 Aynı Tebliğ eki Beyin Cerrahisi Branşı Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/E) aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

a) Listenin başlığı “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzeme Listesi” şeklinde değiştirilmiştir.

b) “102.696”, “102.701”, “102.751” ve “102.756” SUT kodlu malzemelerin fiyatları, bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

c) Listeye eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 25 Aynı Tebliğ eki Göz Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/G) yer alan “G10075” SUT kodlu malzemenin fiyatı 26 TL olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 Aynı Tebliğ eki Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/L) yer alan “U10050”, “U10055” ve “U10335” SUT kodlu malzemelerin fiyatları, bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 Aynı Tebliğe, bu Tebliğ eki (6) numaralı listede yer alan “Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/M) eklenmiştir.

MADDE 28 Aynı Tebliğ eki Diş Tedavileri Puan Listesine (EK-7) eklenen işlemler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 29 Aynı Tebliğ eki Sağlık Kurumları Puan Listesinde (EK-8) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (8) numaralı listede belirtilmiştir.

b) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler bu Tebliğ eki (9) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 30 Aynı Tebliğ eki Sağlık Kurumları Puan Listesinde (EK-9) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) P552010, P552011, P552012, P552013, P552014, P552015, P552016, P552017, P552018, P552019, P552020, P552021 kodlu işlemler başlıklarıyla beraber çıkarılmıştır.

b) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (10) numaralı listede belirtilmiştir.

c) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler ile işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (11) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 31 Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesinin (b) bendi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 ila 13 üncü maddeleri, 19 uncu maddesi ve 28 ila 30 uncu maddeleri yayımı tarihinden 10 iş günü sonra,

c) 14 üncü maddesinin (c) bendi, 20 nci maddesinin (a) bendi ve 24 üncü maddesinin (a) bendi 22/6/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 14 üncü maddesinin (b) bendi ve 21 inci maddesi 28/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 17 nci maddesi 21/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 20 nci maddesinin (c) bendi 1/5/2013 tarihinde,

f) 22 ve 27 nci maddesi 1/1/2013 tarihinde,

g) 24 üncü maddesinin (b) bendi, 25 inci maddesi ve 26 ncı maddesi 1/9/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ğ) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 32 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

LİSTE-1

YURTDIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (EK2/G)

BARKOD

İLACIN ADI

ETKEN MADDE

EŞDEĞER GRUBU

 SATIŞ FİYATI

YÜRÜRLÜK TARİHİ

1111111100879

ANANDRON 150 MG 30 TB

Nilutamide 150 mg tb.

I392A

120,00 €

28.07.2012

1111111100892

ANCOTIL 2,5 G 5X250 ML SOLUTION FOR INFUSION BOTTLE

Flucytosine 2,5 g sol.

I070B

273,30 €

28.07.2012

1111111100878

ARZERRA 100 MG 10X5 ML FLK

Ofatumumab 100 mg flk.

I391A

2.835,40 €

28.07.2012

1111111100877

ARZERRA 100 MG 3X5 ML FLK

Ofatumumab 100 mg flk.

I391A

874,70 €

28.07.2012

1111111100873

CEPROTIN 500 IU 1 AMP.

Protein-C concentrate 500 IU amp.

I381A

1.031,10 €

28.07.2012

1111111100898

CLIPPER 5 MG 30 TB

Beclametasone dipropionate 5 mg tb.

I403A

103,95 €

28.07.2012

1111111100897

COLCHICUM COMP. DROPS 1X100 ML(0,5 MG/ML)

Colchicine 0,5 mg/ml sol.

I045D

13,65 €

28.07.2012

1111111100871

CUVPOSA 1 MG/5 ML ORAL SOLUSYON 1X473 ML

Glycopyrrolate 1 mg/5 ml sol.

I079B

388,00 €

28.07.2012

1111111100882

FOLOTYN 20 MG/ML 1 VIAL

Pralatrexate 20 mg/ml amp.

I395A

2.319,04 €

28.07.2012

1111111100869

HUMULIN R U-500 IU 2,5 MG/ML 20 ML FLK

Concentrated human regular insuline 2,5 mg/ml flk

I374A

345,00 €

28.07.2012

1111111100142

INVIRASE 200 MG 270 CAP           

Saquinavir Mesylate 200 mg cap

I148A

322,00 €

28.07.2012

1111111100886

INVIRASE 500 MG 120 TB

Saquinavir Mesylate 500 mg tb.

I148B

418,80 €

28.07.2012

1111111100150

IRESSA 250 MG 30 CAP               

Gefitinib 250 mg cap

I075A

2.401,80 €

28.07.2012

1111111100867

KRYSTEXXA 8 MG/ML 1x1 AMP.

Pegloticase 8 mg/ml amp.

I386A

2.277,00 €

28.07.2012

1111111100772

KUVAN 100 MG 30 TB

Sapropterin HCl 100 mg tb

I328A

690,60 €

28.07.2012

1111111100894

MAGNESIO CLORURO 110 MG 230 CAP

Magnesium chloride 110 mg cap.

I401A

15,70 €

28.07.2012

1111111100880

MEPACT 4 MG POWDER FOR INFUSION 1 VIAL

Mifamurtide 4 mg infüzyon için toz

I393A

2.917,00 €

28.07.2012

1111111100874

NEULASTIM 6 MG/0,6 ML 1 VIAL

Pegfilgrastim 6 mg/0,6 ml amp.

I389A

445,00 €

28.07.2012

1111111100883

PHENYLADE PHEBLOC 750 MG 1X550 TB

Large Neutral Aminoacids 750 mg tb.

I235A

280,00 €

28.07.2012

1111111100893

REKAWAN 1000 MG 50 FILM TB

Potassium chloride 1000 mg tb.

I400A

5,30 €

28.07.2012

1111111100868

WICK HUSTEN SIRUP 20 MG 180 ML

Dextromethorphan 20 mg şurup

I055B

11,40 €

28.07.2012

1111111100887

XYREM 500 MG/ML ORAL SOLUTION 1X180 ML

Sodium oxybate 500 mg/ml oral sol.

I398A

894,59 €

28.07.2012

1111111100881

ZORAC GEL %0,1 60 G

Tazarotene %0,1 60 g jel

I263C

36,90 €

28.07.2012

1111111100842

DAUNOBLASTIN 20 MG POWDER FOR INF. 1 PC.

Daunorubicine citrate (liposomal) 20 mg inf.

I368A

23,30 €

28.07.2012

 

 

Liste 2

EK-5/A-1

SIRA NO

SUT
KODU

FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ

 BİRİM FİYAT (TL)

 

 

SANTRAL VENÖZ TEK YA DA MULTİPLE LÜMEN KATETERLER

 

 103

302.130

KATETER SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ SELDİNGER METODU KULLANILMAYAN

20,00

 105

302.160

KATETER, SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ 4-6 F

52,60

 106

302.170

KATETER, SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ 6F YUKARISI

46,61

 107

302.180

KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 4-6 F

71,86

 108

302.190

KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 6F YUKARISI

67,80

 109

302.200

KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ

44,35

 

 

DİYALİZ SARF MALZEMELERİ

 

130

302.550

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK

81,86

131

302.590

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, ERİŞKİN

32,00

 

 

RADYOLOJİ

 

 319

370.030

KATETER, TROMBEKTOMİ

55,00

 320

370.040

KATETER, TROMBEKTOMİ, MEKANİK

72,00

 321

370.050

KONNEKTÖR-Y (GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ İÇİN)

60,00

 322

370.060

KONNEKTÖR-Y (GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İÇİN)

12,00

 

 

EK-5/A-2

SIRA NO

SUT
KODU

FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ

 BİRİM FİYAT (TL)

 

 

SANTRAL VENÖZ TEK YA DA MULTİPLE LÜMEN KATETERLER

 

 24

302.201

KATETER, SANTRAL VENÖZ KALICI 4-6 F

348,00

 25

302.202

KATETER, SANTRAL VENÖZ KALICI 7- 11.5 F

240,00

 26

302.203

KATETER, SANTRAL VENÖZ PERİFERAL YOLDAN YERLEŞTİRİLEN

277,20

 

 

Liste 3

EK-5/C

Sıra No

KODU

 PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ

 

 

 

 

YENİLENME
SÜRESİ

ÖZEL
KOŞULLAR

AKTİVİTE SKORU

FİYAT (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKERLİKLİ SANDALYELER

 

 

 

 

 

 

 

 

245

211.700

Özelliği Olmayan Motorsuz Tekerlekli Sandalye

 

B*

 

 

5 yıl

 

 

220,00

246

211.800

Özellikli Motorsuz Tekerlekli Sandalye

B

 

 

 

5 yıl

 

 

250,00

247

211.802

Akülü tekerlekli sandalye

B

 

 

 

5 yıl

 

 

1.900,00

248

216.901

Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu  

 

B*

 

 

3 yıl

 

 

50,00

 

 

ÖZEL GRUP

 

 

 

 

 

 

 

 

251

220.680

Standing table(ayakta dik konumlandırma cihazı) 

 

 

 

 

5 yıl

destekleri ve eklemleri postüre göre yukarı aşağı,öne arkaya ayarlanabilen metal/ahşap modüler tarzda .

 

500,00

252

220.690

Ayakta dik pozisyonlama cihazı (parapodium cihazı/Stand Up Wheelchair (manuel kalkış manuel sürüş))   

 

 

 

 

5 yıl

 

 

2.600,00

 

210.825

Enürezis Alarm Cihazı

 

 

 

 

1 Defa

 

 

35,00

 

220.755

Ev Tipi Mekanik Ventilatör (En az Basınç Destekli Ventilasyon (PSV) ile birlikte Volüm ve/veya Basınç Kontrollü Ventilasyon (VCV, PCV) Sağlayan Ventilatörler)

 

 

 

 

 5 yıl

 

 

 9.000,00

 

 

Liste 4

EK-5/E

OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ

SUT KODU

DAL

MALZEME ADI

FİYAT
TL

102.696

SPİNAL

SERVİKAL İNTERBODY KAFESLER DİSTRACTABLE/EXPANDABLE TİTANYUM

854,00

102.701

SPİNAL

SERVİKAL İNTERBODY KAFESLER DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK

1.122,00

102.751

SPİNAL

LOMBER İNTERBODY KAFESLER DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK PLIF

1.765,00

102.756

SPİNAL

LOMBER İNTERBODY KAFESLER DİSTRACTABLE/EXPANDABLE PEEK TLIF

2.167,00

103.065

SPİNAL

LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ, GUİDE KATETER

 

103.070

SPİNAL

LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ GİRİŞİM İĞNESİ

 

103.075

SPİNAL

MİNİMAL İNVAZİV SAKROİLLİAK VİDASI

 

103.080

SPİNAL

PERKÜTAN SERVİKAL TRANSFASET VİDASI

 

103.085

SPİNAL

PERKUTAN LOMBER TRANSFASET VİDASI

 

103.090

SPİNAL

FACET MOTION LİMİTASYON VİDASI (KİLİTLEME APARATI DAHİL)

 

103.095

SPİNAL

SPİNAL NÖRAL INTEGRITY NÖROMONİTORİZASYON, EMG ELEKTRODU

 

103.100

SPİNAL

SPİNAL NÖRAL INTEGRITY NÖROMONİTORİZASYON, MEP ELEKTRODU

 

 

 

Liste 5

 

ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ

EK-5/L

SUT KODU

TIBBİ MALZEMENİN ADI

   BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) (TL) 

U10050

TRANS OBTURATOR TAPE

424

U10055

TRANS VAJİNAL (RETRO PUBIC) TAPE

450

U10335

İNTRAVEZİKAL MATERYALLER 1 FLAKON (İNTRAVEZİKAL PENTOSAN POLİSÜLFAT, KONDROİTİN SÜLFAT DİMETİLSÜLFOKSİT, HYALURONİK ASİT, HEPARİN VB.)

216

 

 

Liste 6

 

 

RADYOLOJİ VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ

EK-5/M

SIRA
NO

SUT
KODU

MALZEME ADI

BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) (TL)

 

 

VASKÜLER KATETERLER VE SETLER

 

 

 

ANJİYOGRAFİ KATETERLERİ

 

1

GR1000

Kateter, anjiyografi, örgüsüz

 

2

GR1001

Kateter, anjiyografi, örgülü, yumuşak uçlu

35,00

3

GR1002

Kateter, anjiyografi, işaretli kalibrasyon kateteri

120,00

4

GR1003

Kateter, anjiyografi, pediyatrik

24,00

5

GR1004

Kateter, anjiyografi, hidrofilik

161,00

6

GR1005

Kateter, anjiyografi, örgülü, tamamı hidrofilik, yumuşak uçlu

150,00

7

GR1006

Kateter, anjiyografi, örgülü, hidrofilik, uzun (>105 cm.)

259,00

 

 

BALONLU KATETERLER

 

 

 

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ

 

8

GR1007

Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw

225,00

9

GR1008

Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw, geniş çaplı (en az 14mm)

365,00

10

GR1009

Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw, yüksek basınçlı (en az 16atm)

275,00

11

GR1010

Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail

301,00

12

GR1011

Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail, uzun balonlu (en az 12cm)

 

13

GR1012

Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", otw

403,00

14

GR1013

Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail, düşük profilli (≤2 mm.)

170,00

15

GR1014

Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", monorail

395,00

16

GR1015

Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", otw

300,00

17

GR1016

Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", otw, uzun balonlu (en az 12cm)

300,00

 

 

KATETER, BALON, OKLÜZYON

 

18

GR1017

Kateter, balon, geçici oklüzyon, otw, çift lümenli

397,00

 

 

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, KESİCİ

 

19

GR1018

Kateter, balon, anjiyoplasti, kesici, 014", monorail

 

20

GR1019

Kateter, balon, anjiyoplasti, kesici, 018", otw

1.090,00

 

 

KATETER, BALON, KRYOPLASTİ

 

21

GR1020

Kateter, balon, kryoplasti

 

 

 

KILAVUZ KATETERLER

 

 

 

KATETER, KILAVUZ, PERİFERİK

 

22

GR1021

Kateter, kılavuz, periferik, örgüsüz

 

23

GR1022

Kateter, kılavuz, periferik, örgülü

132,00

24

GR1023

Kateter, kılavuz, periferik, örgülü, ekstra destekli

 

25

GR1024

Kateter, kılavuz, periferik, balonlu

 

 

 

KATETER, KILAVUZ, PEDİATRİK

 

26

GR1025

Kateter, kılavuz, pediatrik

 

 

 

KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER

 

27

GR1026

Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü

450,00

28

GR1027

Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, ekstra destekli

255,00

29

GR1028

Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, distal erişim için

750,00

30

GR1029

Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, ekstra yumuşak uçlu

142,00

31

GR1030

Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, diagnostik kateterli

 

32

GR1031

Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, balonlu

950,00

 

 

MİKRO KATETERLER

 

 

 

KATETER, MİKRO, PERİFERİK

 

33

GR1032

Kateter, mikro, periferik, örgülü, tek işaretli

630,00

34

GR1033

Kateter, mikro, periferik, örgülü, çift işaretli

1.100,00

35

GR1034

Kateter, mikro, periferik, örgülü (mikro kılavuz teli ile birlikte)

1.100,00

 

 

KATETER, MİKRO, NÖROVASKÜLER

 

36

GR1035

Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, tek işaretli

695,00

37

GR1036

Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli

812,00

38

GR1037

Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli, dmso uyumlu

1.000,00

39

GR1038

Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli, yönlendirilebilir uçlu

597,00

40

GR1039

Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli

1.800,00

41

GR1040

Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli, dmso uyumlu

 

42

GR1041

Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli, örgülü, dmso uyumlu

1.400,00

43

GR1042

Kateter, mikro, nörovasküler, dmso uyumlu, ayrılabilen uçlu

1.900,00

44

GR1043

Kateter, mikro, nörovasküler, vasküler rekonstrüksiyon cihaz kateteri

1.200,00

 

 

KATETER, MİKRO, BALON, NÖROVASKÜLER

 

45

GR1044

Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, tek lümenli

2.650,00

46

GR1045

Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, tek lümenli, dmso uyumlu

 

47

GR1046

Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, çift lümenli

 

48

GR1047

Kateter, mikro, balon, nörovasküler, anjiyoplasti

972,00

49

GR1048

Kateter, mikro, basket, nörovasküler

 

 

 

OKLÜZYONDA TEKRAR LÜMENE GİRİM (REENTRY) KATETERLERİ

 

50

GR1049

Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, subintimal geçiş, iğneli

 

51

GR1050

Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, gerçek lümenden geçiş

 

52

GR1051

Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, gerçek lümenden geçiş, mikro kateter

 

 

 

ATEREKTOMİ KATETERLERİ

 

53

GR1052

Kateter, aterektomi

 

54

GR1053

Kateter, aterektomi, motoru

 

 

 

TROMBOLİZ KATETERLERİ

 

 

 

KATETER, TROMBOLİZ, NÖROVASKÜLER

 

55

GR1054

Kateter, tromboliz, nörovasküler, infüzyon

 

 

 

KATETER, TROMBOLİZ, PERİFERİK

 

56

GR1055

Kateter, tromboliz, periferik, infüzyon

395,00

 

 

TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON KATETERLERİ, PERİFERİK

 

57

GR1056

Kateter, trombektomi, periferik, doğrudan ilerletilen

 

58

GR1057

Kateter, trombektomi, periferik, tel üzerinden ilerletilen

 

59

GR1058

Trombektomi kateteri motoru, periferik

 

60

GR1059

Kateter, tromboaspirasyon, periferik, doğrudan ilerletilen

 

61

GR1060

Kateter, tromboaspirasyon, periferik, tel üzerinden ilerletilen

430,00

 

 

TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON KATETERLERİ, NÖROVASKÜLER

 

62

GR1061

Kateter, tromboaspirasyon, nörovasküler, tel üzerinden ilerletilen

340,00

 

 

TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON, NÖROVASKÜLER

 

63

GR1062

Trombektomi, basket, nörovasküler

 

64

GR1063

Motorlu aspirasyon kateteri, trombektomi, nörovasküler

2.250,00

65

GR1064

Nörovasküler, pıhtı çıkarma amaçlı, vasküler rekonstrüksiyon aygıtı

 

 

 

İNTRAVASKÜLER ULTRASON KATETERLERİ

 

66

GR1065

Kateter, intravasküler ultrason

 

 

 

SETLER

 

 

 

SET, İLK GİRİM

 

67

GR1066

Set, ilk girim, mikro, vasküler, standart

68,00

68

GR1067

Set, ilk girim, mikro, vasküler, pediatrik

69,00

69

GR1068

Set, ilk girim, mikro, vasküler, pedal

 

70

GR1069

Set, ilk girim, mikro, biliyer

108,00

71

GR1070

Set, ilk girim, gastrostomi

200,00

 

 

SET, TRANSJUGULER İNTRAHEPATİK PORTOSİSTEMİK ŞANT(TİPS)

 

72

GR1071

Set, TİPS

 

 

 

SET, TİPS, TEK MALZEMELER

 

73

GR1072

TİPS İğnesi                                                                                         

 

74

GR1073

TİPS Klavuz Kateter                                                                               

 

75

GR1074

TİPS İntroduser                                                                                     

 

76

GR1075

TİPS Klavuz Tel                                                                                    

 

 

 

SET, İNTRODUSER

 

 

 

SET, İNTRODUSER, PERİFERİK

 

77

GR1076

Set, introduser, periferik, 15cm ve altı, örgüsüz

45,00

78

GR1077

Set, introduser, periferik, 15cm ve altı, örgüsüz, hidrofilik

 

79

GR1078

Set, introduser, periferik, 16-44cm, metal kaplama

112,00

80

GR1079

Set, introduser, periferik, 16-44cm, örgülü, hidrofilik

95,00

81

GR1080

Set, introduser, periferik, 45-64cm, metal kaplama

256,00

82

GR1081

Set, introduser, periferik, 45-64cm, örgülü, hidrofilik

450,00

 

 

SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER

 

83

GR1082

Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, metal kaplama

450,00

84

GR1083

Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, örgülü, hidrofilik

680,00

85

GR1084

Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, örgülü, hidrofilik, y konnektörlü

650,00

86

GR1085

Set, introduser, pediyatrik

34,00

87

GR1086

Set, introduser, radyal

 

 

 

SET, DOUBLE J

 

88

GR1087

Set, double J, iki ucu açık, poliüretan

27,00

89

GR1088

Set, double J, iki ucu açık, poliüretan, hidrofilik

89,00

90

GR1089

Set, double J, iki ucu açık, poliüretan hidrofilik, sertleştiricili

 

91

GR1090

Set, double J, iki ucu açık, silikon

 

 

 

KILAVUZ TELLER

 

 

 

KILAVUZ TEL, 035", STANDART

 

92

GR1091

Kılavuz tel, 035", bentson

17,00

 

 

KILAVUZ TEL, 035", AMPLATZ

 

93

GR1092

Kılavuz tel, 035", amplatz, 70-100cm

 

94

GR1093

Kılavuz tel, 035", amplatz, 140-190cm

54,00

95

GR1094

Kılavuz tel, 035", amplatz, 260-300cm

110,00

 

 

KILAVUZ TEL, 035", HİDROFİLİK

 

96

GR1095

Kılavuz tel, 035", hidrofilik

90,00

97

GR1096

Kılavuz tel, 035", hidrofilik, 260-300cm

170,00

98

GR1097

Kılavuz tel, 035", hidrofilik, distali incelen

 

99

GR1098

Kılavuz tel, 035", hidrofilik, distali incelen, 260-300cm

 

100

GR1099

Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert

129,00

101

GR1100

Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, 260-300cm

170,00

102

GR1101

Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, distali incelen

 

103

GR1102

Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, distali incelen, 260-300cm

 

 

 

KILAVUZ TEL, 035", SÜPER SERT

 

104

GR1103

Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, 140-190cm

201,00

105

GR1104

Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, RO uçlu, 140-190cm

159,00

106

GR1105

Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, 260-300cm

115,00

107

GR1106

Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, RO uçlu, 260-300cm

176,00

108

GR1107

Kılavuz tel, 035", lunderquist

 

 

 

KILAVUZ TEL, ANJİYOPLASTİ

 

109

GR1108

Kılavuz tel, anjioplasti, 0,014-0,018", distali hidrofilik

117,00

110

GR1109

Kılavuz tel, anjioplasti, 0,035", distali hidrofilik

 

111

GR1110

Kılavuz tel, anjioplasti, 0,035", distali hidrofilik ve incelen

400,00

112

GR1111

Kılavuz tel, anjioplasti, 0,014-0,018", rekanalizasyon amaçlı

240,00

 

 

KILAVUZ TEL, MİKRO

 

 

 

KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER

 

113

GR1112

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010"den ince, distali hidrofilik

790,00

114

GR1113

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010"den ince, tümü hidrofilik

 

115

GR1114

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010", distali hidrofilik

695,00

116

GR1115

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010", distali hidrofilik, 260cm ve üstü

950,00

117

GR1116

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik

322,00

118

GR1117

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik, 260cm ve üstü

350,00

119

GR1118

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik, 260cm ve üstü, sert

 

120

GR1119

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,011-0,012", tümü hidrofilik

960,00

121

GR1120

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,016-0,018", distali hidrofilik

550,00

122

GR1121

Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,016-0,018", tümü hidrofilik

850,00

 

 

KILAVUZ TEL, MİKRO, PERİFERİK

 

123

GR1122

Kılavuz tel, mikrogirişim seti için

 

 

 

EMBOLİZASYON

 

 

 

EMBOLİZAN, KOİL

 

 

 

EMBOLİZAN, KOİL, NÖROVASKÜLER

 

124

GR1123

Embolizan, koil, nörovasküler, elektrolizle ayrılan

1.014,00

125

GR1124

Embolizan, koil, nörovasküler, elektrolizle ayrılan, biyoaktif madde kaplamalı

 

126

GR1125

Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla

1.650,00

127

GR1126

Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla, biyoaktif madde yüklü

 

128

GR1127

Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla, fiberli

 

129

GR1128

Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, ısıyla

1.550,00

130

GR1129

Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, ısıyla, biyoaktif madde yüklü

2.350,00

131

GR1130

Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, elektrikle

1.800,00

132

GR1131

Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, elektrikle, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen

3.200,00

133

GR1132

Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, hidrostatik basınçla

 

 

 

EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK

 

134

GR1133

Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018"

 

135

GR1134

Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018", distal-proksimal çap farklı

194,00

136

GR1135

Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035"

 

137

GR1136

Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035", distal-proksimal çap farklı

 

138

GR1137

Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018", fiberli

179,00

139

GR1138

Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035", fiberli

 

140

GR1139

Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen, 018"

720,00

141

GR1140

Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen, 035"

700,00

142

GR1141

Embolizan, koil, periferik, elektrolizle ayrılan, fiberli

 

143

GR1142

Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, mekanik yolla

2.300,00

144

GR1143

Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, mekanik yolla, fiberli

 

145

GR1144

Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, elektrikle, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen

2.300,00

 

 

EMBOLİZAN, SIVI

 

 

 

EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, AKRİLAT

 

146

GR1145

Embolizan, sıvı, adheziv, akrilat, nbca

 

147

GR1146

Embolizan, sıvı, adheziv, akrilat, nbca, modifiye

300,00

 

 

EMBOLİZAN, SIVI, NONADHEZİV, DMSO İÇEREN

 

148

GR1147

Embolizan, sıvı, nonadheziv, dmso içeren, düşük yoğunluklu

1.750,00

149

GR1148

Embolizan, sıvı, nonadheziv, dmso içeren, yüksek yoğunluklu

 

 

 

EMBOLİZAN, SIVI, TROMBOJEN

 

150

GR1149

Embolizan, sıvı, trombin kollajen kompleksi

505,00

 

 

EMBOLİZAN, PARÇACIK

 

 

 

EMBOLİZAN, PARÇACIK, ŞEKİLSİZ

 

151

GR1150

Embolizan, parçacık, şekilsiz, (gelfoam)

 

152

GR1151

Embolizan, parçacık, şekilsiz (pva)

140,00

 

 

EMBOLİZAN, PARÇACIK, MİKROKÜRECİK

 

153

GR1152

Embolizan, parçacık, mikrokürecik, standart

750,00

154

GR1153

Embolizan, parçacık, mikrokürecik, ilaç yüklenebilir

2.650,00

155

GR1154

Embolizan, parçacık, mikrokürecik, ilaç yüklü

 

156

GR1155

Embolizan, parçacık, mikrokürecik, radyoaktif madde yüklü

 

 

 

EMBOLİZAN, TIKAÇ

 

157

GR1156

Embolizan, tıkaç, standart

1.200,00

158

GR1157

Embolizan, tıkaç, çok segmentli

1.750,00

159

GR1158

Embolizan, tıkaç, düşük profilli

1.750,00

 

 

EMBOLİZAN, AYRILABİLİR BALON

 

160

GR1159

Embolizan, ayrılabilir balon, silikon

 

161

GR1160

Embolizan, ayrılabilir balon, lateks

255,00

 

 

STENT

 

 

 

STENT, VASKÜLER

 

 

 

STENT, VASKÜLER, PERİFERİK

 

162

GR1161

Stent, vasküler, periferik, balonla açılan, otw

930,00

163

GR1162

Stent, vasküler, periferik, balonla açılan, monorail

950,00

164

GR1163

Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, çelik

829,00

165

GR1164

Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, nitinol, otw

825,00

166

GR1165

Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail

950,00

167

GR1166

Stent, vasküler, periferik, balona yüklenmemiş

 

168

GR1167

Stent, vasküler, periferik, akım çevirici, çok katmanlı

 

 

 

STENT, VASKÜLER, KAROTİS

 

169

GR1168

Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, çelik, monorail

1.400,00

170

GR1169

Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail

1.288,00

171

GR1170

Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail, distali incelen

1.461,00

 

 

STENT, VASKÜLER, VENÖZ

 

172

GR1171

Stent, vasküler, venöz

1.120,00

173

GR1172

Stent, vasküler, venöz, vena kava

 

174

GR1173

Stent, vasküler, venöz, TİPS, kısmi greft kaplı

 

 

 

STENT, VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI

 

175

GR1174

Stent, vasküler, ilaç salınımlı, balonla açılan, monorail

920,00

176

GR1175

Stent, vasküler, ilaç salınımlı, kendiliğinden açılan, monorail

 

 

 

STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI

 

 

 

STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ

 

177

GR1176

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, balonla açılan, otw

3.750,00

178

GR1177

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, balonla açılan, monorail

2.380,00

179

GR1178

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, çelik

 

 

 

STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL

 

180

GR1179

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, kısa (5cm ve altı)

3.600,00

181

GR1180

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, orta (6-14cm)

3.885,00

182

GR1181

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, uzun (15cm ve üstü)

3.598,00

 

 

STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, İLAÇ BAĞLI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL

 

183

GR1182

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, kısa (5cm ve altı)

 

184

GR1183

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, orta (6-14cm)

 

185

GR1184

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, uzun (15cm ve üstü)

 

 

 

STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, BİYOLOJİK MATERYALLİ

 

186

GR1185

Stent, vasküler, greft kaplı, biyolojik materyalli, balonla açılan, monorail

 

 

 

STENT, NONVASKÜLER

 

 

 

STENT, NONVASKÜLER, BİLİYER

 

187

GR1186

Stent, nonvasküler, biliyer, balonla açılan

 

188

GR1187

Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, çelik

900,00

189

GR1188

Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol

708,00

190

GR1189

Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol, greft kaplı

 

191

GR1190

Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol, T sistem

 

 

 

STENT, NONVASKÜLER, ÖZOFAGİAL

 

192

GR1191

Stent, nonvasküler, özofagial, çıplak

 

193

GR1192

Stent, nonvasküler, özofagial, greft kaplı

1.465,00

194

GR1193

Stent, nonvasküler, özofagial, kısmi greft kaplı

681,00

195

GR1194

Stent, nonvasküler, özofagial, greft kaplı, antireflü sistemli

 

196

GR1195

Stent, nonvasküler, özofagial, plastik

 

 

 

STENT, NONVASKÜLER, GASTRODUODENAL

 

197

GR1196

Stent, nonvasküler, gastroduodenal, çıplak

 

198

GR1197

Stent, nonvasküler, gastroduodenal, greft kaplı

 

 

 

STENT, NONVASKÜLER, KOLONİK

 

199

GR1198

Stent, nonvasküler, kolonik, çıplak

2.130,00

200

GR1199

Stent, nonvasküler, kolonik, greft kaplı

 

 

 

STENT, NONVASKÜLER, TRAKEAL

 

201

GR1200

Stent, nonvasküler, trakeal, plastik

 

202

GR1201

Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, çıplak

 

203

GR1202

Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, greft kaplı

 

204

GR1203

Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, geri alınabilir

 

 

 

STENT, NONVASKÜLER, ÜRETERAL

 

205

GR1204

Stent, nonvasküler, üreteral, metalik, çıplak

 

206

GR1205

Stent, nonvasküler, üreteral, metalik, greft kaplı

 

 

 

STENT, BİYOLOJİK PARÇALANAN

 

207

GR1206

Stent, biyolojik parçalanan, balonla açılan

4.480,00

 

 

STENTGREFT, AORTİK

 

 

 

STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL

 

208

GR1207

Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak

9.880,00

209

GR1208

Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, ptfe'li

8.850,00

210

GR1209

Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, suprarenal kancalı

 

211

GR1210

Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, suprarenal kancalı, hidrofilik

10.250,00

212

GR1211

Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve her iki bacak

18.475,00

213

GR1212

Stentgreft, aortik, abdominal, tek ana gövde ve mıknatıslı sistem

 

214

GR1213

Stentgreft, aortik, abdominal, karşı bacak, ana gövde ile uyumlu

6.950,00

215

GR1214

Stentgreft, aortik, abdominal, iliak uzatma, ana gövde ile uyumlu

4.500,00

216

GR1215

Stentgreft, aortik, abdominal, aortik uzatma, ana gövde ile uyumlu

3.773,00

217

GR1216

Stentgreft, aortik, abdominal, uni-iliak

 

218

GR1217

Stentgreft, aortik, abdominal, tübüler

 

 

 

STENTGREFT, AORTİK, TORASİK

 

219

GR1218

Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı)

 

220

GR1219

Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm)

12.760,00

221

GR1220

Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri)

12.760,00

222

GR1221

Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), arkus uyumlu

 

223

GR1222

Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), arkus uyumlu

13.500,00

224

GR1223

Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), arkus uyumlu

18.500,00

225

GR1224

Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), ptfe'li

 

226

GR1225

Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), ptfe'li

 

227

GR1226

Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), ptfe'li

 

228

GR1227

Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), ptfe'li, arkus uyumlu

13.700,00

229

GR1228

Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), ptfe'li, arkus uyumlu

16.640,00

230

GR1229

Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), ptfe'li, arkus uyumlu

19.410,00

 

 

STENTGREFT, HASTAYA ÖZEL

 

231

GR1230

Stentgreft, hastaya özel, ana gövde, fenestre

 

232

GR1231

Stentgreft, hastaya özel, ana gövde, yan dallı

 

233

GR1232

Stentgreft, hastaya özel, iliak uzatma, yan dallı

 

 

 

AORTİK STENTGREFT AKSESUARLARI

 

234

GR1233

İliak oklüder

 

235

GR1234

Aortik balon, stentgreft için, standart

1.100,00

236

GR1235

Aortik balon, stentgreft için, triloblu

750,00

237

GR1236

İntroduser set, aortik stent greft için

500,00

 

 

STENT, NÖROVASKÜLER

 

238

GR1237

Stent, nörovasküler, balonla açılan

 

239

GR1238

Stent, nörovasküler, kendiliğinden açılan, anjiyoplasti amaçlı

6.800,00

 

 

İNTRAKRANİYAL ENDOVASKÜLER CİHAZLAR

 

240

GR1239

İntrakraniyal vasküler rekonstrüksiyon cihazı, kendiliğinden açılan

9.500,00

241

GR1240

İntrakraniyal vasküler rekonstrüksiyon cihazı, kendiliğinden açılan, düşük profilli (1,7F uyumlu)

 

242

GR1241

İntrakraniyal vasküler remodelleme cihazı, kendiliğinden açılan, elektrolizle ayrılan

9.500,00

243

GR1242

İntrakraniyal akım çevirme cihazı, kendiliğinden açılan

11.400,00

 

 

EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ

 

244

GR1243

Emboli koruyucu sistem, geçici, balonlu

 

245

GR1244

Emboli koruyucu sistem, geçici, akım çeviricili

 

 

 

EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ

 

246

GR1245

Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli

 

247

GR1246

Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli, monorail

1.350,00

248

GR1247

Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli, monoraile çevrilebilen

1.630,00

 

 

VENA KAVA FİLTRELERİ

 

249

GR1248

Vena kava filtresi, kalıcı

1.380,00

250

GR1249

Vena kava filtresi, geçici

1.300,00

251

GR1250

Vena kava filtresi, geri alınabilir

1.675,00

252

GR1251

Vena kava filtresi, geri alma kateteri

 

 

 

BİYOPSİ

 

 

 

BİYOPSİ İĞNESİ

 

 

 

BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN

 

253

GR1252

Biyopsi iğnesi, doku alan, manuel

13,00

254

GR1253

Biyopsi iğnesi, doku alan, yarı otomatik

12,00

255

GR1254

Biyopsi iğnesi, doku alan, yarı otomatik, koaksiyel sistemli

 

256

GR1255

Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik, kendinden tabancalı

58,00

257

GR1256

Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik, kendinden tabancalı, silindirik parça alan

44,00

258

GR1257

Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik tabancaya uyumlu iğne

15,00

259

GR1258

Biyopsi iğnesi, doku alan, kemik

10,00

 

 

BİYOPSİ İĞNESİ, ASPİRASYON

 

260

GR1259

Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, chiba

6,00

261

GR1260

Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, frensen

5,50

262

GR1261

Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, wescot

 

263

GR1262

Biyopsi iğnesi, aspirasyon, otomatik

 

 

 

BİYOPSİ İĞNESİ, MR UYUMLU

 

264

GR1263

Biyopsi iğnesi, MR uyumlu

25,00

 

 

BİYOPSİ SİSTEMİ, MEME

 

265

GR1264

Biyopsi sistemi, meme, lokalizasyon iğneleri                                                                              

18,00

266

GR1265

Biyopsi sistemi, meme, lokalizasyon iğneleri, geri alınabilen                                                            

22,00

267

GR1266

Galaktografi seti                                                                             

 

268

GR1267

Galaktografi seti, 3'ten fazla dilatörlü                                                                            

 

269

GR1268

Biyopsi seti, meme, doku çıkartan, vakum aspirasyonuyla                       

778,00

 

 

BİYOPSİ, TRANSLÜMİNAL

 

270

GR1269

Sitoloji fırçası                                                                                    

 

271

GR1270

Biyopsi iğnesi, translüminal                                                                     

 

272

GR1271

Biyopsi, forseps                                                                                     

52,00

273

GR1272

Biyopsi seti, transjuguler 

 

 

 

NONVASKÜLER KATETERLER VE SETLER

 

 

 

NONVASKÜLER DİYAGNOSTİK KATETERLER

 

274

GR1273

Kateter, enteroklizis, balonsuz

 

275

GR1274

Kateter, enteroklizis, balonlu

 

276

GR1275

Enteroklizis teli

 

277

GR1276

Kateter, siyalografi

 

278

GR1277

Kateter, lenfanjiyografi

 

 

 

NONVASKÜLER SETLER

 

279

GR1278

Set, lakrimal stent

 

280

GR1279

Set, fallop tüp rekanalizasyonu

 

281

GR1280

Set, pnömotoraks

 

 

 

DRENAJ KATETERLERİ VE SETLERİ

 

 

 

KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI (Nefrostomi, biliyer, abse, koleksiyon)

 

282

GR1281

Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart

 

283

GR1282

Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, kilitli

 

284

GR1283

Kateter, drenaj, çok amaçlı, tek aşamalı

 

285

GR1284

Kateter, drenaj, çok amaçlı, tek aşamalı, kilitli

 

286

GR1285

Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik

 

287

GR1286

Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, kilitli

 

288

GR1287

Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, tek aşamalı

 

289

GR1288

Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, tek aşamalı, kilitli

 

 

 

KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, SETLER (Nefrostomi, biliyer, abse, koleksiyon)

 

290

GR1289

Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, set

 

291

GR1290

Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, kilitli, set

 

292

GR1291

Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, set

 

293

GR1292

Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, kilitli, set

 

 

 

KATETER, DRENAJ, BİLİYER

 

294

GR1293

Kateter, drenaj, bilier, standart

 

295

GR1294

Kateter, drenaj, bilier, standart, kilitli

 

296

GR1295

Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik

 

297

GR1296

Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, kilitli

 

298

GR1297

Kateter, drenaj, biliyer, hidrofilik, kilitli, RO işaretli

 

 

 

KATETER, DRENAJ, BİLİYER, SETLER

 

299

GR1298

Kateter, drenaj, bilier, standart, set

 

300

GR1299

Kateter, drenaj, bilier, standart, kilitli, set

 

301

GR1300

Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, set

 

302

GR1301

Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, kilitli, set

 

303

GR1302

Kateter, drenaj, biliyer, hidrofilik, kilitli, RO işaretli, set

 

 

 

KATETER, DRENAJ, NEFROÜRETERAL

 

304

GR1303

Kateter, drenaj, nefroüreteral, hidrofilik, kilitli

 

 

 

GASTROSTOMİ VE GASTROJEJUNOSTOMİ KATETERLERİ VE SETLERİ

 

 

 

KATETER, GASTROSTOMİ

 

305

GR1304

Kateter, gastrostomi, pigtail

 

306

GR1305

Kateter, gastrostomi, balonlu

65,00

307

GR1306

Kateter, gastrostomi, düğme tarzında

 

 

 

KATETER, GASTROSTOMİ, SETLER

 

308

GR1307

Kateter, gastrostomi, pigtail, set

 

309

GR1308

Kateter, gastrostomi, balonlu, set

 

310

GR1309

Kateter, gastrostomi, düğme tarzında, set

165,00

311

GR1310

Kateter, gastrostomi, mantar şekilli, set

140,00

 

 

KATETER, GASTROJEJUNOSTOMİ

 

312

GR1311

Kateter, gastrojejunostomi, pigtail

 

313

GR1312

Kateter, gastrojejunostomi, balonlu

 

314

GR1313

Kateter, gastrojejunostomi, düğme tarzında

 

 

 

KATETER, GASTROJEJUNOSTOMİ, SETLER

 

315

GR1314

Kateter, gastrojejunostomi, pigtail, set

 

316

GR1315

Kateter, gastrojejunostomi, balonlu, set

 

317

GR1316

Kateter, gastrojejunostomi, düğme tarzında, set

 

 

 

PLEVRAL-PERİTONEAL KATATERLER

 

318

GR1317

Katater, peritoneal, port

1.200,00

319

GR1318

Katater, peritoneal, tünelli

220,00

320

GR1319

Katater, peritoneal, ventriküloperitoneal

 

321

GR1320

Katater, plevral, tünelli

 

322

GR1321

Katater, torasentez-parasentez, tek aşamalı

 

 

 

AKSESUARLAR

 

323

GR1322

Giriş iğnesi, seldinger, iki parçalı

3,70

324

GR1323

Giriş iğnesi, tek parça

8,00

325

GR1324

Giriş iğnesi, uzun

7,30

326

GR1325

İşaretleme iğnesi, cyberknife için

 

327

GR1326

Dilatör

15,00

328

GR1327

İnflatör (balon şişirme amaçlı)

78,00

329

GR1328

Flowswitch

 

330

GR1329

Y konnektor

 

331

GR1330

Tek yollu musluk, basınca dayanıklı

 

332

GR1331

Üç yollu musluk, basınca dayanıklı

5,60

333

GR1332

Otomatik pompa şırıngası, DSA için

11,00

334

GR1333

Bağlantı hortumu, opak madde için, standart

 

335

GR1334

Bağlantı hortumu, opak madde için, basınca dayanıklı (1000PSI ve üstü)

 

336

GR1335

Bağlantı seti, opak madde için, valfli, üç yollu musluklu

 

337

GR1336

Bağlantı seti, opak madde için, valfli, çift hatlı, tek çıkışlı

 

338

GR1337

Enjektör, kilitli, radyolojik kullanım

 

339

GR1338

Enjektör, kilitli, kontrol vidalı, mikrobalonlar için

100,00

340

GR1339

Koil itici (018" koiller için)

 

341

GR1340

Koil ayıracı

150,00

342

GR1341

Ayrılabilen introduser

 

343

GR1342

Drenaj torbası, kemerli

 

344

GR1343

Drenaj torbası ara bağlantısı

14,00

345

GR1344

Mide-barsak sabitleyici

 

346

GR1345

Katater sabitleyici

 

347

GR1346

Pnömotoraks önleyici tıkaç

 

348

GR1347

Steril tantalum tozu

 

349

GR1348

İntravasküler basınç ölçme transduseri

 

 

 

ABLASYON

 

 

 

ABLASYON, RADYOFREKANS (RF), TÜMOR

 

350

GR1349

Ablasyon, RF, elektrod probu, lineer

3.163,00

351

GR1350

Ablasyon, RF, elektrod probu, lineer, çoklu

4.400,00

352

GR1351

Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 3cm

 

353

GR1352

Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 5cm

4.300,00

354

GR1353

Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 7cm

4.905,00

355

GR1354

Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, trokar 4cm

3.960,00

356

GR1355

Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, trokar 4cm, bükülebilir

4.800,00

 

 

ABLASYON, VENÖZ

 

 

 

ABLASYON, VENÖZ, LAZER

 

357

GR1356

Ablasyon, venöz, lazer, set, standart

870,00

358

GR1357

Ablasyon, venöz, lazer, set, dairesel ışın veren

800,00

359

GR1358

Ablasyon, venöz, lazer, set, perforan ven için

 

360

GR1359

Ablasyon, venöz, RF, set

 

 

 

ABLASYON, MİKRODALGA

 

361

GR1360

Ablasyon, mikrodalga, elektrod probu, lineer

3.013,00

 

 

ABLASYON, KRYO

 

362

GR1361

Ablasyon, kriyo kateteri

 

 

 

SANTRAL VENÖZ KATETERLER

 

 

 

SANTRAL VENÖZ PORTLAR

 

 

 

PORT, TİTANYUM

 

363

GR1362

Port, titanyum, pediatrik

275,00

364

GR1363

Port, titanyum, erişkin

265,00

365

GR1364

Port, titanyum, erişkin, kapaklı

270,00

 

 

PORT, BASINCA DAYANIKLI

 

366

GR1365

Port, basınca dayanıklı, pediatrik

270,00

367

GR1366

Port, basınca dayanıklı, erişkin

270,00

 

 

PORT, PLASTİK

 

368

GR1367

Port, Plastik, pediatrik

230,00

369

GR1368

Port, Plastik, erişkin

230,00

 

 

SANTRAL VENÖZ İNFÜZYON KATETERLERİ

 

370

GR1369

Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 3-6f

25,00

371

GR1370

Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 6f yukarısı

 

372

GR1371

Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 6f yukarısı, heparin kaplı

 

373

GR1372

Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 3-6f

74,00

374

GR1373

Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 6f yukarısı

54,00

375

GR1374

Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 6f yukarısı, heparin kaplı

 

376

GR1375

Kateter, infüzyon, santral venöz, üç lümenli

34,00

377

GR1376

Kateter, infüzyon, santral venöz, tünelli, 4-6f

 

378

GR1377

Kateter, infüzyon, santral venöz, tünelli, 6f yukarısı

218,00

379

GR1378

Kateter, infüzyon, santral venöz, periferal yoldan yerleştirilen

 

 

 

HEMODİYALİZ KATETERLERİ

 

380

GR1379

Kateter, hemodiyaliz, geçici, pediatrik

63,00

381

GR1380

Kateter, hemodiyaliz, geçici, erişkin

35,00

382

GR1381

Kateter, hemodiyaliz, geçici, erişkin, heparin kaplı

 

383

GR1382

Kateter, hemodiyaliz, tünelli, pediatrik

345,00

384

GR1383

Kateter, hemodiyaliz, tünelli, erişkin

215,00

385

GR1384

Kateter, hemodiyaliz, tünelli, erişkin, heparin kaplı

 

386

GR1385

Kateter, hemodiyaliz, tünelli, ayrık uçlu, pediatrik

700,00

387

GR1386

Kateter, hemodiyaliz, tünelli, ayrık uçlu, erişkin

585,00

 

 

VASKÜLER KAPATMA SİSTEMİ (TEDAVİ AMAÇLI İŞLEMLERDE)

 

388

GR1387

Vasküler kapatma sistemi, 5-9f

300,00

389

GR1388

Vasküler kapatma sistemi, 5-9f, dikişli

 

390

GR1389

Vasküler kapatma sistemi, 10f ve üzeri

 

391

GR1390

Vasküler kapatma sistemi, 10f ve üzeri, dikişli

925,00

 

 

YABANCI CİSİM YAKALAMA KATETERİ

 

392

GR1391

Kateter, yabancı cisim yakalama, kement, periferik

800,00

393

GR1392

Kateter, yabancı cisim yakalama, kement, nörovasküler

 

394

GR1393

Kateter, yabancı cisim yakalama, forseps

 

395

GR1394

Kateter, yabancı cisim yakalama, basket

 

 

 

Liste-7

EK-7

DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ

SIRA NO

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMALAR

İŞLEM PUANI

213

 

7. 1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri

Bu başlık altındaki işlemler birbirleri ve bu listenin "7.Ortodonti" başlığı altında yer alan işlemler ile birlikte faturalandırılmaz.

 

214

P407350

 Sınıf I Ortodontik Tedavi

 Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir.

1.433,39

215

P407351

 Sınıf II Ortodontik Tedavi

 Tedavi paket fiyatı hem fonksiyonel hem de kamuflaj tedavilerini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir.

2.107,93

216

P407352

 Sınıf III Ortodontik Tedavi

 Tedavi paket fiyatı hem ağız dışı aparey uygulamasını hemde kamuflaj tedavisini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir.

2.529,51

217

P407353

 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi

 Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri fiyata dahildir. 

2.951,10

 

 

Liste 8

EK-8

 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ

SIRA NO

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM PUANI

 

603.751

Memeden kist-benign tümör çıkarılması

 

134,91

 

603.791

İnguinal herni onarımı, laparoskopik (bilateral)

 

961,21

 

603.861

Ventral herni onarımı (laparoskopik)

 

1.298,48

 

606.091

Trombektomi, diğer

Akut eksternal tromboze hemoroidde vb.

84,32

 

607.971

Splenektomi, parsiyel (laparoskopik)

 

937,61

 

607.981

Splenektomi, total (laparoskopik)

 

600,34

 

608.161

Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu

 

96,12

 

609.071

Karaciğer Segmentektomi, segment başına (laparoskopik)

Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. 3'ten fazlası olması halinde 609.111 üzerinden faturalandırılır.

1.185,73

 

609.111

Lobektomi/hepatektomi, subtotal (laparoskopik)

 

2.000,84

 

609.451

Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte (laparoskopik)

 

2.065,77

 

609.491

Özefajektomi (laparoskopik)

 

1.726,81

 

609.711

Duedonum perforasyonunda primer onarım, peptik ülsere bağlı (laparoskopik)

 

505,90

 

609.781

Fundoplikasyon (laparoskopik)

LES gevsekliğinde, krurafi posterior dahil.

1.000,51

 

609.782

Hiatal herni operasyonu, fundoplikasyon dahil (laparoskopik)

 

1.534,57

 

609.792

Gastrektomi, radikal, total (laparoskopik)

 

2.107,93

 

609.801

Gastrektomi, subtotal (laparoskopik)

 

1.905,56

 

609.851

Midede wedge rezeksiyonu (laparoskopik)

 

725,13

 

609.871

Obezite, by-pass (laparoskopik)

 BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. (Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde faturalandırılabilir.)

2.529,51

 

609.872

Obezite, sleeve (laparoskopik)

 BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. (Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde faturalandırılabilir.)

1.736,93

 

609.873

Obezite, banding (laparoskopik)

 BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. (Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde faturalandırılabilir.)

1.264,76

 

610.151

Hemikolektomi, sağ veya sol (laparoskopik)

610.290 ile faturalandırılamaz.

986,51

 

610.181

Kolektomi, total + ileal poş yapılması (laparoskopik)

 

2.065,77

 

610.191

Kolektomi, total + ileoanal anastomoz (laparoskopik)

 

1.770,66

 

610.201

Kolektomi, total + terminal ileostomi (laparoskopik)

610.080 ile faturalandırılamaz.

1.593,59

 

610.411

Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon (laparoskopik)

610.290 ile birlikte faturalandırılamaz.

1.475,38

 

610.531

Hemoroidektomi, sfinkterotomi

610.490, 610.610 ile birlikte faturalanamaz.

286,68

 

610.820

ESWT

ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi

67,45

 

613.031

Yara evantrasyonunda yara revizyonu

 

139,97

 

620.650

Sterilizasyon operasyonları

 

286,68

 

621.045

İVF

 

691,40

 

621.046

Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi

 

337,27

 

701.031

Kriyoablasyon, supraventriküler

701.010, 701.011 ile birlikte faturalandırılamaz.

1.150,08

 

701.041

Kriyoablasyon, ventriküler

701.010, 701.011 ile birlikte faturalandırılamaz.

1.000,51

 

701.062

Kriyobalon ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu

701.010, 701.011, 701.030, 701.040, 701.060, 701.061 ile birlikte faturalandırılamaz.

1.200,51

 

701.063

Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan Kriyoablasyon

701.010, 701.011 ile birlikte faturalandırılamaz.

1.000,51

 

704.231

Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi

 

84,32

 

704.232

Kalıcı tünelli katater yerleştirilmesi

 

168,63

 

619.911

Müdahaleli doğum (ilk doğum)

619.910, 619.920, 619.921, 619.922, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez.

231,87

 

619.921

Normal doğum (ilk doğum)

619.910, 619.911, 619.920, 619.922, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez.

231,87

 

703.365

Intra-operatif nöromonitorizasyon

 

100,17

 

 

Liste 9

 

 

 

Ek-8

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM PUANI

608.890

Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem

Günde 1 kez faturalandırılabilir. Pansuman dahildir.

25,13

 

6.7.KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ

 

 

Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia,

 

 

Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula

 

618.840

Pyeloplasti

618.830 ve 619.070 ile birlikte faturalandırılamaz.

750,42

619.400

Mesane tümörü (TUR) (≥ 3 cm)

619.530 ile birlikte fatura edilemez.

1.176,69

619.910

Müdahaleli doğum  

610.911, 619.920, 619.921, 619.922, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez.

185,50

619.920

Normal doğum

619.910, 619.911, 619.921, 619.922, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez.

185,50

619.922

Epidural anestezi ile doğum

619.910, 619.911, 619.920, 619.921, 619.925, 619.930 ile birlikte fatura edilemez.

185,50

619.925

Suda doğum  

619.910, 619.911, 619.920, 619.921, 619.922, 619.930 ile birlikte fatura edilemez.

185,50

619.930

Sezaryen        

619.910, 619.911, 619.920, 619.921,619.922, 619.925 ile birlikte fatura edilemez.

303,54

 

1- KLİNİK ONKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu, hastanın tedavi öncesi değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi bitimine kadar olan bakım ve kontroller ile "9. Laboratuvar İşlemleri" başlığındaki işlemleri kapsar. Tüm tedavi boyunca bir kez ücretlendirilir.

800.110

e) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi tasarımı

Inverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.

900,34

800.160

 e) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında Radyoterapi planlama

Rapid ark tedavi, streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.

1.171,25

800.220

f) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi doz hesapları

Rapid ark tedavi, streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.

700,34

800.440

Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya Tomoterapi uygulamaları (her bir seans)

Rapid ark tedavi, stereotaktik radyoterapi uygulamaları bu grupta değerlendirilir

180,10

802.540

4 sistem selektif serebral anjio

802.530, 802.570, 802.590 ile birlikte faturalandırılamaz.

450,25

 

H-Bilgisayarlı tomografiler

Radyolog raporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı hasta için bir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50'si faturalandırılabilir.

 

I-Manyetik Rezonans Görüntüleme

 Radyolog raporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı hasta için bir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50'si faturalandırılabilir.

 

 

Liste 10

EK-9

TANIYA DAYALI İŞLEM LİSTESİ

SIRA NO

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

 

 

ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

P552001

Birinci basamak yoğun bakım hastası

 

 

*

337,27

 

P552002

İkinci basamak yoğun bakım hastası

 

 

*

716,69

 

P552003

Üçüncü basamak yoğun bakım hastası

 

 

*

1.313,66

 

 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

P552006

Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası

 

 

*

337,27

 

P552007

Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası

 

 

*

716,69

 

P552008

Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası

 

 

*

1.313,66

 

P619911

Müdahaleli doğum (ilk doğum)

Servikal prostaglandinler hariç. P619910, P619920, P619921, P619922, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez.

D

*

843,17

 

P619921

Normal doğum (ilk doğum)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil. P619910, P619911, P619920, P619922, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez.

E

*

843,17

 

 

Liste 11

EK-9

TANIYA DAYALI İŞLEM LİSTESİ

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

 

6.7.KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ

 

 

 

 

 

Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia,

 

 

 

 

 

Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula

 

 

 

 

P618840

Pyeloplasti

P618830 ve P619070 ile faturalandırılamaz

B

*

1.843,84

P619400

Mesane tümörü (TUR) (≥ 3 cm)

P619530 ile birlikte faturalandırılamaz.

A3

*

2.160,20

P619910

Müdahaleli doğum

Servikal prostaglandinler hariç. P619911, P619920, P619921, P619922, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez.

D

*

674,54

P619920

Normal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil. P619910, P619911, P619921, P619922, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez.

E

*

674,54

P619922

Epidural anestezi ile doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil. P619910, P619911, P619920, P619921, P619925, P619930 ile birlikte fatura edilemez.

D

*

716,69

P619925

Suda doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil. P619910, P619911, P619920, P619921, P619922, P619930 ile birlikte fatura edilemez.

E

*

674,54

P619930

Sezaryen

P619910, P619911, P619920, P619921, P619922, P619925, ile birlikte fatura edilemez.

C

*

758,85

P802540

4 sistem selektif serebral anjio

P802530, P802570, P802590 ile birlikte faturalandırılamaz

C

 

883,64

P614140

Vertebroplasti

 Tek seviye (SUT 4.2.2.B-5 uygulanmaz. Tüm malzemeler dahil)

 B

*

3.709,95

P614150

Kifoplasti

 Her seviye için (SUT 4.2.2.B-5 uygulanmaz. Tüm malzemeler dahil)

 B

*

7.335,58