Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin basın açıklaması - 22.04.2015

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin basın açıklaması - 22.04.2015

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'da 21.04.2015 tarihli ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

22 Nisan 2015

BASIN AÇIKLAMASI

Kurumumuzun Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin 21.04.2015 tarihli ve 29333 sayısında yayımlanmıştır. SUT’da yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

Diş protezlerinde, kanser hastalığına bağlı değişiklikler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda, 4 yıllık yenilenme süresindeki sınırlandırma kaldırılmıştır.Böylece aşırı kilo kaybı sebebi ile diş protezlerinde sıkıntı yaşayan kanser hastalarının mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Diş tedavilerinde daha önce bedeli ödenmeyen “zirkonyum kron” işlemi tanımlanmış ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında ödemeye alınmıştır. Böylece metal alerjisi olan hastalara diş yaptırma imkanı sağlanmıştır.

Toplumumuzda artan yaşlı hasta popülasyonuna tedavi veren geriatri branşına da fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile psikiyatri alanında belirli işlemler tanımlanmıştır.

Yenidoğan bebeklerde daha önce tanımlanmış olan özel hazırlama sistemleri ile beslenme solüsyonu hazırlama ve uygulama işlemi tüm çocuk yaş grubuna tanımlanmıştır. Bu sayede istenmeyen enfeksiyona ve beslenme yetersizliğine bağlı bebek ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Kemik iliği nakillerinde şahsi tedavi için yurt dışından getirtilen ilaçların kemik iliği işlem bedeli harici ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Yurt dışından kemik iliği tedavisi için getirtilen ve kemik iliği işlem kapsamı içinde olan bu ilaçlar şahıs ödemeleri olarak ödendiğinden mükerrer faturalandırmayı önlemek amacıyla kemik iliği nakli işlemin dışına çıkarılması sağlanmıştır. Kemik iliği nakil işlemlerinde yurtdışından temin edilen yüksek bedellere kadar ulaşan ilaçlar bu işlem bedeline dahil iken yeni uygulamayla bu işlem bedelinden ayrı tutulmuştur.

Hemodiyaliz, ev hemodiyalizi işlemlerinin fiyatları artırılmıştır.

Toplumumuzda ruhsal sıkıntıları olan hastaların tedavisine yönelik bir dizi düzenlemeleri daha önceki uygulamalarımızla hayata geçirmiştik. Yeni yayımlanan tebliğ ile duygulanım bozukluğu tedavilerinin, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde yapılmasına yönelik düzenleme sağlanmıştır. Tüm dünyada görülme sıklığı % 2 olan bu hasta grubunun muayene, ailesine yönelik psikoeğitimi, sosyal beceri eğitimleri, grup psikoterapisi, uğraş terapileri hizmetlerinin hepsini birlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde alması amaçlanmıştır.

Tüm dünyada kullanılmakta olan gerek çalışan güvenliğini sağlayan gerek ilaç kullanımında israfı önleyen gerekse de hastaların kullandığı ilaçları güvenli ve hassas dozda hazırlayan sistemlerin ödenmesine yönelik olan kemoterapi tedavilerinin hazırlama ve uygulama işlemlerinde teknik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca bu işlemlerle ilgili fiyatlar arttırılarak sağlık hizmeti sunan tesislerin çalışan güvenliğine yönelik tedbirler alması yönünde gerekli finansman olanağı artırılmıştır.

Diyabet hastalarının tedavisinde önemli bir yeri olan ve ömür boyunca bir defa ödenen “Diyabetli Hasta Eğitimi” işleminin fiyatı arttırılarak yılda 2 defa ödenmesi sağlanmıştır. Bu sayede diyabet tedavisinde eğitimin daha etkili bir şekilde verilmesi ve toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.

Diyabet hastalığının önemli bir komplikasyonu olan ve uzuv kaybına kadar gidebilen diyabetik ayak yaraları için “Diyabetik Ayak Korunma ve Tedavi Eğitimi” geri ödeme kapsamına alınmıştır.Kurumumuz tarafından kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yeni bir uygulama daha hayata geçirilmiştir.

Pulmoner hipertansiyon tedavisinde bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış “Nitrik Oksit Tedavisi ve Takibi İşlemi” tüm yaş gruplarında geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Tıbbi tedaviye dirençli epilepsi hastalarında ve diğer bazı pediatrik nörolojik vakalarda uygulanan“Ketojenik Diyet Tedavisi” geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Yenidoğan’da koruyucu sağlık hizmeti kapsamında erken teşhisi sağlamaya yönelik olarak işitme testi geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Nükleer tıp radyonüklid tedavilerinde hastaların nükleer tıp hekimi tarafından bu tedavi uygunluğu açısından değerlendirilmesi ve tedavi sonrası takibine yönelik işlem geri ödeme kapsamına alınmıştır.Böylece radyonüklid tedavi hizmeti alan hastaların, hekim tarafından daha iyi şekilde değerlendirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Protein metabolizması bozukluklarında ve Çölyak hastalarının kısıtlı diyet sebebi ile kullandıkları özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler için hastalara ve/veya yakınlarına her ay Kurumumuz tarafından ödenen tutarlarda % 50 oranında artış yapılmıştır.

Osteoporoz, Diyabet, HIV ve iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar ödeme listesine dahil edilerek vatandaşın erişimine sunulmuştur.

Anestezi klinikleri ve/veya acil servis uygulamalarında kullanılan, zamanla yarışılan vakalarda özellikle ihtiyaç duyulan infüzyon sistemleri ve hava yolu açılmasına yönelik tıbbi malzemeler ile açık abdomen vakalarında veya abdomenin açık kalması gereken durumlarda steril ve efektif kapama ve koruma için negatif basınçlı kapama yönetim sistemleri başta olmak üzere (EK-3/A) “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi’ne yeni tıbbi malzeme grupları eklenmiştir.

Yine aynı listede yer alan işlem bedeline dahil olan ve bedeli olmayan “Cerrahi iplikler ve çelik teller”(EK-3/B-1) “İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Listesi’ne eklenerek listeden çıkarılmıştır.

Geniş çaplı arkus aorta ve torasik aorta yaygın diseksiyon vakalarının tamirinde kullanılan ve ameliyat süresini kısaltan aortik stentgreftler ödeme kapsamına alınmıştır.

Uzun süreli tedavilerde veya enfeksiyon yönünden riskli hastalarda kullanılmak üzere Antimikrobiyal Santral Venöz Kataterler ödeme listelerine eklenmiştir.

Annuloplasti ringleri, anevrizma ve arteriyovenöz malformasyon klipleri, hücresiz kıkırdak matriksleri gibi bazı SUT alan tanımlarında fiyat iyileştirilmesine gidilmiştir.

Ayaktan tedavilerde Kurum tarafından ödeme kapsamında olan tıbbi malzemelerde; daha önceden 0-18 yaş aralığında 13-18 yaş çocukların kulak içi işitme cihazı bedeli Kurumumuzca karşılanırken, yeni düzenleme ile 8 yaş üzeri çocuklar için de kulak içi işitme cihazı karşılanır hale getirilmiştir. İşitme cihazı verilebilmesi için yapılması zorunlu olan konuşmayı ayırt etme testi yeni düzenleme ile 8 yaş altı çocuklar için zorunlu halden çıkarılmıştır. Daha önceden erişkinler ile aynı ödeme kriterlerine sahip olan 0-18 yaş çocuklar için tek taraflı ve bileteral işitme cihazı verilebilme kriterleri kolaylaştırılmıştır.

SUT (Eki EK-3/C-2) Eksternal Alt ve Üst Ekstremite / Gövde Protez Ortezler Listesinde yer alan ortopedik bot ve kendinden afo'lu bot fiyatları yükseltilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI