Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren yazılım firmalarının kayıt ve tescil işlemleri

Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren yazılım firmalarının kayıt ve tescil işlemleri

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık  Bilgi  Sistemleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.10.0.SBS.0.07.00.00        

Konu: Firma, Yazılımlar ve Kullanıcılarının Kayıt İşlemleri

 

 

GENELGE

2012 / 28

 

 

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 inci, 40 inci, 47 nci ve 57 nci maddeleri çerçevesinde, bireysel ve toplumsal sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik elektronik ortam uygulamalarında kalite  ve sürdürülebilirliğin sağlanması için;

 

Sağlık hizmet sunum sürecinde kullanılan  yazılımları  üreten veya  internet  sitelerini kuran  gerçek  ya da tüzel kişiler (bundan böyle firma olarak anılacaktır) ve bayileri,

 

Bu firmaların piyasaya arz edilen ve/veya kullanılmakta olan uygulama yazılımları ve internet siteleri,

 

Bu yazılımların ve internet sitelerinin kullanıcısı olan sağlık hizmet sunucularına ait bilgilerin Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt altına alınması aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan kayıt ve tescil bilgi sistemine erişim için gerekli kullanıcı hesap bilgileri, yazılım firmasının imzaya yetkili yasal temsilcisine (bundan böyle firma yetkilisi olarak anılacaktır) elden teslim edilecektir.

 

Kullanıcı hesap bilgilerini almak üzere bu Genelge'nin yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) işgünü içerisinde başvuruda bulunulması zorunludur. Daha sonra yapılacak başvurular 2013 yılı başından itibaren kabul edilecektir.

 

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne bizzat firma yetkilisi tarafından, bir dilekçe ve yetkili olduğunu gösterir belge ile yapılacaktır.

 

Kullanıcı hesap bilgilerinin alınmasını takiben firma yetkilisi Genelge ekindeki bilgi ve belgeleri kayıt ve tescil bilgi sistemine kaydetmek üzere e-Devlet kapısında (www.turkive.gov.trbulunan Sağlık Bakanlığı Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemi'ne kaydedecektir.

 

Kullanıcı hesap bilgisinin tesliminden itibaren 15 (on beş) işgünü içerisinde istenen bilgi ve belgelerin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

 

Firmalar yazılımlarının kullanıcılarına ait güncel bilgileri bir veri tabanına aktarılabilecek formatta elektronik ortamda hazırlayacaklardır. Bu bilgiler her bir yazılıma özel olmak üzere tüzel kişiler için Sağlık Kodlama Referans Sözlüğünde (SKRS) bulunan tesis kodu ve adı, yazılım markası ve versiyonu, sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi; bireysel kullanıcılar için T.C. Kimlik Numarası, kişi adı, soyadı, yazılım markası ve versiyonu (internet sitesi ise adresi), sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi şeklinde olacaktır.

 

Bildirimlerde aynı amaçlı yazılımlarda kullanıcılarla ilgili çakışma olması halinde, bildirimde bulunan taraflardan sözleşme örneği, kullanıcıdan doğrulama istenecektir. Bu sebeple gerçeği yansıtmayan bildirimde bulunulmamalıdır.

 

Bayilerin kaydı için gerekli bildirim, firmalar tarafından ticaret odası kayıt belgesi örneği ve sözleşme örnekleri ile birlikte yapılacaktır.

 

Bakanlığın 2011/45 sayılı Genelgesine istinaden başvuran firmalar da ekte yer alan bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmekle yükümlüdür.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bilgi ve belgelerin geçerliliklerini sorgulama, firmaların üretim ortamını ve yazılım ürünlerini inceleme hakkına sahiptir.

 

Kendi sağlık tesislerinde istihdam ettiği personel ile geliştirdiği yazılımları kullananlar, kullanılmakta olan yazılımlarını, yazılımın kullanıldığı tesis kodu/kişi T.C. Kimlik Numarası ve adlan listesini sisteme kaydedeceklerdir.

 

Firmalar, kendileri tarafından kaydedilen bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği en geç 7 takvim günü içerisinde sisteme yansıtacaktır.

 

Kayıtla ilgili bilgi ve belgelerini tamamlayan firma yetkilisi her bir yazılım için Bakanlıktan yazılım kodu alacaktır.

 

Bakanlığa veri gönderme fonksiyonu bulunan ancak yazılım kodu bulunmayan yazılımlar üzerinden Bakanlık Veri Merkezi'ne veri gönderimi mümkün olmayacaktır. Bu kodların muhafazasından firma yetkilisi sorumludur.

 

Firma, bayi, kayıt işlemi sonrasında yazılım kodu verilecek olan her bir yazılım ve internet siteleri Bakanlığın kendi internet sitesinde ilan edilecektir. Yazılımların kullanıcı bilgileri ilan edilmeyecektir.

 

Verilen süre zarfında başvuru yapmayanların, aslına uygun bilgi ve belgeleri tamamlamayanların başvurulan değerlendirme dışı tutulacak, 2013 yılı başında yeniden açılması düşünülen başvuru sürecinde değerlendirmeye alınacaktır.

 

İlgili mevzuatına aykırılık tespit edilen hallerde verilen Yazılım Kodu geçici ya da süresiz olarak iptal edilecektir.

 

Firmaların sağlık alanında faaliyet gösterebilmeleri ve yazılım ürünlerinin kullanılabilmesi için Bakanlıkça hazırlanmakta olan mevzuat ile belirlenen kriterler çerçevesinde bilahare Ruhsatlandırma, Lisanslandırma, Sertifikasyon ve Akreditasyon süreçlerine tabi olacaklardır.

 

Bu itibarla yazılım firmalarının yetkililerinin, yetki belgeleri ile birlikte kayıt sistemine erişim için gerekli kullanıcı hesap bilgilerini almak üzere bu Genelgenin yayımından itibaren en geç 15 (on beş) işgünü içerisinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve yetki belgesi ile bizzat başvurmaları ile kullanıcı hesap bilgilerinin tesliminden itibaren 15 (on beş) işgünü içerisinde ekte belirtilen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmeleri için gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a. Müsteşar

 

 

Ekler:

Kayıt İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler (5 Sayfa)

 

Dağıtım:

A ve B Planı

 DUYURUNUN ASLI VE EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ