Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan "Bayram Tatili Süresince Yayınlanacak Hizmetler" Konulu Duyuru

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan "Bayram Tatili Süresince Yayınlanacak Hizmetler" Konulu Duyuru

 Sağlık hizmetleri; ikamesi olmayan, olmazsa olmaz ve ihtiyaç duyulduğu anda bekletilmeksizin verilmesi gereken özellikli bir hizmettir. Sağlık hizmetlerinin bu özelliği sebebiyle hizmeti sunan hekim ve sağlık personelinin, çoğu zaman mesai kavramı olmaksızın, bayram ve tatil günlerinde de fedakarlık ederek çalışması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Kurban Bayram tatilinde acil servislere müracaatlarda önemli artış olması ve dolayısıyla iş yükünün artması muhtemeldir.

Bu nedenle Kurban Bayramı Bayramı tatili süresince, acil servislerin bu iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlenmesi ve takviye edilmesi gerekmekte olup tüm yataklı sağlık tesislerinde (Kamu ve Özel Sektöre ait) acil servislere başvuracak vakalara zamanında gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin yapılabilmesi, kaliteli ve özenli tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla aşağıdaki hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür:

  1. 16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde acil servis hizmetlerinin yürütülmesi,

  2. Acil servis üniteleri ve diğer kliniklerde insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması,

  3. Radyoterapi merkezleri tarafından verilmekte olan hizmetlerdeki aksamaların hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan kamu ve özel sektöre ait sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin bayram tatili günlerinde de hizmete devamının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması,

  4. Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetin aksatılmaması,

  5. Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmet birimleri vasıtasıyla sunulmakta olan evde sağlık hizmetlerinin; Bayram tatiline isabet eden günlerde ilgili personelin izinli sayılması nedeniyle önceden planlanmış ev ziyaretleri kapsamında hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri işlemlerine ilişkin tedavilerinin bayram tatili süresince de aksatılmaması için Müdürlüklerce yapılacak nöbet düzenlemeleri kapsamında evde sağlık hizmetlerinin devamının sağlanması,

  6. Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde takviyenin (personel, tıbbi donanım, malzeme, ilaç, serum, ambulans vs.) sağlanması yönünde gerekli organizasyonun yapılması, acil yardım ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birim yetkililerince özen gösterilmesi gerekmektedir.

 Yukarıda belirtilen sağlık hizmetlerinin bayram tatili günlerinde de devamının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması hususlarının ilgili kamu ve özel sektör sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığı tebliğini önemle rica ederim.

Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının Bayramını tebrik eder sağlık ve esenlikler diler, özverili çalışmaları için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

 

Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı