Sigorta şirketlerinden trafik kazası alacakları

Sigorta şirketlerinden trafik kazası alacakları

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı:  78004154/010.06     24/02/2015
Konu: Trafik sigortalarından alacaklar     

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Birliğinize bağlı sağlık tesislerinde trafik kazaları nedeniyle tedavisi yapılan ve tedavi giderleri ilgili sigorta şirketlerinden tahsil edilemeyen tutarlar, muhasebe kayıtlarında Sigorta Şirketlerinden Alacaklar olarak görülmektedir. Bu alacaklar, 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda da konu edilmiştir.

Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1'inci maddesinin (1)'nci fıkrasında "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. ..." hükmü yer almaktadır.

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tarafından 27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" Kanunun yayımı tarihinden önceki trafik kazaları başlığı altındaki Geçici 1 'inci maddesinde, "Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan ve anılan tarih itibarıyla ödenmemiş tüm sağlık hizmeti bedelleri Kanunun Geçici 1 'inci maddesi kapsamında Kurumca ödenir. ..." hükmü yer almaktadır.

Kurumumuzca SGK nezdinde yukarıdaki belirtilen hükümler kapsamında yapılan girişimler neticesinde, 2015 Yılı Götürü Bedel Hizmet Alımı Protokolüne bu alacakların ayrıca ödenmesi ile ilgili hüküm konulmuştur. Şubat ayında Kurumumuza gönderilen Global Bütçe ödeneğinin içerisinde bu alacaklarda bulunmaktadır. Dolayısıyla Şubat ayında planlanan ve Birliklerin hesabına aktarılan Global Bütçe ödeneğinin içerisinde trafik sigortalarından alacaklar da bulunmaktadır.

Bu nedenler, 6111 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih olan 25.02.2011 tarihinden önce trafik kazaları nedeniyle Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde tedavisi yapılan ve "120.08-Sigorta Şirketlerinden Alacaklar" hesabına kaydedilen, tedavi bedelleri trafik sigorta şirketlerinden tahsil edilemeyen alacakların Şubat ayında gönderilen Global Bütçe Ödeneği ile mahsup edilerek muhasebe kayıtlarından çıkartılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

Hakan KARAGÖZ
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı V.

DAĞITIM: 
Gereği:

89 Kamu Hastaneleri Birliğine