Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2015-2019 Stratejik Planı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2015-2019 Stratejik Planı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından kurumun 2015-2019 Stratejik Planı yayımlandı.

STRETEJİK PLAN GİRİŞ

Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacına sahip olan Kurumumuz, yeni yapısı veuygulamalarıyla bürokrasiden uzak, sosyal güvenlikalanında tüm paydaşların ihtiyaç  ve beklentilerini ön planda tutan bir anlayışla hizmet sunmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada örnek alınan bir kamu kurumu olmayı hedefleyen Kurumumuz, stratejik yönetim çalışmalarına büyük önem vermektedir. Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanan 2010-2014 dönemi Stratejik Planının hayata geçirilmesi kapsamında birçok yeniliğe imza atılmıştır. Bu dönemde stratejik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kültürünün yerleşmesi için çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.

2015-2019 dönemini kapsayan ikinci Stratejik Plan, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) süreç ve yöntem danışmanlığında katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Stratejik Plan hazırlık sürecinde hem iç hem de dış paydaşlarının görüş ve önerilerini almak amacıyla Ortak Akıl Platformu (OAP) çalışmaları gerçekleştirilmiş, paydaş beklentilerinin stratejik plana yansıtılmasına dikkat edilmiştir.

2015-2019 dönemi Stratejik Planının ilk bölümünde; hazırlık çalışmalarına yer verilmiş, hazırlık  süreci ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

İkinci bölümde ise durum analizi çalışmasına yer verilmiştir. Bu bölümde Kurumumuzun tarihsel  gelişimi, ilgili olduğu mevzuat, yönetim ve organizasyon yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları, kaynak yapısı ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde temel olan çevre analizi, paydaş analizi ve GZFT analizi bulunmaktadır.

Planın üçüncü bölümünde; misyon, vizyon, ilke ve değer ifadeleri ile stratejik amaçlar, hedefler, stratejiler ve performans göstergelerine yer verilmiştir. 2015-2019 dönemi için 4 adet stratejik amaç, bu amaçları gerçekleştirmek için 24 adet hedef ve 102 adet strateji belirlenmiştir. 

Planın ilerleyen bölümlerinde; Onuncu Kalkınma Planı ile stratejik plan ilişkisine, maliyetlendirme ve kaynak ihtiyacına, 2010-2014 dönemi stratejik planın değerlendirilmesine ve izleme değerlendirme sürecine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Kurumumuz stratejik planının uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri bir bütünlük içerisinde birimlerin ve çalışanların katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

SGK 2015-2019 Stratejik Planı için tıklayınız