SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Sosyal GüvenlikKurumu tarafından oluşturulacak Genel Sağlık Sigortası uygulamasına yönelik politikalara ilişkin olarak yürütülecek çalışmalarda bilimsel ve teknik danışmanlık yapmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulması ile oluşturulan bu Kurulun görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Bu Yönerge, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1 inci ve 63 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönerge’de geçen;

a)Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b)Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c)Kurum Başkanı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

d)Genel Müdürlük: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü,

e)Genel Müdür: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünü,

f)Kurul: Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Komisyonunu,

g)Kurul Üyeleri: Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulunda görev alan üyelerini,

h)Kurul Sekretaryası: Kurul çalışmalarının sekretaryasını yürüten birimi,

i)Etik Sözleşme: Kurul üyeleri tarafından uyulması gereken etik kuralların yazılı olduğu sözleşmeyi,

j)Kurul Başkanı: Kurum Başkanını,

k)Karar: Kurul tarafından alınan kararı,

ifade eder.

Kurulun Oluşumu

MADDE 4- Kurul;

a)Tabiplik alanını temsilen,

Kurulda görev alacak tabipler Kurumca belirlenecek tıbbi uzmanlık alanlarını temsil edecek akademisyenlerden oluşacaktır.

b) Diş tabipliği alanını temsilen,

c) Eczacılık alanını temsilen,

d) Sağlık ekonomisi alanını temsilen,

e) Ekonomi bilimleri alanını temsilen,

f ) Endüstri mühendisliği alanını temsilen,

g) Politika ve siyaset bilimleri alanını temsilen,

h) Hastane işletmeciliği ve sağlık idareciliği alanını temsilen,

i) Kurumu temsilen,

- Kurum Başkanı veya Yardımcısı,

- Genel Müdür veya Yardımcısı

- Politika ve Proje Geliştirme Daire Başkanı,

olmak üzere konusunda uzmanlaşmış olan en az yukarıdaki kişilerden oluşur.

Kurul Üyelerinin Görevlendirilmesi

MADDE 5- Kurul üyeleri, Genel Müdürlüğün teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır ve görev süresi sonunda üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Kurul üyelerinin Kurulda çalışmaya başlamasından önce, görev yaptıkları kurumlardan Kurumca yazılı izin alınır.

Kurulun Görevi

MADDE 6- Kurulun görevi, Kurumun bağlı bulunduğu Kanun, yönetmelik, tebliğ, stratejik plan ve hedef gibi birincil ve ikincil mevzuatlar ve Kurum uygulamalarını göz önünde bulundurarak, Kurum tarafından oluşturulacak Genel Sağlık Sigortası uygulamasına yönelik politikalara ve stratejilere ilişkin rapor hazırlamak ve görüş oluşturmaktır.

Kurulun Toplanması, Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 7- Kurul 6 ayda bir olmak üzere yılda en az 2 kez Kurum tarafından belirlenen olağan gündem ile veya Kurumca uygun görülen olağanüstü gündem ile toplanır. Kurulun toplantı tarihi, yeri ve gündemi Kurul üyelerine en az 15 gün öncesinde Kurum tarafından bildirilir.

Gerekli görüldüğü hallerde Kurul, Kurul Başkanının talebi ile olağanüstü toplanabilir.

Kurulun başkanı, Kurum Başkanıdır. Kurul, Kurum Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında toplanır. Gündem, Başkan tarafından belirlenir ve görevler Başkan tarafından verilir.

Kurul tarafından yapılan çalışmalar, oluşturulan görüşler, hazırlanan raporlar Kurum Başkanının onayı ile gerekli düzenlemeler yapılmak üzere ilgili Kurum birimlerine iletilir.

Kurulun sekretarya hizmetleri Politika ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Sekretarya, Kurulun verdiği karar ve görüş metinlerine, araştırma ve inceleme raporlarına ilişkin dosyaların arşivlenmesini yapar.

Alt Komisyon Oluşturulması ve Görüş Alınması

MADDE 8- Kurul, gerekçesi ve çalışma konuları açıkça belirtilmesi koşulu ile alt komisyonlar oluşturabilir.

Kurul, çalışma konuları ile ilgili olarak, Kamu kurum veya kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, meslek örgütleri veya sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurabilir.

Etik Sözleşme ve Gizlilik

MADDE 9- Kurul üyelerinin, Kurulda çalışmaya başlamadan önce bu Yönerge ekinde yer alan “ Etik Sözleşmeyi” imzalamaları gerekmektedir.

Kurul üyesince Etik Sözleşmeye aykırı herhangi bir işlem yapıldığının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde bu üyenin görevlendirilmesi Kurum tarafından sonlandırılır.

Çalışmaların tamamında ya da bir bölümünde görev alan Kurul Üyeleri tarafından, Kurul çalışmaları sürerken veya sonuçlandığında alınan kararlar yayınlanıncaya veya duyuruluncaya kadar açıklama yapılamaz. Kurul üyeleri, Kurumun yayınlanması yasak olan bilgi ve belgelerine ait aksi yönde bir işlem yapılması durumunda Kurum, Ceza Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis etme hakkına sahiptir.

Giderlerin Karşılanması

MADDE 10- Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler ilgili yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurum bütçesinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 11- Bu Yönerge Kurum Başkanı tarafından onaylandığı tarih itibarı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- Bu Yönergeyi Kurum Başkanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönergenin yayım tari,hinden itibaren Kurul üyeleri seçilir. Kurul üyelerinin seçimini takiben en geç iki ay  içerisinde ilk Kurul toplantısı gerçekleştirilir.

SAĞLIK POLİTİKALARI BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYESİ

ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın sağlık ihtiyaçlarının en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması, sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve toplumun memnuniyetinin artırılması için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Kurul üyeliğim süresince edindiğim gizlilik taşıyan bilgileri, belgeleri ve kurum, kuruluşların ticari, bilimsel, tıbbi, teknik sırlarını görevimden ayrılmış olsam bile duyurmayacağımı, kendim veya üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanmayacağımı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kurul çalışmaları sürerken veya sonuçlandığında, alınan kararlar yayımlanıncaya veya duyuruluncaya kadar açıklama yapmamayı,

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı:

İmza :

Tarih :

Adres :

 

 

Geri