Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Kasım 2013  SALI  ,  Sayı : 28819

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri, kardiyovasküler cerrahi işlemler ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi işlemi için ilave ücret alınabilir.”

“h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.4 numaralı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “EK-2/C” ibaresi “EK-1/C” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.1.B-1 numaralı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60’ı geçemez. Özel sağlık hizmet sunucularında SUT eki EK-2/B Listesindeki 700610 kodlu “Transözefajiyal ekokardiyografi” ve 700611 kodlu “Transözefajiyal ekokardiyografi, çocuk” işlemlerinin yapılması durumunda her bir işlem için muayene sayısından bir muayene sayısı düşülerek yeni günlük muayene sayısı hesaplanır. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrıayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma faturalandırılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.I numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%25” ibaresi “%30” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Göz hastalıkları branşında ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 4,5 ile çarpılması ile bulunur. Küsuratlı rakamlar üste tamamlanır. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 45’i geçemez. SUT eki EK-2/B Listesindeki 617340, 617341, 617342 kodlu işlemler ile EK-2/C Listesindeki P617340, P617341, P617342 kodlu işlemlerin yapılması halinde her bir işlem için hekim çalışma saatinden 30 dakika düşülerek yeni günlük muayene sayısı hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) SUT eki EK-3 listelerinde yer alan tıbbi malzeme fiyatları, KDV hariç fiyatlardır. İlgili kanunlarda tanımlanan KDV istisna ve muafiyetler ile SUT’ta belirtilen istisnalar ve yurt dışında faaliyet gösteren Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere KDV ilave edilerek ödenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.2.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.1.A-Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında;

(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır.

(2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; %15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır.

3.2.1.B-Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında;

(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır.

(2) SUT ve eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemelerin veya SUT ve eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemelerin bedelleri, “İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı”nda malzemeye ait son bir yıl içerisinde en az 3 farklı üçüncü basamak hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması durumunda Kurumca karşılanmaz. 3 fiyat bilgisinin olduğu tespit edilen tıbbi malzemelerin bedelleri, Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince ilgili tıbbi malzeme ile benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte olduğu ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen tıbbi malzemelerin işlem tarihinden geriye doğru son bir yıl içerisindeki en düşük 5 fiyatın ortalaması alınarak (5 fiyatın altında olması halinde var olan en az 3 fiyatın ortalaması alınır), KDV dâhil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için sağlık kurulu raporu üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından,”

b) Aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Ayakta tedavide kullanılacak yara bakım ürünleri için, sağlık kurulu raporuna dayanılarak genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından reçete düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için, resmi sağlık tesislerinde görev yapmakta olan deri ve zührevi hastalıkları,  plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerince reçete düzenlenmesi gerekmektedir.”

c) Aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) Ebatları 100 cm2’ye kadar (100 cm2 dâhil) olan ürünler küçük yara örtüsü, 101-225 cm2 arası (225 cm2dâhil) olan ürünler orta yara örtüsü, 226 cm2’nin üzerinde olan ürünler büyük yara örtüsü olarak kabul edilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3.6 numaralı maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Ev tipi ventilatör için kesintisiz güç kaynağı”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 3.3.7 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.3.7- Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği olan insülininfüzyon pompası”

b) Aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Kapalı loop mikro infüzyon pompası” ibaresi “Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği olan insülin infüzyon pompası” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Kapalı loop mikro infüzyon pompasının komponentlerinden” ibaresi “Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği olan insülin infüzyon pompasınınkomponentlerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 5.3.2.D numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğ eki “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi”nde (EK-2/A-1) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi”nde (EK-2/A-2) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğ eki “HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ”nde (EK-2/B) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğ eki “HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ”nden (EK-2/B) 605.880 SUT kodlu “Pulmoner banding” işlemi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğ eki “TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ”nde (EK-2/C) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Tebliğ eki “TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ”nden (EK-2/C) P605.880 SUT kodlu “Pulmoner banding” işlemi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Tebliğ eki “BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER (EK-3/A)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “306.551” SUT kodlu “KANAMA DURDURUCU AJAN LİKİT (1cc'lik)” tıbbi malzemenin fiyatı 23,44 TL olarak değiştirilmiştir.

b) “306.553” SUT kodlu “KANAMA DURDURUCU AJAN SPREYİ (2.5cc'lik)” adlı tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.

 

 

ARTERİYEL KANÜLLER

 

306.610

ARTER KANÜLÜ, SELDİNGER TEKNİĞİ İLE YERLEŞTİRİLEBİLEN

22,00

306.620

ARTER KANÜLÜ, KİLİTLENEBİLİR

16,00

 

 

MADDE 18 – Aynı Tebliğ eki, “DİĞER PROTEZ ORTEZLER (EK-3/C-3)” listesinde “DO1017” SUT kodlu “EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR (EN AZ BASINÇ DESTEKLİ VENTİLASYON (PSV) İLE BİRLİKTE VOLÜM VE/VEYA BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLASYON (VCV, PCV) SAĞLAYAN VENTİLATÖRLER)” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda ve reçetelerinde belirtilmesi koşulu ile kesintisiz güç kaynağı bedelleri Kurumca karşılanır. Kesintisiz güç kaynağı, SUT’un Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler kapsamında değerlendirilecektir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğ eki “TIBBİ SARF MALZEMELER (EK-3/C-4)” listesinde “YARA BAKIM ÜRÜNLERİ” başlığı altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğ eki “BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/E-2)” listesinde yer alan “KN1082”, “KN1083”, “KN1084” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

KN1082

SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN VNS TERAPİ GENERATOR (SİNGLE PİN)

29.000,00  

KN1083

SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN VNS TERAPİ GENERATOR (DUAL PİN)

29.000,00  

KN1084

LEAD

4.100,00  

 

 

MADDE 21 – Aynı Tebliğ eki “KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/H)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “KR1075”, “KR1076”, “KR1077”, “KR1078” SUT kodlu tıbbi malzemelerin adlarında yer alan “TEFLON KAPLI”  ibareleri çıkarılmıştır.

b) “KR1094” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW, YÜKSEK BASINÇLI (NOMİNAL BASINÇ EN AZ 16ATM)” olarak değiştirilmiştir.

c) “KR1132” SUT kodlu “KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, ÇİFT İŞARETLİ” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kontrollü bırakılabilir coil sistemlerinde kullanıldığı epikrizde veya ameliyat notunda belirtilmek şartıylabedeli      Kurumca karşılanır.”

d)  “KR1185”, “KR1202”, “KR2014”, “KR2021”, “KR2022”  SUT kodlu malzemelerin fiyatları, bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtildiği şekilde belirlenmiş/değiştirilmiştir.

e)  “KR1198” SUT kodlu “TRANSKATETER PULMONER KAPAK” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterive/veya kuralının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pulmoner kapak hastalıklarında 2 (iki) kardiyoloji/pediatrik kardiyoloji, 1 (bir)  kalp ve damar cerrahisi uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardiyak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3.basamak hastanelerde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

f) “KR2020” kodlu  “KALP PİLİ ELEKTRODU ÇIKARILMASI İÇİN KİLİTLEYİCİ STİLE”  adlı tıbbi malzemenin ödeme kriteri ve/veya kuralı bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki “KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/I)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “KV1006” SUT kodlu “STENTLİ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI (PERİKARDİYAL)” adlı malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Epikrizde 2 (iki) kalp ve damar cerrahisi uzmanının imzasının olması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

b) “KV1007” SUT kodlu “STENTSİZ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI (PERİKARDİYAL)” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Epikrizde 2 (iki) kalp ve damar cerrahisi uzmanının imzasının olması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

c) “KV1008” SUT kodlu “İNSAN KAYNAKLI KALP KAPAĞI/KONDUİT” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda bedeli Kurumca karşılanır.

a) Enfektif endokardit vakalarında (kan kültüründe üreme olduğunun gösterildiği veya vejetasyon/apse/prostetikkapakta yeni dehiscence olduğunun ekokardiyografi ile tespit edildiği vakalarda),

b) Pulmoner otogreftin kullanıldığı ROSS prosedüründe,

c) Doğumsal sol/sağ ventrikül çıkış yolu darlığı/yokluğu veya hipoplazisinde,

d) Rekonstrüksiyon sonrası gelişmiş pulmoner yetmezlik vakalarında.”

d) “KV1010” SUT kodlu “TRANSKATETER PULMONER KAPAK”  adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterive/veya kuralının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pulmoner kapak hastalıklarında 2 (iki) kardiyoloji/pediatrik kardiyoloji, 1 (bir)  kalp ve damar cerrahisi uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardiyak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3.basamak hastanelerde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

e) “KV1011” SUT kodlu “TRANSKATETER AORTİK KAPAK BALON EXPANDABLE (BALON SHEAT, TAŞIYICI SİSTEM BİRLİKTE) SET” adlı tıbbi malzemenin fiyatı 53.000,00  TL olarak belirlenmiştir.

f) “KV1012” SUT kodlu “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET” adlı tıbbi malzemenin fiyatı 53.000,00 TL olarak değiştirilmiştir.

g) “GİRİŞİMSEL VE HİBRİD KALP DAMAR CERRAHİSİ İŞLEMLERİ” başlığının “ABLASYON, VENÖZ, LAZER” alt başlığından “LAZER” ibaresi çıkarılmış ve ödeme kriteri ve/veya kuralının birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2 (iki) kalp ve damar cerrahisi uzmanı ve 1 (bir) radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile aşağıdaki kriterlerin tamamının birlikte varlığının tespit edildiği durumlarda bedeli Kurumca karşılanır.”

ğ) “KV1252” SUT kodlu  tıbbi malzemenin adı “KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW, YÜKSEK BASINÇLI (NOMİNAL BASINÇ EN AZ 16ATM)” olarak değiştirilmiştir.

h) “KV1275” SUT kodlu “KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, ÇİFT İŞARETLİ” adlı malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kontrollü bırakılabilir coil sistemlerinde kullanıldığı epikrizde veya ameliyat notunda belirtilmek şartıyla bedeli Kurumca karşılanır.”

ı) “KV1280” SUT kodlu “KATETER, ATEREKTOMİ/MOTORU” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterlerive/veya kuralları bu Tebliğ eki (8) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

i) “KV1303”, “KV1304”, “KV1305”, “KV1306” SUT kodlu tıbbi malzemelerin adlarında yer alan “TEFLON KAPLI”  ibareleri çıkarılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki “KULAK BURUN BOĞAZ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/J) listesindeki “KB1015” SUT kodlu “KOKLEAR İMPLANT (İşlemci, Pil ve pil yuvaları, Aktarıcı sistem ve bileşenleri, Cerrahi ile yerleştirilen iç parça)” adlı tıbbi malzemenin fiyat bilgisi çıkarılmış ve ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki madde eklenmiştir.

“C) Koklear İmplant Asgari Çanta İçeriği

1- Modüler implant için; konuşma işlemcisi, transmitter, 2 adet uygun pil yuvası, yedek pil yuvası kapağı, 12 adet 675p düğme pil şarj edilebilir pil ünitesi,  3 adet şarj edilebilir pil ve şarj cihazı (şarj edilebilir pilleri standart üretiminde olmayanlar için 120 adet 675p düğme pil), ara kablo, yedek ara kablo, yedek mıknatıs, yedek kulak kancası, yedek kulak kancası pini,  konuşma işlemcisi test cihazı, tornavida, pin çıkartma aleti, nem alma kiti, nem alma tableti, temizleme fırçası, dış parça taşıma çantası, günlük kullanım çantası, uzaktan kumanda aleti, Türkçe kullanım kılavuzu.

2- Tek parça konuşma işlemcisine sahip implant için; konuşma işlemcisi, elektrikli kurutma cihazı, uzaktan kumanda, değişik güçte mıknatıslar, nem alma kiti, nem alma tableti, 12 adet 675p düğme pil (şarj edilebilir pilleri standart üretiminde olmayanlar için 120 adet 675p düğme pil), mini pil yuvası ve kablosu, Türkçe kullanım kılavuzu.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki “RADYOLOJİ BRANŞI VE ENDOVASKÜLER/NONVASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLERE AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/M)” listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “GR1008” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW, YÜKSEK BASINÇLI (NOMİNAL BASINÇ EN AZ 16ATM”  olarak değiştirilmiştir.

b) “GR1025” SUT kodlu “KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, ÇİFT İŞARETLİ” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kontrollü bırakılabilir coil sistemlerinde kullanıldığı epikrizde veya ameliyat notunda belirtilmek şartıyla bedeli Kurumca karşılanır.”

c) “GR1039” SUT kodlu “KATETER, ATEREKTOMİ/MOTORU” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterlerive/veya kuralları bu Tebliğ eki (9) numaralı listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

d) “GR1086”, “GR1087”, “GR1088”, “GR1089” SUT kodlu tıbbi malzemelerin adlarında yer alan “TEFLON KAPLI”  ibareleri çıkarılmıştır.

e) “ABLASYON, VENÖZ” başlığı altında yer alan “ABLASYON, VENÖZ, LAZER” alt başlığı çıkarılmış ve ödeme kriteri ve/veya kuralının birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2 (iki) radyoloji uzmanı ve 1 (bir) kalp ve damar cerrahisi uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile aşağıdaki kriterlerin tamamının birlikte varlığının tespit edildiği durumlarda bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 25 – Bu Tebliğin;

a) 10 uncu maddesi yayımı takip eden ayın birinci günü,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Ekler için tıklayınız