Poliklinikte çalışan hekimlere Danıştay’dan iyi haber

Poliklinikte çalışan hekimlere Danıştay’dan iyi haber

Özel bir poliklinikte çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir hekimin poliklinikte takip ettiği hastalarının ameliyat ve girimsel işlemlerini özel hastanede yapması engellenmiş, bu engellemeye gerekçe olarak poliklinikte çalışan hekimlerin başka bir sağlık kuruluşunda çalışamayacağına dair yönetmelik maddesi gösterilmişti.

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosunun desteğiyle, bu işlemin iptali istemiyle Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne karşı açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptaline karar verildi.
 
Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 15. Dairesi, farklı bir gerekçe ile İzmir 4. İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verdi.
 
Danıştay 15.Dairesi tarafından verilen kararda, poliklinikte çalışan hekimler için önem taşıyan değerlendirmeler var. Danıştay 15.Dairesi kararında özetle, polikliniklerin birer müşterek muayenehane olduğu ve poliklinikte yürütülen hizmetin de mesleğin serbest olarak icrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, poliklinikte mesul müdür dışındaki hekimlerin, takip ettikleri hastalarının teşhis ve tedavilerini özel hastanelerde yapabileceği değerlendirmeleri yer aldı.


 
Danıştay 15. Dairesi kararı için tıklayınız


 
Danıştay 15.Dairesi kararında yer verilen gerekçeler şu şekilde:
 
a-) 1219 sayılı 12.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca,  tabiplerin, diş tabiplerinin ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, 2. Fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydı ile birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecekleri,
 
b-) Ayrıca mesleğini serbest olarak icra edenlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak veSGK’dan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilecekleri,
 
c-) Diğer taraftan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin ek 5.maddesinin 1.fıkrasının (I) bendinde 1219 sayılı kanun’un 12.maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilme imkanı sağlandığı,
 
d-) Polikliniklerin de mahiyeti itibarıyla birer müşterek muayenehane olduğu ve poliklinikte yürütülen hizmetin de mesleğin serbest olarak icrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
 
bu nedenle, polikliniklerde mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin, muayenehane işleten hekimler gibi 1219 sayılı kanun’un 12.maddesine uygun olmak kaydıyla, hastalarının teşhis, tedavi ve ameliyatlarını özel hastaneler/sağlık kuruluşlarında yapabileceklerinin kabulü gerektiği,  değerlendirmelerine yer verildi.

 

KAYNAK: https://www.medimagazin.com.tr/hekim/hukuk-etik/tr-poliklinikte-calisan-hekimlere-danistaydan-iyi-haber-2-17-61005.html