Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik

Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik

 

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan "Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik"

Sağlık Bakanlığı tarafından 14.08.2012 tarihili Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik" metnini aşağıda bulabilirsiniz.

 

14 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28384

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILANZARARLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık mesleklerinin uygulanması ile ilgili olarak taraflardan herhangi birisinin dava açma süresi içerisinde Bakanlığa yapacakları maddi ve manevi tazminat başvurularının, uzlaşma yoluyla halledilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia eden kişileri, sağlık meslekleri mensuplarını, mesleki mali sorumluluk sigortası yapan sigorta şirketlerini ve uzlaştırıcı olarak belirlenen hukukçuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Taraflar: 5 inci maddede belirtilen kişileri,

ç) Uzlaşma: Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia eden kişiler ile zarar verdiği iddia olunan sağlık çalışanları ve varsa mesleki mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin temsilcisinin bir araya gelerek bir uzlaştırıcının da katılımıyla maddi ve tazminat talebi konusundaki uyuşmazlık çözüm yöntemini,

d) Uzlaştırıcı: Tarafların uzlaşma sürecini yönetmesi hususunda üzerinde anlaşacakları hukukçu kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma Sürecine İlişkin Temel Esaslar

Taraflar

MADDE 5 – (1) Uzlaştırma sürecinin tarafları şunlardır:

a) Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia eden kişi ve bunların birden fazla olması hâlinde aralarından seçecekleri bir temsilci.

b) Zarar verdiği iddia olunan ilgili meslek mensubu veya bunların birden fazla olması hâlinde aralarından seçecekleri bir temsilci.

c) Varsa ilgili meslek mensuplarının mesleki mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin temsilcisi veya bunların birden fazla olması hâlinde ise aralarından seçecekleri bir temsilci.

(2) Birinci fıkrada sayılan her üç tarafın da uzlaşma yolunu kabul etmesi hâlinde, uzlaşma süreci başlar.

Haklar ve yükümlülükler

MADDE 6 – (1) Taraflar, uzlaşmaya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbest olup uzlaşma süreci boyunca eşit haklara sahiptir.

(2) Uzlaştırıcı,

a) Görevini tarafsız ve objektif olarak yerine getirmekle,

b) Uzlaşma sürecinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgelerle, görüşmelerde elde ettiği bilgileri gizli tutmakla,

c) Tarafları uzlaşma sürecinin işleyişi, kuralları ve sonuçları hakkında bilgilendirmekle,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzlaşma Süreci

Uzlaşma teklifi

MADDE 7 – (1) Taraflardan herhangi birisi, dava açma süresi içerisinde Genel Müdürlüğe maddi ve manevi tazminat talebiyle uzlaşma için elektronik ortamda veya yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Dava açılmasından sonra uzlaştırma başvurusu hâlinde ise, mahkemenin taraflara uzlaşma davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların uzlaştırıcıya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını mahkemeye beyan ettikleri tarihten itibaren uzlaştırma süresi işlemeye başlar.

(2) Genel Müdürlük, tarafların tümüne, uzlaşma davetini üç gün içerisinde yazılı olarak bildirir. Bildirimden itibaren taraflar uzlaşma yoluna gidip gitmeme konusundaki iradelerini Genel Müdürlüğe bildirir. Uzlaşma davetine, tebliğ tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak cevap verilmez ise uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır.

(3) Tarafların tümünün uzlaşma teklifini kabul etmesi hâlinde Genel Müdürlük tarafların bir uzlaştırıcı seçmelerini talep eder. Tarafların, yirmi gün içerisinde uzlaştırıcı seçmemeleri hâlinde uzlaşma süreci sona erer.

Uzlaşma görüşmeleri

MADDE 8 – (1) Uzlaştırıcı, uzlaşma sürecini göreve başladığı tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre, bilirkişi görüşleri alınamadığı hâllerde tarafların yazılı olarak karşılıklı kabulü ile altı aya kadar uzatılabilir. Uzlaştırıcı, seçilme tarihinden itibaren, tarafları en geç üç gün içerisinde ilk görüşmeye davet eder. Görüşmeler sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı kişinin zarara uğradığını iddia ettiği sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il içerisinde belirlenecek yer ve zamanda yapılır.

(2) Uzlaştırıcı; tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın zamanında çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak uzlaşma sürecini yürütür ve tarafların menfaatlerini dengeleyecek şekilde anlaşma zemininin bulunması yönünde çaba sarf ederek uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaya çalışır.

(3) Uzlaştırıcı, tarafları konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getirir, uzlaşma sürecini yönetir.

(4) Uzlaştırıcı, taraflara sadece çözüm önerilerinde bulunabilir; çözüm önerileri üzerinde anlaşmaya varmaları için tarafları zorlayamaz ve uyuşmazlık konusuna ilişkin herhangi bir karar veremez.

Bilirkişiye başvuru

MADDE 9 – (1) Uzlaştırıcı, uzlaşma sürecinde zarar verdiği iddia olunan tarafın, mesleki kusuru bulunduğunu kabul etmemesi hâlinde mesleki kusurunun bulunup bulunmadığı hususunda Yüksek Sağlık Şûrasının belirlediği bilirkişi ve/veya bilirkişilerin görüşüne başvurur. Uzlaştırıcı, bilirkişi raporu sunulana kadar tarafların görüşmesine ara verir.

(2) Bilirkişi ve/veya bilirkişiler, ilgili dosyanın kendisine teslimi tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde raporunu uzlaştırıcıya gönderir. Raporda kusur tespit edilmesi hâlinde, kusur oranı belirlenir. Uzlaştırıcı bilirkişi raporu üzerine tarafları yeniden bir araya getirir ve uzlaşma sürecini devam ettirir.

(3) Tarafların, tazminat miktarı hususunda anlaşmaya varamaması hâlinde, uzlaştırıcı söz konusu zarara ilişkin maddi ve manevi tazminat miktarının hesaplanması için adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek olan listelerde yer alan bilirkişilerin görüşüne başvurabilir. Bilirkişi, ilgili dosyanın kendisine tesliminden itibaren 30 gün içerisinde maddi ve manevi tazminat miktarını içeren raporunu düzenleyerek uzlaştırıcıya gönderir. Uzlaştırıcı, bilirkişi raporu kendisine ulaştıktan sonra tarafları yeniden görüşmek üzere bir araya getirir. Bilirkişi raporunda belirtilen tazminat miktarı göz önüne alınarak taraflar maddi ve manevi tazminat miktarı hususunda görüşme yapmak suretiyle anlaşmaya varabilirler.

Uzlaşma sürecinin sona ermesi

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hâllerde uzlaşma süreci sona erer:

a) Tarafların anlaşmaya varması.

b) Taraflardan birinin uzlaşma süreci devam ederken karşı tarafa veya uzlaştırıcıya, uzlaşmadan vazgeçtiğini bildirmesi.

c) Taraflarla görüşüldükten sonra uzlaştırıcının, uzlaşma için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğu kanaatine varması.

(2) Bilirkişiye, sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı olarak Adalet Bakanlığınca çıkarılan Bilirkişi Ücret Tarifesinde öngörülen ücret tutarında ödeme yapılır. Aksi kararlaştırılmadıkça uzlaştırıcıya, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücret tutarında ödeme yapılır.

(3) Uzlaşma süreci sonunda taraflarca anlaşma sağlanamaması hâlinde, uzlaşma sürecinde uzlaştırıcı tarafından yapılan masrafları ve uzlaştırıcı ücreti taraflarca eşit şekilde ortak olarak ödenir. Uzlaşma süreci sonunda belli bir bedel üzerinde uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaşma sürecinde uzlaştırıcı tarafından yapılan masraflar ve uzlaştırıcı ücretinin tamamı doğrudan sigortacı, sigortasının bulunmaması durumunda ilgili personel tarafından ödenir. Bakanlık tarafından bu fıkra kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz. Uzlaşma belgelerinin birer örneği sigorta şirketine de verilir.

(4) Uzlaşma sürecinin sona ermesi hâlinde, uzlaştırıcı, uzlaşma konusuna ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, düzenlenen tutanağı beş yıl süre ile saklamak zorundadır. Uzlaştırıcı, uzlaşma sürecinin sonucunda düzenlediği belgelerin birer örneğini uzlaşma sürecinin sona ermesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe gönderir.

Anlaşma tutanağı

MADDE 11 – (1) Uzlaşma müracaatının yapıldığı tarihte dava açma süresi durur. Uzlaşma süreci sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması hâlinde taraflarca tanzim edilecek tutanak veya taraflardan birinin talebi üzerine Genel Müdürlük tarafından taraflara tebliğ edilerek verilecek belge tarihinden itibaren, dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

(2) Uzlaşma süreci sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya uzlaşma sürecinin nasıl sonuçlandığı hususu uzlaştırıcı tarafından, tutanak altına alınır. Taraflar arasında uzlaşma sağlanması hâlinde uzlaştırıcı tarafından uzlaşma konusunu, maddi ve manevi tazminat miktarını, uzlaşma yerini, tarihini, uzlaşma kapsamında yerine getirilmesi gereken hususları içeren uzlaşma tutanağı düzenlenir. Uzlaştırıcı tarafından düzenlenecek tutanak, uzlaştırıcı ve taraflarca imzalanır.

(3) Taraflar arasında düzenlenen anlaşma tutanağı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür