Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65                                                                                                                  24/1/2012                                                       

Konu   : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

 

GENELGE

                                                                                                               2012 – 3

  4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2012 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2012 ila 30/6/2012 ve 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile;

- 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arası için:

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 29,55 (yirmidokuzliraellibeşkuruş) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 25,35 (yirmibeşliraotuzbeşkuruş) Türk Lirası,

 - 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arası için:

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 31,35 (otuzbirliraotuzbeşkuruş) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 26,85 (yirmialtıliraseksenbeşkuruş) Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

  1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları:

 1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı :       29,55 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :     886,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    192,08 TL*

Aylık kazanç üst sınırı    : 5.762,40 TL

16 yaşından küçük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı :       25,35 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :     760,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    192,08 TL*

Aylık kazanç üst sınırı    : 5.762,40 TL

 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı :       31,35 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :     940,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    203,78 TL*

Aylık kazanç üst sınırı    : 6.113,40 TL

16 yaşından küçük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı  :      26,85 TL

Aylık kazanç alt sınırı     :    805,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    203,78  TL*

Aylık kazanç üst sınırı    : 6.113,40 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2011 - 14/1/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

16 yaşından büyük olanların;

2011 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 27,90 TL x 16 gün = 446,40 TL

2012 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 29,55 TL x 14 gün = 413,70 TL

15/12/2011-14/1/2012 devresi için          : 446,40 TL + 413,70 TL = 860,10 TL

16 yaşından küçük olanların;

2011 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 23,85 TL x 16 gün = 381,60 TL

2012 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 25,35 TL x 14 gün = 354,90 TL

15/12/2011-14/1/2012 devresi için          : 381,60 TL + 354,90 TL = 736,50 TL

15/12/2011 - 14/1/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

(16 yaşından büyük ve küçük işçiler için aynı)

2011 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 181,35 TL x 16 gün = 2.901,60 TL

2012 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 192,08 TL x 14 gün = 2.689,12 TL

15/12/2011-14/1/2012 devresi için          : 2.901,60 TL +  2.689,12 TL = 5.590,72 TL

15/1/2012 ila 14/6/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Aylık kazanç alt sınırı :     886,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 5.762,40  TL

16 yaşından küçük olanların;

Aylık kazanç alt sınırı :     760,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 5.762,40  TL

15/6/2012 - 14/7/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

16 yaşından büyük olanların;  

2012 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 29,55 TL x 16 gün = 472,80 TL

2012 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için    : 31,35 TL x 14 gün = 438,90 TL

15/6/2012-14/7/2012 devresi için              : 472,80 TL + 438,90 TL = 911,70 TL

16 yaşından küçük olanların;

2012 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için  : 25,35 TL x 16 gün = 405,60 TL

2012 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için     : 26,85 TL x 14 gün = 375,90 TL

15/6/2012-14/7/2012 devresi için               : 405,60 TL + 375,90 TL = 781,50 TL

 15/6/2012 - 14/7/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

(16 yaşından büyük ve küçük işçiler için aynı)            

2012 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 192,08 TL x 16 gün = 3.073,28 TL

2012 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 203,78 TL x 14 gün = 2.852,92 TL

15/6/2012-14/7/2012 devresi için           : 3.073,28  TL+ 2.852,92  TL = 5.926,20 TL

15/7/2012 ila 14/12/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Aylık kazanç alt sınırı :     940,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 6.113,40  TL

16 yaşından küçük olanların;

Aylık kazanç alt sınırı :     805,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 6.113,40  TL

olarak uygulanacaktır.

1.2- Çırak ve öğrenciler için:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

16 yaşından büyük olanların;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   14,78 TL*

Aylık kazanç tutarı    : 443,40 TL

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   15,68* TL

Aylık kazanç tutarı    : 470,40 TL

16 yaşından küçük olanların;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı :   12,68 TL*

Aylık kazanç tutarı    : 380,40 TL

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı :   13,43 TL*

Aylık kazanç tutarı    : 402,90 TL

olacaktır.

1.3- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları:

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

 - Yemek parası:

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında  ; 29,55 TL x % 6 = 1,77 TL (Günlük)

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 31,35 TL x % 6 = 1,88 TL (Günlük)

- Çocuk zammı:

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında  ; 886,50 TL x % 2 = 17,73 TL (Aylık)

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 940,50 TL x % 2 = 18,81 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında  ; 886,50  TL x %10 = 88,65 TL (Aylık)

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 940,50 TL x % 10 = 94,05 TL (Aylık)

 tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları;

2.1- 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   29,55 TL x 19 x % 34,5   =    193,70 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 19x  % 34,5   = 1.259,08 TL,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   31,35 TL x 19 x % 34,5  =    205,50 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 19 x % 34,5  = 1.335,78 TL,  

ödeyeceklerdir. 

2.2- 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre :  29,55 TL x 19 x % 32,5 =    182,47 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 192,08 TL x 19 x % 32,5 = 1.186,09 TL, 

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   31,35 TL x 19 x % 32,5 =    193,59 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 19 x % 32,5 = 1.258,34 TL,

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödeyecekler

Aylık kazanç alt sınırına göre :   29,55 TL x 19 x % 35,5 =    199,31 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 19 x % 35,5 = 1.295,58 TL,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   31,35 TL x 19 x % 35,5  =    211,46 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 19 x % 35,5  = 1.374,50 TL,

ödeyeceklerdir.

             2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 29,55 TL x 30 x % 20 = 177,30 TL ,

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 192,08 TL x 30 x % 20 = 1.152,48 TL ,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 31,35 TL x 30 x % 20 = 188,10 TL,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 203,78 TL x 30 x % 20 =1.222,68 TL,

            b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı 29,55 TL x 30 x % 35 = 310,28 (/ 30 x gün sayısı),

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı 192,08 TL x 30 x % 35 = 2.016,84 (/30 x gün sayısı),

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 31,35 x 30 x % 35 =  329,18 (/ 30 x gün sayısı),

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı 203,78 TL x 30 x % 35 = 2.139,69 (/ 30 x gün sayısı),

 2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5'i genel sağlık sigortası primi,       % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5 dir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında;

29,55 TL x 15 x % 32,5 = 144,06 TL*

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında;

31,35 TL x 15 x % 32,5 = 152,83 TL

olacaktır.

 3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları;

 3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre  :  29,55 TL x 30 x % 33,5 =    296,98 TL*,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 30 x % 33,5 = 1.930,40 TL ,

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre  :  29,55 TL x 30 x % 39 =    345,74 TL *,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 30 x % 39 = 2.247,34 TL* ,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   31,35 TL x 30 x %33,5 =    315,07 TL*,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 30 x %33,5 = 2.047,99 TL*,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre :    31,35 TL x 30 x % 39 =   366,80 TL* ,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 30 x % 39 = 2.384,23 TL*,

- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre :    29,55 TL x 19 x % 33,5 =   188,09 TL* ,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 19 x % 33,5 = 1.222,59 TL*,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   31,35 TL x 19 x % 33,5 =    199,54 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 203,78  TL x 19 x % 33,5 = 1.297,06 TL*,

prim ödeyeceklerdir.

 3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 29,55 TL x 30 x % 32 = 283,68 TL,

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 192,08 TL x 30 x % 32 = 1.843,97 TL*,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 31,35 TL x 30 x % 32 = 300,96 TL ,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 203,78 TL x 30 x % 32 = 1.956,29* TL,

 b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında  ; 29,55 TL x 19 x % 32 = 179,66 TL,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 31,35 TL x 19 x % 32 = 190,61 TL*,

 prim ödeyeceklerdir.

 4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları ;

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 886,50 TL / 3 = 295,50 TL x % 12 = 35,46 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 886,50 TL x % 12 = 106,38 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 886,50 TL x 2 = 1.773,00 TL x % 12 = 212,76 TL,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 940,50 TL / 3 = 313,50 TL x % 12 = 37,62 TL ,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 940,50 TL x % 12 = 112,86 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

940,50 TL x 2 = 1.881,00 TL x % 12 = 225,72 TL,    olacaktır.

5- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 sidir.

Buna göre, 2012 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

 

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 29,55 TL x % 32 = 9,46 TL* - Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 192,08 TL x % 32 = 61,47 TL*,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 31,35 TL x % 32 = 10,03 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 203,78 TL x % 32 = 65,21 TL*,

esas alınacaktır.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanacaktır.

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 29,55 TL x % 20 = 5,91 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 192,08 TL x % 20 = 38,42 TL,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 31,35 TL x % 20 =  6,27 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 203,78 TL x % 20 =  40,76 TL,

esas alınacaktır.  

 6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması;

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla;

a) 1/1/2012 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 29,55 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2012 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 29,55 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

b) 1/7/2012 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan, geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 31,35 TL altında hesaplanmış olanların 1/7/2012 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 31,35 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

 7-Emzirme ödeneği;

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 10,45 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 80,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2012 yılında 89,00 TL olacaktır.

8-Cenaze ödeneği;

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 10,45 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 328,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2012 yılında 363,00 TL olacaktır.

 9- İdari para cezaları;

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında işlenen fiiller için 886,50 TL, 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 940,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması ( * )

Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakamı yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                            

 

Fatih ACAR

Kurum Başkanı

 

DAĞITIM/                                                           

Gereği:                                                                Bilgi:

- Merkez ve taşra teşkilatına                               - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına