Sağlık hizmet bedelinin terkini hakkında duyuru

Sağlık hizmet bedelinin terkini hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı'nca Sosyal Güvenlik sağlık yardımından yararlanmayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2014 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının terkini ile ilgili usul ve esaslar yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği


Sayı: 11045126/010.07.02   05/05/2015
Konu: Sağlık Hizmet Bedelinin Terkini

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 15/04/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna eklenen Geçici 8 inci maddede, "Sağlık Bakanlığı ve bağiı kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2014 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50'sinin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı fertleriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 1.000 Türk lirası ve altında ise resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının 1,000 Türk lirasının altında olması hâlinde 1.000 Türk lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükmün uygulanması ile ilgili usûl ve esaslar  aşağıda belirtilmiştir.

A) Genel kurallar

1) Bu hükümler, Sağlık Bakanlığı ve  bağlı kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetleri için uygulanacaktır. Üniversitelere, Millî Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları gibi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait olmayan sağlık kurum ve kuruluşları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

2) Bu haktan, sosyal güvenlik sağlık yardımından  yararlanamayan gerçek kişiler yararlanabilecektir. Herhangi bir kurum, şirket gibi tüzel kişiler bu kapsamda yer almamaktadır.

3) Bu hak, 31/12/2014 tarihine kadar verilen ve bu  tarih itibarıyla bedeli tahsil edilememiş olan sağlık hizmet sunumuna ilişkindir. Dolayısı ile, bu tarihten sonra verilen sağlık hizmetlerinin bedeli genel hükümler muvacehesinde değerlendirilecektir.

4) Terkine tâbi olacak miktar hesaplanırken, fatura bedelindeki asıl alacak miktarı esas alınacaktır. Asıl alacağa uygulanan her türlü faiz , gecikme zammı ve diğer feriler ile dava açılmış veya icra takibi yapılmış olanlarda bunlara ilâveten yargılama, icra takip giderleri ve vekâlet ücretleri hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

5) Terkine esas asıl alacak, aynı  gerçek kişiye ait her bir sağlık kuruluşu ve fatura için ayrı ayrı değerlendirilecektir.

6) Taksitlendirme işlemleri, borçlunun  talebi üzerine ve borcun tamamı en son 15/04/2016 tarihinde ödenecek şekilde yapılacaktır.

7) Borcun tamamının veya bir kısmının  15/04/2016 tarihine kadar ödenmemesi hâlinde bu düzenleme kapsamındaki terkin hükümleri uygulanamayacaktır. Bu durumda ödenen kısım, terkin öncesi fer'ileriyle birlikte hesaplanan toplam alacaktan mahsup edilerek bakiye kısmının genel hükümlere göre takip ve tahsili cihetine gidilecektir.

8) Kapsamdaki bir alacak için icra takibi veya doğrudan dava açma yoluna  yollarından birisine gidilmiş ise, takip bitmiş veya ilama bağlanmış olsa bile, terkin işlemlerinde borçludan vekâlet ücreti, diğer icra masrafı  ve yargılama giderleri talep olunmayacaktır.

9) Mezkûr hüküm  kapsamında yapılacak terkin için borçlulara tebligat zorunlu olmamakla birlikte, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların ilgili birimlerince, terkin edilecek borçlar ve kanunî düzenlemeden yararlanarak borçlarını ödemek isteyenlere kanunun uygulanması ve süresi hususlarını hatırlatmak amacıyla borçluların bilinen adreslerine tebligat yapılması da uygun olacaktır.

B) Miktara  göre terkin

1) Kapsama giren asıl alacak miktarı 1.000 Türk lirası ve altında ise, ferileriyle birlikte re'sen terkin olunacaktır. Bunun için, borçlunun herhangi bir talebi beklenilmeyecektir. Örneğin, 31/12/2014 tarihine kadar tahsil edilmemiş 1.000 Türk lirası, 900 Türk lirası veya 350 Türk lirası gibi alacak tutarları resen terkin edilecektir.

2) Kapsama giren asıl alacak miktarının   yarısı 1.000 Türk lirasının altında ise, (yani asıl alacak miktarı 1.999 Türk lirası ile 1.001 Türk lirası arasında) 1.000 Türk liralık kısmı terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecektir. Örneğin, 31/12/2014 tarihine kadar tahsil edilmemiş asıl alacak tutarı 1.800 Türk lirası ise, bu miktarın %50'si olan 900 Türk lirası, 1.000 Türk lirasının altında olduğundan 800 Türk liralık alacak miktarı tahsil edilmek şartıyla 1.000 Türk lirası fer'ileriyle birlikte terkin edilecektir.

3) Kapsama giren asıl alacak miktarının 2.000 Türk lirası ve üzerinde olması hâlinde, 15/04/2015 tarihinden itibaren 1 yıl içinde (15/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar) %50'sinin defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, kalan tutarın tamamı ferileri (faiz, vekalet ücreti, yargılama ve icra takip giderleri) ile birlikte terkin edilecektir. Örneğin: fatura bedeli 5.000 Türk lirası ve faizi de 2.000 Türk lirası olmak üzere toplam 7.000 Türk lirası borcu bulunan bir gerçek kişi, bu Kanun hükmünden faydalanmak isterse: Bu durumda hesaplama fatura bedelindeki asıl alacak olan 5.000 Türk lirası üzerinden yapılacaktır. Buna göre 5.000 Türk lirası olan asıl alacağın %50'si olan 2.500 Türk lirasının peşin ve defaten Ödenmesi halinde, asıl alacağın %50'si olan 2.500 Türk lirası ile 2.000 Türk lirası olan faizi terkin olunacaktır. Ödenmesi gereken 2.500 Türk lirası borçlunun talebi halinde taksitlendirilebilecektir. Ancak taksitlendirilen meblağın 15/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar taksitlendirilen meblağın tamamının ödenmemesi veya kısmen ödenmesi halinde, Ödenen miktar terkin öncesi fer'ileriyle birlikte hesaplanan 7.000 Türk lirası toplam alacaktan mahsup edilerek bakiye kısmının genel hükümlere göre takip ve tahsili cihetine gidilecektir.

4) Kapsama giren alacaklardan, 31/12/2014 tarihinden  önce bir kısmı tahsil edilen alacak tutarlarında, geriye kalan tutar üzerinden tahsil ve terkin yapılacaktır. Örneğin:

a) 4.000 Türk lirası sağlık hizmeti bedelinin 3.100 Türk  lirası 31/12/2014 tarihinden önce tahsil edilmiş olsun. Kalan 900 Türk liralık kısmı ferileri ile birlikte re'sen terkin edilecektir.

b) 3.000 Türk liralık sağlık hizmeti bedelinin 1.200 Türk  lirası 31/12/2014 tarihinden önce tahsil edilmiş olsun. Kalan 1.800 Türk lirasının %50'si olan 900 Türk lirası, 1.000 Türk lirasının altında olduğundan 1.000 Türk lirası terkin edilecek, kalan 800 Türk liralık alacak miktarı tahsil edilecektir.

c) 4.000 Türk lirası sağlık hizmeti bedelinin 2.000 Türk  lirası 31/12/2014 tarihinden önce tahsil edilmiş olsun. Geriye kalan 2.000 Türk liralık alacak tutarının %50'si olan 1.000 Türk lirasının 15/04/2016 tarihine kadar ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, kalan 1.000 Türk liralık kısmı terkin edilecektir.

Bilgilerini ve bu çerçevede  gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar

Dağıtım:
-  Merkez Teşkilatı
-  Bağlı Kuruluşlar
-  81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)