SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK
18 MART 2014, SALI            RESMİ GAZETE            SAYI:28945

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1‒ 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Provizyon işlemleri” başlıklı 1.7 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YUPASS numarası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak Almanya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 1/4/2014 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınacaktır.” cümlesi eklenmiştir.

b) Aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında yabancı ülke sigorta kurumlarınca talep edilen sözleşmelere göre belirlenmiş ”Tıbbi raporlar” manuel olarak düzenlenerek, onaylanacak ve raporu isteyen sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

(3) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları ve tedavi edilmek üzere ülkemize gönderilme kapsamında sağlık yardımlarından yararlanacak sigortalılara YUPASSprovizyon sisteminde “açıklamalar” bölümünde belirtilen hastalıklar dışındaki tedavi masrafları Kurumca karşılanmayacaktır.

(4) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında geçici olarak Türkiye’de bulundukları sürede Kurum Sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere acil haller dışında sağlanacak ortez, protez, tıbbi araç ve gereç ile kişi kullanımına mahsus tıbbi cihaz için YUPASS provizyon sisteminde “açıklamalar” bölümünde belirtilen uyarı doğrultusunda önceden Kurumun ilgili biriminden onay alınacaktır.”

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin 1.8.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b)Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, Kurumumuzla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eczanelerle sözleşme yapılıncaya kadar Kurumumuzla protokol/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden,”

MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlave ücret alınması uygulamasında;

a) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden ilave ücret alınabilir.

b) Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sağlık hizmeti sunucularınca SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.”

MADDE 5 ‒ Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(20) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde geri ödeme kural ve/veya kriterleri belirlenmemiş sağlık hizmetleri için güncel bilimsel klinik uygunluğun bulunması gerekir.”

MADDE 6 ‒ Aynı Tebliğin 2.2.2.B. numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Tanıya dayalı işlem kapsamına dahil olup Kuruma ayrıca faturalandırılmayan tıbbi malzemeler de MEDULA sistemine kaydedilir.”

MADDE 7 ‒ Aynı Tebliğin 2.4.2.B-2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mezenkimal kök hücre nakli tedavisi kemik iliği nakil bedellerine dâhil olmayıp ayrıca faturalandırılabilir. Ancak mezenkimal kök hücre nakli, allojenik kemik iliği nakli sonrası 90 gün içerisinde uygulandığı takdirde kemik iliği nakli bedeline dahil olup, ayrıca faturalandırılmayacaktır.” 

MADDE 8 ‒ Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşında ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 48’i geçemez.”

MADDE 9 ‒ Aynı Tebliğin “Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı 3.1.2 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “torbaları” ibaresi “malzemeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10  Aynı Tebliğin “Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı 3.1.3 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İlgili branş listesinde yer almayan, ancak SUT eki diğer branş listelerinde bulunan ve ilgili branş tarafından da kullanılabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki diğer branş listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına uygun olarak, ilgili branş tarafından faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-3/M Listesinde yer alan tıbbi malzemelerin endovasküler/nonvasküler girişimsel işlem yapan branşlarca da kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 11 ‒ Aynı Tebliğin “Yatarak tedavilerde tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” başlıklı 3.2.1 numaralı maddesinin altında yer alan “3.2.1.A- Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında ” maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır.”

MADDE 12 ‒ Aynı Tebliğin “Yatarak tedavilerde tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” başlıklı 3.2.1 numaralı maddesinin altında yer alan “3.2.1.B- Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında” maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SUT ve eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemelerin veya SUT ve eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemelerin bedelleri, küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile “İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı”nda yapılan sorgulamada alım tarihi itibariyle o malzemeye ait son bir yıl içerisinde en az 3 farklı üçüncü basamak hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması durumunda bedelleri Kurumca karşılanmaz. Bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan kamu hastaneleri birliği genel sekreterliklerinin ihale/doğrudan temin sonuç bilgileri de üçüncü basamak hastane bilgisi olarak değerlendirilir. 3 fiyat bilgisinin olduğu tespit edilen tıbbi malzemelerin bedelleri, Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince alım tarihinden geriye doğru son bir yıl içerisindeki, “İhale Kayıt Numarası” (IKN/Alım No ) farklı olmak kaydıyla, en düşük 5 fiyatın ortalaması alınarak (5 fiyatın bulunamaması halinde var olan en az 3 fiyatın ortalaması alınır), KDV dâhil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.”

MADDE 13 ‒ Aynı Tebliğin “Yara bakım ürünleri” başlıklı 3.3.1 numaralı maddesinin, ikinci fıkrasının, (b) bendinin, birinci cümlesinde yer alan “plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, geriatri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 ‒ Aynı Tebliğin “Greftler” başlıklı 3.3.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırma süreci tamamlanana kadar; ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarının adları ve bu bankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylanmış olan firmalara ait insan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftlerin) bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) TİTCK tarafından ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarının adları ve bu bankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları onaylanmış olan firmaların onaylı bulunan ürün grupları dışında yer alan ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(3) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından, benzeri olmayan tanımlayıcı kodun (Donör ID) MEDULA-Hastane uygulamasında açılmış olan alana girilmesi zorunludur.

(4) Dermis yerine geçen allogreftlerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) Sentetik ve hayvan kaynaklı greftler; Sağlık Bakanlığı “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamında olduğundan TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranır.”

MADDE 15 ‒ Aynı Tebliğin “Evde uzun süreli veya taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları” başlıklı 3.3.6.B maddesinin, birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, çocuk göğüs hastalıkları veya çocuk nöroloji uzmanı bulunmayan sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık kurulu raporunun üçüncü basamak resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenmiş olması şartıyla, kronik solunum yetmezliği tedavisinde uygulanacak oksijen sistemlerinin verilmesine yönelik sağlık kurulu raporları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurullarınca da düzenlenebilecektir.”

MADDE 16 ‒ Aynı Tebliğin “Ortopedi ve travmatoloji branşı ile ilgili ameliyatlarda kullanılan bazı tıbbi malzemelerin ödemeye esas teşkil edecek usul ve esasları” başlıklı 3.3.9 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanacaktır.

a) Taze donmuş (fresh frozen) allogreft,

b) Tümör rezeksiyon protezi,

c) Menteşeli diz protezi,

ç) Raylı sistem modülasyon sağlayan tek planlı eksternal fiksatörler,

d) Çok eksenli eksternal fiksatörler,

e) Teleskopik çiviler.

(2) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması ve Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedeli Kurumca karşılanacaktır.

a) Bilgisayar destekli/Uzaysal eksternal fiksatörler,

b) Bilgisayar destekli intramedüller uygulamalar,

c) Kişiye özel tasarımlı üretilen protezler,

ç) Tümör dışı endikasyonlarda kullanılan tümör rezeksiyon protezleri,

d) Menisküs allogreftleri.”

MADDE 17 ‒ Aynı Tebliğin “Yapışıklık önleyiciler” başlıklı 3.3.15 numaralı maddesinin, birinci fıkrasında yer alan“ genel cerrahi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya çocuk cerrahisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 ‒ Aynı Tebliğin “Çift yüzlü yama (mesh)” başlıklı 3.3.16 numaralı maddesinin, ikinci fıkrasında yer alan“ sağlık kurulu raporu ile” ibaresinden sonra gelen “ hasta başına temin edilmesi durumunda” ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 19 ‒ Aynı Tebliğin “4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere “Majistrallerin fiyatlandırmasında MEDULA sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 20 ‒ Aynı Tebliğin “Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi” başlıklı 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “plazmaferez tedavileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “,allogreftlerin kullanıldığı tedaviler,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 ‒ Aynı Tebliğin 5.3.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“(8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler hariç)”

MADDE 22 ‒ Aynı Tebliğin 5.3.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“(8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler hariç)”

MADDE 23 ‒ Aynı Tebliğin “Sağlık kurumları için fatura eki belgeler” başlıklı 5.3.2 numaralı maddesinin altında yer alan “5.3.2.D - Diğer belgeler” maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Allogreft ödemelerinde sağlık kurumları fatura ekinde;

1) Amerikan Doku Bankası Derneği (AmericanAssociation Of TissueBanks (AATB)) ve/veya Avrupa Doku Bankası Derneği (EuropeanAssociation Of TissueBanks (EATB)) tarafından verilen belgenin yer alması gerekmektedir.

2) Vericinin uygun bir biçimde tanımlanmış ve bağışlanan materyalin izlenebilirliğinin sağlanması için verici bilgileri ve bağışlanmış doku ve hücrelere ait benzeri olmayan tanımlayıcı kodu ( Donör ID) içeren yapışkan etiketin bir adedinin yer alması gerekmektedir. Yapışkan etiketin üzerinde ürünün;

a) Etiket adı,

b) Üretici doku bankasının adı,

c) Son kullanma tarihi,

ç) Benzeri olmayan tanımlayıcı kodu (Donör ID),

yer almalıdır.

3) Her bir ürün için doku ve/veya hücreden kaynaklı komplikasyonlara ait sağlık hizmeti bedellerinin karşılanacağını gösteren sigorta poliçesinin onaylı bir suretinin yer alması gerekmektedir.”

MADDE 24 ‒ Aynı Tebliğin “Tıbbi malzeme şahıs ödemelerinde istenecek fatura ve eki belgeler” başlıklı 5.3.4 numaralı maddesinin, birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Fatura arka yüzünde; malzemeyi teslim alan kişinin adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, telefon numarası, ıslak imzası yer alması ve faturadaki tıbbi malzeme/malzemeleri teslim aldığına dair “Teslim Aldım” ibaresi ve teslim alınan tıbbi malzeme miktarı belirtilmesinin (Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler hariç)”

MADDE 25 ‒ Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler ile işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

b) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

c) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 26 ‒ Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/C) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler ile işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir.

b) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtilmiştir.

c) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 27 ‒ Aynı Tebliğ eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-2/Ç) işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 28 ‒ Aynı Tebliğ eki “Diş Tedavileri Puan Listesine İlişkin Açıklamalar” da (EK-2/Ç-1) yer alan MADDE 5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5  SUT eki EK-2/Ç Listesinde bulunmayan işlemler için SUT eki EK-2/B Listesi veya EK-2/C Listesindeki işlem kodları kullanılır.”

MADDE 29 ‒ Aynı Tebliğ eki “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” listesindeaşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “300.720” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “TORBA, PARENTERAL BESLENME, 2000 ML’YE KADAR (2000 ML DAHİL)” olarak değiştirilmiştir.

b) “300.850” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “TORBA, PARENTERAL BESLENME, 2000 ML ÜZERİ” olarak değiştirilmiştir.

c) “YARA BAKIM ÜRÜNLERİ” başlığı altında yer alan “380.010”, “380.011”, “380.012” SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kriteri ve/veya kuralları Tebliğ eki (8) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

ç) “YARA BAKIM ÜRÜNLERİ” başlığı altında yer alan “380.020”, “380.021”, “380.022” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.

d) “YARA BAKIM ÜRÜNLERİ” başlığı altına eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (9) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 30 ‒ Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Uygunluk Aranacak Tıbbi Malzemeler” (EK-3/C-1)” listesine “DO1017” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

DO1017A

EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

 

 

MADDE 31 ‒ Aynı Tebliğ eki “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)” listesine “DO1017” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

DO1017A

EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

 

 

 

MADDE 32 ‒ Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a)“ÜRİNER SİSTEM SONDA, TORBA VE KATETERLERİ” başlığı altında yer alan “A10010” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

A10010

SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI

1,35

 (1) Rekürrent üretra darlığı (neden olan primer tanının raporda belirtilmesi koşulu ile) olan hastalara ayakta tedavilerinde kullanılması gerekli görülen hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda, üroloji,nefroloji, çocuk nefroloji veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerinden birinin yer aldığı, nörojenik mesane (neden olan primer tanının raporda belirtilmesi koşulu ile ) olgularında ise üroloji, nefroloji, çocuknefroloji, çocuk cerrahisi, nöroloji, çocuk nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, geriatri uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

 

 

 

b) “YARA BAKIM ÜRÜNLERİ” başlığı altında yer alan “A10095”, “A10096”, “A10097” SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kriteri ve/veya kuralları Tebliğ eki (10) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

c) “YARA BAKIM ÜRÜNLERİ” başlığı altında yer alan “A10098”, “A10099”, “A10100” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.

ç) “YARA BAKIM ÜRÜNLERİ” başlığı altına eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (11) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 33 ‒ Aynı Tebliğin “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” başlıklı EK-3/E-1 listesi bu Tebliğ eki Liste(12)’de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 34 ‒ Aynı Tebliğ eki “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “TRANSKATETER KAPAKLAR” başlığı altında yer alan “KR1198” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı ve fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

KR1198

TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheat, delivery sistem dâhil)

51.000,00

 

 

b) “TRANSKATETER KAPAKLAR” başlığı altında yer alan “KR2022” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dahil)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 ‒ Aynı Tebliğ eki “Kalp ve Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I)” listesindeaşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “TRANSKATETER KAPAKLAR” başlığı altında yer alan “KV1010” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı ve fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

KV1010

TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheat, delivery sistem dahil)

51.000,00

 

 

b) “TRANSKATETER KAPAKLAR” başlığı altında yer alan “KV1012” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dâhil)” olarak değiştirilmiştir.

c) “ANNULOPLASTİ RİNGLERİ” başlığı altında yer alan “KV1022”, “KV1023”, “KV1024” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.

ç) “ANNULOPLASTİ RİNGLERİ” başlığı altında yer alan “KV1025” kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 721,00 TL olarak değiştirilmiştir.

d) “ANNULOPLASTİ RİNGLERİ” başlığı altında yer alan “KV1025” kodlu “3 BOYUTLU RİNGLER” SUT kodlu tıbbi malzemeden önce gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzemeler eklenmiştir.

 

KV3022

RİGİD RİNGLER

775,00

KV3023

FLEKSİBL/SEMİFLEKSİBL RİNGLER

572,00

KV3024

EMİLEBİLİR /AYARLANABİLİR RİNGLER

680,00

 

 

e) “OKSİJENATOR (AKSESUARLARI DAHİL)”, “MEMBRAN OKSİJENATÖRLER (KAPLAMALI-KAPLAMASIZ) (VENÖZ VE KARDİYOTOMİ REZERVUARI İLE KOMPLE)” başlığı altında yer alan “KV1032” kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 319,00 TL olarak değiştirilmiştir.

f) “TROMBOEMBOLEKTOMİ-TROMBOLİZ KATETERLERİ” başlığı altında yer alan “KV1157”, “KV1159”, “KV1160” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.

g) “TROMBOEMBOLEKTOMİ-TROMBOLİZ KATETERLERİ” başlığı altında yer alan “KV2022” kodlu “KATETER, TROMBEKTOMİ, PERİFERİK, DOĞRUDAN İLERLETİLEN, MOTORU İLE BİRLİKTE” SUT kodlu tıbbi malzemeden önce gelmek üzere bu Tebliğ eki (13) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler eklenmiştir.

ğ) “OKSİJENATOR (AKSESUARLARI DAHİL)”, “MEMBRAN OKSİJENATÖRLER (KAPLAMALI-KAPLAMASIZ) (VENÖZ VE KARDİYOTOMİ REZERVUARI İLE KOMPLE)” başlığı altında yer alan “KV2002”, “KV2003”, “KV2004”, “KV2005”, “KV2006”, “KV2007” SUT kodlu tıbbi malzemelere ait değişiklikler bu Tebliğ eki (14) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 36 ‒ Aynı Tebliğ eki “Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J)” listesinde “KOKLEAR İMPLANT”ın ödeme kriteri ve/veya kurallarının (A) maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kriterlere haiz kişilerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından koklear implant yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde” ibaresi eklenmiş ve (C) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

KOKLEAR İMPLANT

 

C) Koklear implant asgari çanta içeriği

Konuşma işlemcisi, transmitter, 12 adet 675 p düğme pil, şarj edilebilir pil ünitesi, 3 adet şarj edilebilir pil ve şarj cihazı (şarj edilebilir pilleri standart üretiminde olmayanlar için 150 adet 675 p düğme pil ya da şarj edilebilir özel veya AAA pil (4 adet)), ara kablo, yedek ara kablo (3 adet), yedek mıknatıs, konuşma işlemcisi test cihazı, nem alma ve kurutma kiti, temizleme apereyi, dış parça taşıma çantası veya kutusu, günlük kullanım çantası, Türkçe kullanım kılavuzu, pil tutucu veya yuvası (2 adet) ile yedek pil yuvası kapağı (işlemci içinde olanlarda aranmaz), yedek kulak kancası (cihazda kullanımı gerekmiyorsa istenmez), yedek kulak kancası pini (cihazda kullanımı gerekmiyorsa istenmez), pin çıkarma aleti (pini olmayan cihazlarda istenmez), tornavida (cihazda kullanımı gerekmiyorsa istenmez), uzaktan kumanda (cihazın kullanımı için gerekli değil ise istenmez). 

 

 

MADDE 37 ‒ Bu Tebliğin;

a) 1, 2 ve 8 inci maddeleri 1/4/2014 tarihinde,

b) 4 üncü maddesi 17/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 23 üncü maddesi 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 14 üncü maddesi 1/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 30, 31 ve 36 ncı maddeleri 12/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 24 üncü maddesi 13/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f) 11, 12, 16, 20 nci maddeler ile 29 uncu maddenin (ç) ve (d) bentleri, 32 nci maddenin (c) ve (ç) bentleri, 35 inci maddenin (c) ila (ğ) bentleri takip eden ayın birinci günü,

g) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 38 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Liste 1  EK-2/B  HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

Liste 2  EK-2/B  HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

Liste 3  EK-2/B  HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

Liste 4  EK-2/C  TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

Liste 5  EK-2/C  TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

Liste 6  EK-2/C  TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

Liste 7  EK-2/Ç  DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ

Liste 8  EK-3/A  BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER 

Liste 9  EK-3/A  BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER  

Liste 10  EK-3/C-4  TIBBİ SARF MALZEMELER 

Liste 11  EK-3/C-4  TIBBİ SARF MALZEMELER 

Liste 12  EK-3/E-1  OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER

Liste 13  EK-3/I   KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER   

Liste 14  EK-3/I   KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER