Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi değiştirildi

Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi değiştirildi
 

Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi  02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı makam oluru ile yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi.

02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan

SAĞLIK BAKANLIĞI YAYIN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı’nın yayın faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının yayın faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 1 inci maddesi ile 23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarını,

b) Braille Yayın: Görme engelliler için kabartma harflerle basılmış eserleri

c) Elektronik Yayın: Eserlerin her türlü elektronik ortamda sunulmuş şeklini,

ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İşlenme Eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

e) Kurul: Bakanlık Yayın Kurulunu,

f) Kurul Başkanı: Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısını,

g) Süreli Olmayan Yayın: Fikir ve sanat eserlerini içeren, belirli sürelere tabi olmaksızın yayımlanan ve gazete, dergi, ünite dergisi, yıllık, almanak ve benzeri dışında kalan her tür yayını,

ğ) Süreli Yayın: Belirli aralıklarla çıkan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından oluşan yayın türünü,

h) Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini,

ı) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,

i) Yayın Komisyonu: Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde tanımlanan komisyonu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Amaçları, Yayın Faaliyetleri ve Yayın
Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yayın amaçları
MADDE 5- (1) Bakanlığın yayın amaçları şunlardır.

a) Bakanlığın görev alanına giren faaliyetleri toplumun tüm kesimlerine duyurmak, Bakanlığın kanuni görevleri ile ilgili olarak toplumun sağlık bilincinin gelişmesine ve kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmak,

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeleri yayınlayarak bu konudaki literatürün genişlemesini ve bu alanda hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi alış verişini ve yeni gelişmelerin duyurulmasını sağlamak,

c) Sağlık personelinin hizmet içi eğitimine katkıda bulunmak, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, stratejik planlamaların oluşturulmasına yardımcı olmak.

Yayın faaliyetleri
MADDE 6- (1) Bakanlığın yayın faaliyetleri; yayın amaçları doğrultusunda süreli veya süreli olmayan yayınlar, braille yayın, afiş, broşür, bilgilendirici belge gibi basılı eserler ile basılı olmayan CD, DVD vb. manyetik depolama ünitesi şeklindeki ve Bakanlık internet sitesinde hizmete sunulacak elektronik eserleri hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek, yayınlamak ve dağıtmaktır.

Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi
MADDE 7- (1) Bakanlıkça yayımlanacak telif ve işlenme eserlerle ilgili iş ve işlemler Yayın Kurulunca, Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşlarının yayın faaliyetleri ise Yayın Komisyonunca yürütülür.

Yayın ilkeleri
MADDE 8- (1) Yayınlarda uyulması gereken ilkeler;

a) Bakanlığın kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda doğru bilgi verici, eğitici, öğretici ve tanıtıcı nitelikte olmak

b) Kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı veya menfaat sağlayıcı unsurlar ihtiva etmemek,

c) Millî birlik ve beraberliğimizi bozucu görüşlere, insanı, aileyi veya toplumun bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer vermemek,

ç) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlara göre suç teşkil eden unsurları bulundurmamak,

d) Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak,

e) Sağlık birimleriyle ilgili ilmî ve teknik değer taşımak,

f) Siyasî amaçlı ve propagandaya yönelik olmamak,

g) Eserlerin, Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak herkesin kolayca anlayabileceği yaşayan Türkçe’nin kullanılmasıyla hazırlanmış olmaktır.

Yayın şartları
MADDE 9- (1)

Bakanlık tarafından yayınlanacak eserler ve tercüme eser yayını teklifleri hakkında aşağıda belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.

a) Yazar, eserin baskılarına ait haklarını devrettiğine dair noterlikçe düzenlenecek bir temliknameyi ilgili birime vermekle yükümlüdür.

b) İlgili birimce bastırılacak dergilerde yayımlanacak makale ve çevirilerde temliknamenin noterlikçe düzenlenme şartı aranmaz, yazılı bildirim yeterli olur.

c) Yazar, eserin daha önce herhangi bir şekilde yayımlanıp yayımlanmadığı hususunu belirten bir beyannameyi ilgili birime vermek zorundadır.

ç) İşlenme eserlerde, gerek görüldüğünde asıl eser sahibinden alınacak izin belgesi istenir ve eklenir.

d) Ortak eserlerle ilgili sözleşmeyi ve gerekli ise izin belgesini eser sahiplerinden birisi, diğerlerinin vekâletini almak suretiyle ilgili birime verebilir.

e) Eser içinde ya da ek olarak yer alan resim, grafik, çizelge, şekil, harita ve benzeri eserler ile bunların basımının güncel teknolojiye göre hazırlanmış olması gerekir.

f) İlgili birimce bastırılacak dergilerde yayımlanacak eserlerin, kâğıdın tek yüzüne bilgisayarda okunaklı bir şekilde yazılmış, yazarınca veya yazarlarınca imzalanmış olması ve en az iki nüsha gönderilmesi gereklidir.

g)İlgili birimce bastırılacak dergilerde yayınlanacak makale ve çevirilerde gerektiğinde yazarın veya yazarların izni alınarak kısaltma yapılabilir.

ğ) Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir.

Yayın inceleme kriterleri
MADDE 10- (1Yayın Komisyonu, yayınları Yönergenin 5 inci ve 8 inci maddesinde belirtilen hususlara göre inceler ve değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakanlık Yayın Kurulu, Yayın Komisyonu
Bakanlık Yayın Kurulu

MADDE 11- (1) Kurul, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında aşağıdaki birimlerin genel müdürlerinden/başkanlarından oluşur;

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

ç) Hukuk Müşavirliği (1. Hukuk Müşaviri)

d) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

e) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Bakanlık Yayın Kurulunun görevi
MADDE 12- (1) Kurulun görevi; Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları tarafından yayımlanacak telif ve işlenme eserler hakkında, ilgili Yayın Komisyonu'nun görüş ve teklifleri doğrultusunda, telif ve işlenme eserlerle ilgili iş ve işlemleri 23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre yerine getirilmesini sağlamaktır.

Bakanlık Yayın Kurulunun işleyişi
MADDE 13- (1) Kurul gündem gereği Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır, Kurul Başkanı Kurula başkanlık eder.

(2) Kurul en az 4 üyenin katılımı ile toplanır.

(3) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Oyların eşit olması hâlinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

(5) Kurulca alınan kararlar Bakan onayı ile kesinleşir.

(6) Kurul başkanı Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının katılamadığı hallerde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, toplantılara başkanlık eder

(7) Kurulun sekretarya hizmetleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(8) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanı Kurulun raportörüdür.

Yayın Komisyonu
MADDE 14- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında yayın faaliyetinde bulunacak olanların her birinde ayrı ayrı, merkezde birim amiri/başkanı veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; İl sağlık müdürlüklerinde ise, il sağlık müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden birer temsilci alınarak en az üç kişiden oluşan bir Yayın Komisyonu teşkil olunur.

Yayın Komisyonunun görevleri
MADDE 15-(1) Yayın Komisyonunun görevleri şunlardır.

a) Yayın amaçları doğrultusunda süreli veya süresiz kitap, braille yayın, dergi, afiş ve broşür gibi basılı eserler ile film, ses ve video kaseti ile diğer basılı olmayan eserleri hazırlatmak, temin etmek, yayınlamak ve dağıtılmasını sağlamaktır.

b) Birimince satın alınması, abone olunması ya da tavsiye edilmesi istenen yayınları incelemek ve karara bağlamak,

c) Yayınları, gerektiğinde yayının ilgili olduğu alanda uzman kişilerden oluşan alt komisyon oluşturarak incelettirmek,

ç) Birimince yayınlanacak her türlü eserin, teknik özelliklerini ve baskı şartnamesinin esasları ile maliyet, baskı miktarı ve dağıtım planı gibi kriterlerini belirlemek ve değerlendirmek,

d) Yayınlarda yer alacak Bakanlık görev alanına giren konulardaki istatistiki verilere ilişkin ve bilimsel olarak ilgili birimin, biçimsel olarak da Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görüşünü almak.

Yayın Komisyonunun işleyişi
MADDE 16-(1) Yayın Komisyonu, gündem gereği üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır.

(2) Kararlar salt çoğunlukla alınır.

(3) Oyların eşit olması hâlinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

(4) Yayın Komisyonunca alınan kararlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatlarında Müsteşarlık Makamı onayı, taşra teşkilatında ise Valilik onayı ile kesinlik kazanır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatlarında birim/kurum amirinin belirleyeceği daire başkanlıklarınca yürütülür. Taşra teşkilatında ise İl sağlık müdürlüğünün görevlendireceği şube müdürlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Telif haklarının belirlenmesi, Bandrol uygulanması, Bakanlık Yayın Numarası, ISBN ve ISSN alınması
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerine göre yayımlanacak telif ve işlenme eserlere uygulanacak telif ve işlenme ücreti, 23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenir ve ödenir. Ancak; resmi görevlendirme ile hazırlanmış eserlere telif ve işlenme ücreti ödenmez

(2) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları tarafından yayımlanacak yayınlara bandrol uygulamasında 08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uygulanır.

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları tarafından yayımlanacak süreli yayınlar dışındaki kitap ve CD gibi kitap dışı materyale Genel Müdürlükçe “Bakanlık Yayın Numarası” verilir.

(4) Bakanlık Yayın Numarası almayan yayınlar yayımlanamaz.

(5) Yayın Komisyonu tarafından yayımlanmasına karar verilen süreli yayınlara Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) ile süresiz yayınlara, kitaplar ve CD gibi kitap dışı materyale Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) Kültür ve Turizm Bakanlığından yayımı gerçekleştiren birimce alınır.

(6) Bakanlık Yayın Numarası kitaplarda, iç kapağın arka yüzü sol alt köşesi ile arka kapağın dış yüzü sağ alt köşesine, CD gibi kitap dışı materyallerde ise etikete ve koruyucu kapağa basılır.

(7) Bakanlık Yayın Numarası talep yazısı ekinde ilgili birimin/kurumun; yayın komisyonunun oluşturulması onayı, yayın komisyonu kararı, Müsteşarlık Makam oluru ve yayının CD ortamında en son hali yer alır.

(8) Bakanlık Yayın numarası verilen eserlerin kütük bilgileri yönergenin yayımlanmasından itibaren Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda tutulur. Kütük bilgileri yılda en az bir kez çıktısı alınarak arşivlenir.

Basım, dağıtım, satın alma işlemleri
MADDE 18- (1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına ve satın alınmasına ilişkin diğer işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ilgili birimce yürütülür.

(2) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları tarafından yayınlanması uygun görülen eserlerin en az iki adedi ilgili birim/kurum tarafından arşivlenerek muhafaza edilir.

(3) 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümleri gereğince yapılacak dağıtımlar, yayını gerçekleştiren birim/kurum tarafından ayrıca sağlanır.

(4) Bakanlık internet sitesinde yer alan e-kütüphane’de yayımlanmasında sakınca görülmeyen eserler, ilgili birim/kurum tarafından microsoft word ortamında, times new roman yazı fontu ve 12 punto biçiminde elektronik ortamda yazılmış, CD’ye basılmış olarak hazırlanır ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne yazı ekinde gönderilir.

Yayın hakları
MADDE 19-(1) Bakanlık yayınlarının her hakkı saklıdır. İzin almaksızın, ticari amaçlarla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Ancak, ticari amaçlar dışında, kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.