Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan "Kadro Dışı Geçici Çalışma Başvuruları" Duyurusu

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan "Kadro Dışı Geçici Çalışma Başvuruları" Duyurusu

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı: 
54718026-045.99/1937 16.01.2013

 

Konu: Kadro dışı geçici çalışma başvuruları.


………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)


İlgi: a) 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.12.2011 tarih ve 50634 sayılı yazısı.

 

b) 29.05.2012 tarih ve 8703 sayılı Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı yazısı.

İlgi (a) yazımız ile Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinin muhtelif hükümleri hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı verildiği bildirilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararı verilen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek Madde 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek Madde 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinin ilk cümlesi ile ilgili başvuruların Bakanlığımıza intikal ettirilmesi talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda ilgi (b) yazımız ile Bakanlığımıza intikal ettirilen kadro dışı geçici çalışma başvurularından Bakanlığımızca çalışması uygun görülenlerin kadro dışı geçici çalışma belgelerinin SKYS üzerinden müdürlükçe düzenlenerek çıktısının alınması hususunda talimat verilmişti.

Bundan sonraki süreçte ise yazışma sürecinin uzamaması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, kadro dışı geçici çalışmalardan;

1) Özel hastanenin ruhsata esas kadrosunda kadrolu çalışanların;

a) Kadro dışı çalışmak istediği kuruluşun özel hastane olması durumunda, kadrolu çalıştığı kurumun sağlık hizmetini aksatmamak ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 38. maddesine uygunluğu sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla,

b) Kadro dışı çalışmak istediği kuruluşun özel tıp/dal merkezi olması durumunda ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliğinin 21. maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla,

kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane dışında, tıp/dal merkezi ve özel hastane olmak üzere en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilecekleri,

2) Özel tıp/dal merkezlerinin kadrosunda kadrolu çalışanlar için,

a) Kadro dışı çalışmak istediği kuruluşun özel hastane olması durumunda, kadrolu çalıştığı kurumun sağlık hizmetini aksatmamak ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 38. maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla,

b) Kadro dışı çalışmak istediği kuruluşun özel tıp/dal merkezi olması durumunda ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliğinin 21. maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla, kadrolu olarak çalıştıkları özel tıp/dal merkezi dışında, tıp/dal merkezi ve özel hastane olmak üzere en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilecekleri, 
3) Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesinin (i) bendi kapsamında hekimlerin başka bir ildeki özel hastanede kadro dışı geçici çalışmak istemeleri halinde ise kadrolu çalıştığı kurumun sağlık hizmetini aksatmamak ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 38. maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla başka bir ildeki özel hastanede çalışabilecekleri;

Özel sağlık kuruluşlarının yukarıdaki işlemlerinin Müdürlüklerce SKYS’ye girişlerinin yapılarak kadro dışı geçici personel çalışma belgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kadro dışı geçici çalışmalar dışında kalan kadro dışı geçici çalışma başvuruları ile mahkeme kararına istinaden özel sağlık kuruluşlarında çalışma başvurusunda bulunan hekimlerin, yan dal uzmanlarının ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamındaki öğretim üyelerinin kadro dışı geçici çalışma başvurularının Bakanlığımıza intikal ettirilmesi, çalışma başvurusu Bakanlığımızca uygun görülenlerin Müdürlük tarafından SKYS’ye girişlerinin yapılarak personel çalışma belgelerinin düzenlenmesi gerektiği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı


DAĞITIM

Gereği:

81 İl V.liliğine (İl Sağ Müd.)