Puanlandırma ve İlave Ücret Yönergesi yürürlükten kaldırıldı

Puanlandırma ve İlave Ücret Yönergesi yürürlükten kaldırıldı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI VE İLAVEÜCRET ALINMASI HAKKINDA YÖNERGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

Amaç

MADDE 1- (1) 29/1/2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite HastanelerininPuanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.