Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik

25 Aralık 2013 Çarşamba -     RESMİ GAZETE -     Sayı : 28862

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA
KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  23/8/2008 tarihli ve 26976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik KurumuSağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Daire Başkanlığı: Komisyonunun görev alanına giren konularla ilgili sekretarya hizmetiniyürüten, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesindeki Daire Başkanlığını,”

“e) Komisyon; Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını ve Kalkınma Bakanlığını, Hazine Müsteşarlığını, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ileözel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkçabelirlenecek birer üye ile Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan komisyonu,”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon; Kurum Başkanının başkanlığında, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü ile Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Kalkınma Bakanlığını ve Hazine Müsteşarlığını temsilen Genel Müdür düzeyinde birer üye ile üniversite sağlık hizmetisunucularını temsilen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bildirilip Bakanlıkça belirlenecek olan bir üye ve özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bildirilip Bakanlıkça belirlenecek olan bir üye olmak üzere dokuz üyeden oluşur.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Komisyon, kararlarını salt çoğunluk ile alır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.”

MADDE 4  Aynı Yönetmelikte yer alan “Fiyatlandırma Daire Başkanlığı” ibareleri “DaireBaşkanlığı”,“Fiyatlandırma Daire Başkanlığına” ibaresi “Daire Başkanlığına”, “Fiyatlandırma DaireBaşkanlığınca” ibaresi “Daire Başkanlığınca” olarak ve “Fiyatlandırma Daire Başkanı” ibareleri “DaireBaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6  Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2008

26976