SHS'nın dikkatine tıbbi malzemelerin faturalandırılması hakkında önemli duyuru

SHS'nın dikkatine tıbbi malzemelerin faturalandırılması hakkında önemli duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Hizmeti Sunucularının dikkatine tıbbi malzemelerin faturalandırılması hakkında önemli duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

27/01/2015

DUYURU
SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tanı ve tedavi işlemleri ile bu esnada kullanılacak tıbbi malzemeler ile ilaçlara ilişkin bedeller, Kurumumuz ile sağlık hizmeti sunucuları arasında imzalanan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri doğrultusunda, Sağlık Uygulama Tebliği ve eki listelerde yer alan hükümler çerçevesinde Kurumumuzca karşılanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve eki listeler kapsamında geri ödeme kuralları belirlenmesi ve sağlık hizmeti sunucularının sınıflandırmaya tabi tutulması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve mali sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına zorunluluk arz etmektedir. Tıbbi malzemelerin temini ve ödenmesine ilişkin Kurumumuzca belirlenen geri ödeme kuralları ve sağlık kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer idari zorunluluklara ilişkin mali, hukuki ve idari yükümlülükler ilgili idarelerin sorumluluğundadır.

Bir tıbbi malzemenin ülkemiz piyasasında arzının ve dağıtımının gerçekleşebilmesi için ürünün, küresel ürün numarası  bazında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. TİTUBB kayıtlarının onay süreci “Sağlık Bakanlığı Durumu” ve “SGK Durumu” olmak üzere iki aşamada tamamlanmaktadır. “Sağlık Bakanlığı Durumu” üretici ve/veya tedarikçilerin Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında bulunan zorunlu belgeleri ibraz etmeleri sonrasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerince incelendikten sonra “Kayıtlı” duruma gelmektedir. “SGK Durumu” ise Sağlık Bakanlığı onayının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerince yapılmasını müteakip TİTUBB sistemine ilgili firma yetkililerince girilmesi gerekli diğer bilgilerin doğruluklarının yine ilgili firma yetkililerince taahhüt edilerek girilmesi sonucu “Kayıtlı” duruma gelmektedir. Ancak bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir. TİTUBB kayıt/bildirim sürecinde firmaların sisteme girdikleri bilgilerin doğruluğu ile tıbbi malzemelerin SUT kodlarına ve alan tanımlarına doğru eşleştirilmelerinde Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenen geri ödeme kuralları tıbbi malzemelerin ülke piyasasında pazarlanmasını belirleyen bir hüküm değil, Kurumuzca finanse edilme kriteridir. Kurumumuzca yapılan düzenlemeler bir ürünün piyasaya arzını ve dağıtımını kısıtlayıcı ve engelleyici değildir.

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3 tıbbi malzeme listelerinde SUT kodu ve alan tanımı ile birlikte bulunan ve yatarak tedavilerde kullanılan bir kısım tıbbi malzemelerin, bazı sağlık hizmeti sunucularınca kodsuz malzeme niteliğiyle ve serbest fiyatla ya da SUT kodu ve alan tanımında bulunan niteliklere haiz olmayacak şekilde başka ürünlerin MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden Kurumumuza fatura edildiği vefaturalandırma işlemlerinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin amir hükümlerinin göz ardı edildiğiKurumumuz tarafından yapılan çalışmalar esnasında tespit edilmiştir. Bu itibarla, Kurumumuz mevzuatına aykırı olarak MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden Kurumumuza fatura edilen tutarlar yersiz ödeme ve Kurum zararı olarak değerlendirilmekte olup bahse konu tutarlar hesaplanmakta ve sağlık hizmeti sunucularının Kurumumuzda olan alacaklarından mahsup edilmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin amir hükümleri göz ardı edilerek yapılan hatalı işlemlerde  sorumluluğu bulunan ilgili idareler ile tıbbi malzeme üretici ve/veya tedarikçileri hakkında gerekli idari, mali ve hukuki işlemlerin yapılacağı hususunda,

Bilgi edinilmesini önemle rica ederim.