SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE

 Özel sağlık tesisleri ruhsatlandırma daire başkanlığı

MADDE 6 - (1) Özel sağlık tesisleri ruhsatlandırma daire başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastane ve tıp merkezleri binalarının;

1) Ön izin ve iptali işlemlerini,

2) Tıp merkezlerinin özel hastaneye dönüşümü, kat ilavesi ve ek bina taleplerinin kabulü ve planlamayı ilgilendiren konularda ilgili birimlerle koordinasyonu,

3) Ruhsata esas proje incelemesi ve onayı ile değişikliklere ait işlemleri,

4) Ruhsat verilmesi işlemlerini,

yürütmek veya yürütülmesini sağlamak ve ruhsatı tescil etmek,

b) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Özel sağlık tesisleri faaliyet daire başkanlığı

MADDE 7 - (1) Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait hastane ve bağlı binaları ile tıp merkezlerine faaliyet izin belgesi düzenlenmesi,

b) Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastane ve tıp merkezleri ve binalarının;

1) Ruhsatlandırma sonrası ilk faaliyet izin belgesini düzenleme,

2) Uzmanlık dalı, tıbbi hizmet birimi, cihaz ilave-iptali, isim, adres, sahiplik-unvan değişiklikleri, yatak artırma/azaltma, kuruluş ve kadro devri, birleşme, taşınma işlemleri ve planlamayı ilgilendiren konularda ilgili birimlerle koordinasyonu,

3)      Mesul müdür ve yardımcılığı değişikliği işlemlerinin takibi,

4)                      Faaliyetini askıya alma, durdurma ve kapatma, tekrar faaliyete başlaması ile ilgili işlemleri, gerektiğinde süreli veya süresiz ruhsat iptali,

5)       Faaliyetlerini izlemek,

işlemlerini yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

c) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Özel teşhis ve tedavi merkezleri daire başkanlığı

MADDE 8 - (1) Özel teşhis ve tedavi merkezleri daire başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Üremeye yardımcı tedavi merkezleri, hiperbarik oksijen tedavi merkezlerini ve genetik hastalıklar tanı merkezlerini planlamak, ruhsat düzenlenmesi ve iptali işlemlerini yürütmek, faaliyetlerini izlemek, tesis izni verilmiş kaplıcalara tedavi amaçlı sağlık hizmeti sunulmasına yönelik izin vermek,

b) Özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinin, müstakil olarak veya sağlık kuruluşları bünyesinde açılan/açılacak müessese ve ünitelerin, muayenehanelerin, polikliniklerin, ağız diş sağlığı muayenehane ve poliklinikleri, diş protez laboratuarları, psikoteknik değerlendirme merkezleri, evde bakım hizmeti sunan kuruluşlar, sağlık kabinleri, ecza dolapları ve benzerlerinin

1) Faaliyetlerini izlemek,

2) Ruhsat verilmesi ve iptali işlemlerini,

3) Mesul müdür ve yardımcılığı belgesi düzenleme ve değişikliği işlemlerinin takibini,

4) Dönüşüm, birleşme ve taşınma, kat ilavesi, ek bina ve proje tadilatı, yatak/ünite artırma/azaltma, sahip/unvan değişikliği işlemlerini,

yürütmek veya yürütülmesini sağlamak ve tescil etmek,

c) Genetik hastalıklarda uluslararası biyolojik materyal nakil işlemlerini değerlendirmek, genetik hastalıklar ile ilgili yapılan araştırma ve çalışmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.