SGK Başkanlığı Tarafından Yayınlanan "Kurumumuzla Sözleşmeli Özel Hastanelerin Puanlandırılması" Konulu Duyuru

SGK Başkanlığı Tarafından Yayınlanan "Kurumumuzla Sözleşmeli Özel Hastanelerin Puanlandırılması" Konulu Duyuru

 KURUMUMUZLA SÖZLEŞMELİ ÖZEL HASTANELERİN

PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU
29/01/2010 tarihli “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin 
Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge”de Kurum Başkanlık Makamının 
28/10/2011 tarihli Olur’u ile değişiklik yapılmış ve Kurumumuz web sitesinde yayımlanmıştır. 
Bu itibarla özel sağlık hizmet sunucularının bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
1- Yapılan Yönerge değişikliğine göre; Hizmet Kalite Standardı ve Hasta Hakları, 
Hasta ve Çalışan Güvenliği  faktörleri, “Hizmet Kalite Standartları” başlığı altında  tek bir 
maddede  birleştirilmiştir. Bu faktöre ait değerlendirme Sağlık Bakanlığınca  yapılacak olup, 
değerlendirme sonuçları Yönergeden dayanakla oluşturulan Komisyona iletilecektir.
2- Hastane Hizmet Dilim Endeksi, MEDULA Sisteminden alınan veriler üzerinden 
Kurumumuzca hesaplanacaktır.
3- Yönergenin 10.  maddesi başlıklı “Kapasite” ve 11.  maddesi  başlıklı “Çalışan 
Hakları ve Hukuki Sorumluluklar”a ait  verilerin hastane  mesul müdürü/başhekimi  tarafından
beyan edilmesine devam edilecek olup, söz konusu verilerin 03-15/11/2011 tarihleri arasında 
MEDULA sistemine girilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca  söz konusu verilerin  en geç 22 Kasım 2011 tarihinde teslim olacak şekilde
“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Politika 
Geliştirme Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat /ANKARA” adresine iadeli taahhütlü 
posta/APS ve ya kargo yoluyla gönderilmesi de gerekmektedir.
Sisteme  “Kapasite” ve “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” faktörlerine ait 
bilgileri girmeyen hastanelerin bu faktörlere ait puanlandırılması yapılmayacaktır.
Kurumumuzla sözleşmeli bütün özel hastanelere duyurulur.