SAĞLIK TURİZMİ NEDİR - SÜREÇLERİ NELERDİR ?

Genel Tanım 

Sağlık Turizmi; kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir. Başka bir ifadeyle, sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür.

Sağlık turizmi hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli alma çabaları görülmektedir.

Son yıllarda, ülkemizin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı ülkemize dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle 1990'lı yıllar sonrasında ülkemizde kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır. Yapım ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan sözkonusu sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara açılması bu maliyetlerin azaltılması açısından giderek zorunlu bir durum almaktadır. Ayrıca, ülkemizin coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye'nin önemli avantajları arasındadır.

 Sağlık Turizmi Standartları 

•  Etik değerler içerisinde sağlık hizmeti,

•  Fizik ve ekonomik açıdan kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti,

•  Sağlık hizmeti gereksinimi olanlar ile sağlık hizmeti sunucuları arasında kültürel     iletişim,

•  Fiziki standartlar (sağlığa uygunluk, ulaşım ve altyapı hizmetleri, çevresel etkenler)

•  Yeterli tıbbi teknoloji,

•  Uluslararası tıbbi teknolojiler,

•  Uluslararası ortak tedavi protokolleri,

•  Yeterli bilgi teknolojileri,

•  Ulaşım ve transfer standartları,

•  Personel standardı

•  Sağlık sigortasından yararlanma

 Sağlık Turizmi Organizasyonu Nasıl Olmalıdır? 

•  Organizasyon hastanın evden çıkışından tekrar evine dönüşüne kadar geçen tüm     süreçleri kapsamalı,

•  Sigorta şirketleri ile koordinasyon sağlanmalı,

•  Sağlık turizmi yapan kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve sertifikalandırılması,

•  Paket programlar oluşturularak sağlık ve turizm iç içeliğinin sağlanması,

•  Sağlık turizmini tanıtım programları ve kampanyalar düzenlenmeli

•  Organizasyon ve danışman şirketleri kurulmalı ve yardımcı firmalar bu yapılanma     içinde yer almalıdır.

 Yapılması Gerekenler 

Sağlık turizminde belli bir noktaya ulaşabilmek için; 

•  Başta resmi ve özel sektör sağlık kuruluşları ve turizm şirketlerinin Avrupa     ülkelerindeki sosyal güvenlik

şirketleri ile daha yakın işbirliği yapmaları,

•  Sağlık hizmeti veren tesislerin kalitesinin artırılması,

•  Türkiye'nin sağlık sektörünün tanıtımının yapılması,

•  Sağlık hizmetlerine ilaveten paket halinde ülkemizin diğer turizm olanaklarının     sunulması gerekmektedir.

 * T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sitesinden Alınmıştır.