Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan "E-Reçete Uygulaması Hakkında Duyuru"

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan "E-Reçete Uygulaması Hakkında Duyuru"

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "E-Reçete Uygulaması Hakkında Duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz. 

 

E-reçete uygulaması kapsamında Kurumumuza yapılan müracaatlar ve yöneltilen sorulara istinaden aşağıdaki hususların açıklanması lüzumu hissedilmiştir. Halkımıza, eczacılarımıza ve hekimlerimize saygı ile duyurulur.

1) Reçete tarihi 15.01.2013 ve sonrası olan e-reçetelere eczaneler tarafından manuel giriş yapılamayacaktır. Üzerinde e-reçete numarası bulunan manuel reçeteler ise yalnızca e-reçete olarak karşılanacaktır.
2) Bu duyurunun 3. maddesinde belirtilen istisnai durumlar hariç manuel reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA sistemi tarafından karşılanmayacaktır.
3) Manuel reçete giriş ekranı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapatılmayacaktır. Manuel giriş ekranından sadece belirtilen istisnai durumlardakireçeteler karşılanabilecektir. Bu istisnai durumlar:
Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler,
Majistral ilaç içeren reçeteler,
Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler,
Yabancı ülkelerle yapılan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri" kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler,
Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumundadüzenlenen reçeteler,
Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler,
Aile hekimlerinin "gezici sağlık hizmeti" kapsamında düzenledikleri reçeteler,
Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,
MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin "Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler şeklindedir.
Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan durumlar şunlardır:
a) Acil hal (*),
b) İş kazası ile meslek hastalığı hali,
c) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
d) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
e) Analık hali (**),
f) Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
g) 18 yaş altı çocuklar,
h) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (***)
(*) Acil hal; Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.
(**) Analık hali; Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.
(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.
4) Herhangi bir nedenle sistemlerin (MEDULA ve/veya tüm hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerine ait sistemler) çalışmaması nedeniyle manuel olarak yazılan reçetelerde ise “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” şeklinde doktorun el yazısı ile yazılmış veya bu ibareyi içeren kaşenin basılarak imzalanmış olmasına dikkat edilmeli ve bu şekilde karşılanmalıdır. Bu şekilde karşılanan reçetenin kaydı sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA sisteminin eczacıyı uyarması gerekmektedir.