Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı Ek Kadro Dağıtımı Sonuçları

Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı Ek Kadro Dağıtımı Sonuçları

Sağlık Bakanlığı Tarafından Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı EkKadro Dağıtımı Sonuçları Yayınlandı;

 

 

EK KADRO DAĞITIM

Sürecin işleyişi:

           27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel HastanelerYönetmeliğinin (Değiş:27/05/2012 tarih ve 28305 sayılı) Ek 5 inci maddenin son fıkrasında; “Bakanlıkça yapılacak uzmanhekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadroverilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum vekuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekimsayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Ek kadroların dağıtımına ilişkin bilgiler ilan metninde ayrıca belirtilir.” hükmü yeralmaktadır.

         15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin (Değiş:11/7/2013 tarih ve 28704 sayılı) 6. maddenin üçüncü fıkrasında; “Sağlıkkuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilir. İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanır ve tıp merkezlerinin hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılış işlemleri sistem üzerinden yürütülür. Kadro ilaveleri, planlama çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek dönemlerde tıp merkezleri ve polikliniklerin tipleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü yer almaktadır.

          Sağlık Bakanlığı planlamasına göre özel sağlık kuruluşlarına 2013 yılı için verilecek kadro adedi 1059 olarak belirlenmiştir.

Ek kadro dağıtım ilanı metni 11.07.2012 tarih ve 24736 sayılı yazı ile Bakanlığımız internet sitesinde15.07.2013 tarihinde ilan edilmiştir.

Bu kapsamda özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları tarafından kadro talepleri SKYS sistemi üzerinden yapılmış olup toplam 431 hastane ve 767 diğer sağlık kuruluşu (Tıp/dal merkezi) ek kadro talebinde bulunmuştur.

           Ek kadro dağıtım ilanımızda da belirtildiği gibi kadro talepleri tercih yapan sağlık kuruluşlarınınSKYS kayıtları esas alınarak değerlendirilmiştir.

SKYS sistemi üzerinden ilan edilen sürede ek kadro başvurusunda bulunan ve yatak sayısının 2/5 ioranına göre değerlendirmeye alınmış olan 192 hastanenin kadro hakkı olduğu tespit edilmiştir. Yataksayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin başvuruları taleplerine bağlı kalınarak tercihsıralarına göre branş bazında değerlendirilmiştir.

Branş değerlendirmesi yapılırken kadro hakkı olan 192 hastanenin tercih sıraları dikkate alınmış ve uygunolan hastanelere ek kadro dağıtımı prensipleri çerçevesinde mevcut verilebilecek kadrolar çerçevesindekadrolar verilmiştir. Bu dönemde 186 özel hastaneye kadro verilebilmiştir.

          Hastane tarafından talep edilerek Bakanlığımızca uygun görülerek verilebilen kadroların ait olduğuuzmanlık dallarındaki hiçbir kadro devredilemez.

 

Özel Hastanelere ilişkin ek kadro değerlendirmesi:

                431 özel hastane kadro talebinde bulunmuştur; bunlardan 192 hastanenin toplam hastayatak sayısının 2/5’ine göre kadro alma hakkının mevcut olduğu ve 192 hastanenin toplam hak ettiğikadro sayısının 1044 dür.

                 Talepte bulunan hastanelerden 239’ unun mevcut kadrolarının yatak sayısının 2/5 oranınaeşit veya fazla olduğundan kadro alma hakkı bulunmadığı tespit edilmiştir. Kadro dağıtımı için uzmanlıkdallarının geneli bakımından ise aşağıdaki prensipler belirlenmiştir.

Primer sezaryen durumu:

     2013 yılı ilk beş ayına ait verilerine dayanarak Primer Sezaryen oranları, bu oranlar kamu ve özel için ayrı ayrı olacak şekilde (THSK verileri kullanılmıştır) belirlendi. Türkiye genelinde primersezaryen ortalaması %25.9 olarak tespit edildi. Bu oran özel hastanelerde %37.7 idi. Beş aylıktoplam doğum sayısı 100’ ün altında olan hastaneler bu değerlendirme dışında tutuldu.

     Primer sezaryen oranı % 45 üzerinde olan özel hastanelere mevcut prensipler doğrultusunda tahsis edilen kadrolarından KDH uzmanı alabiliyor ise KDH kadrosu, KDH uzman başvurusuolmayan hastanelere ise taleplerinin sıralamasında uygun görülen en son tercihi ile verilen kadrokarantinaya (kullanılması kısıtlanmıştır) alınmıştır. Karantinaya alınan bu kadro: Özel hastanetarafından 2013 yılı ikinci yarısında primer sezaryen oranı %35 seviyesine geldiği takdirde aktifhale getirilecektir. (%45 üzerinde hastane sayısı 69 dur.) Ayrıca toplam doğum içerisinde primer sezaryen oranı %25 in altında olan özel hastanelere ise bu dağıtımda uygulanan prensipler çerçevesinde olmak kaydı ile ödüllendirme amacı ile talepleri tekrardeğerlendirilmiş olup bu hastanelere mevcut imkânlar çerçevesinde 1 kadro verilmiştir.

 

 

 

Teşvik ile tamamlama:

a)      Ülkemiz genelinde Kemik İliği Nakli Merkezi (KİNM) ihtiyacı dikkate alınarak budeğerlendirme ile KİNM açmak için gerekli olan ilgili diğer branş uzmanları ve hastanedekialtyapısı hazır olan 100 yatak üzerindeki hastanelerin KİNM kurmak gerekçesi ile yapmış oldukları talepleri değerlendirildi ve bu merkezleri üç ay içinde aktive etmeleri halindekadrolarına ilave edilmek şartı ile Hematoloji uzmanı kadrosu tahsis edilmesine (3 adeterişkin hematoloji ve bir adet çocuk hematoloji),

b)     Beyin cerrahisi taleplerinde 100 yatak üzeri hastaneler dikkate alınmıştır, ancak o il/yerleşim biriminde özel hastanelerde başka beyin cerrahi yok ise 100 yatak altıhastaneler de dikkate alınmıştır. 100 yatak üstü hastanelerde beyin cerrahi sayısı iki olana kadar bir adet beyin cerrahi uzmanı kadrosu verilditoplam beyin cerrahi kadrosu ikinin üzerinde olacak şekilde yapılan talepler değerlendirmeye alınmadı.

 

Planlamaya tabi üniteler:

a)       Ünite veya cihaz olarak planlamaya tabi olan uzmanlık branşlarındaki talepler eğer ohastanenin ilgili branşta planlama kapsamında ünite/cihaz var ise dikkate alındı ve imkânlarölçüsünde değerlendirildiHastanenin o branşta hakkı yok ise dikkate alınmamıştır. Kadrodağıtımı yoluyla planlamaya tabi ünite, cihaz hakkı oluşturulmamıştır. (örnek: anjiyo-KVCmerkeziRadyoterapi, PET CT vs.)

b)      Anjiyo ve KVC merkezleri için daha önceki planlama metinlerinde 2014 yılı sonuna kadar asgari 3 KVC, 2 Kardiyoloji uzmanı ile çalışmaları verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından ihtiyaçolduğu duyurulmuş idi. Bu sayıların altındaki uzman ile çalışma, acil durumda operasyondan kaçınma, hayat kurtarıcı olan primer PTCA işlemi yapmama,  kamudan uzman çalıştırma, ya da yetersiz hasta takibi ya da ruhsatı elinde tuttuğu halde verimsiz çalışma sonucunudoğurmaktadır.  Bu yüzden  %40 ölçüsüne göre uzman alma imkânı var olan hastanelerdenKVC ve Kardiyoloji uzmanı sayısı planlanan asgari sayının altında olanlara öncelikle haklarını bu branşlarda kullanmaları, kendi talepleri var ise bunun tahsisi, kendi talepleri yok ise kadrohaklarının bu amaçla revize edilmesine,

     Dağıtılabilecek kadro durumu

     Diğer branşlardan dağıtılabilecek kadrolar içinde mevcudu olmayan branşlarda yapılan talepler dikkate alınmamıştır.

      Dağıtım usulü

      Eldeki kadro sayısı talepten az olan branşlarda talep edilme sırası daha önde olanhastanelerden başlayarak dağıtım yapılmıştır. Öncelikle 1. Sırada tercihler değerlendirildi, elde arta kalan sayı için kuruluşların ikinci tercihleri, arta kalanlar için üçüncü tercihleri, arta kalmış isedördüncü tercihler şeklinde değerlendirme yapıldı. Dağıtılabilecek kadro sayısı bitince kuruluşlarınsonraki sıralardaki tercihleri değerlendirmeye alınamamıştır.     

 

 

TIP MERKEZLERİNE İLİŞKİN EK KADRO DEĞERLENDİRMESİ

 

             11 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Ayakta Teşhis Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile mevcut tıp/dal merkezleri C tipi tıp merkezi olarak kabul edilmiştir. A tipi ve B tipi tıpmerkezlerine süre sınırlaması olmaksızın Tıp Merkezlerine yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusundadönüşebileceği hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede tıp merkezlerine kadro dağıtılabileceği ilan edilmiş olup buna göre talepler alınmıştır. Dağıtılabilecek olan kadrolar dikkate alınarak talepler gözden geçirilmiştir. Talepler branş bazında gruplandırılmış. Mevcudu bulunmayan branşla ile özel hastanelerde yatak sayısı yüzün altında olan hastanelere verilmeyen uzmanlık dallarının Tıp Merkezlerine verilmesi uygungörülmemiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda verilebilecek uzmanlık dalı tablo olarak aşağıdagösterilmiştir. Tıp Merkezlerinin ilgili yönetmelik çerçevesinde uygunluk sağlayarak A tipi tıp merkeziolarak ruhsatlandırılması halinde tabloda belirtilen uzmanlık dallarından 2 kadro talepte bulunmaları halinde teşvik amacı ile kadro verilmesi öngörülmüştür. Yine aynı yönetmelik ile öngörülen B tipinedönüşen tıp/dal merkezlerinden kadro sayısı dört klinisyen altında olan merkezlerin uzman sayıları listede sayılan branşlardan mevcudu bulunması kaydıyla dörde tamamlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

TIP/DAL MERKEZLERİNE VERİLECEK UZMANLIK DALLARI

1.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2.  Enfeksiyon Hastalıkları ve KlinikMikrobiyoloji

3.  Genel Cerrahi

4.  İç Hastalıkları

5.  Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

6.  Göz Hastalıkları

7.  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

8.  Kadın Hastalıkları ve Doğum

9. Patoloji

10. Üroloji

11. Anesteziyoloji ve Reanimasyon

12. Biyokimya ve Klinik Biyokimya

13.Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

14.Radyodiagnostik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIMI YAPILAN UZMANLIK DALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

İLK VE ACİL YARDIM: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

9

 

 

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

32

 

ÇOCUK CERRAHİSİ: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

7

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

 

Özel Hastanelere

8

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

21

 

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOBİYOLOJİ: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

3

 

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

26

 

RADYODİAGNOSTİK: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

18

 

BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

3

 

PATOLOJİ: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

3

 

ÜROLOJİ: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

17

 

GENEL CERRAHİ: Herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve yatak sayısının 2/5 ine göre kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

29

 

İÇ HASTALIKLARI: Yatak sayıları dikkate alınarak hastaneler değerlendirilmiş olup, elimizdeki mevcut kadrolar dikkate alınarak kadro alma hakkı olan hastanelerin talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

32

 

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI: Elimizde bulunan mevcut kadro sayısı dikkate alınarak 3. Tercihlere kadar olan kadro talepleri uygun görülmüştür.

Özel Hastanelere

13

 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ: Elimizde bulunan mevcut kadro sayısı dikkate alınarak Özel hastaneler değerlendirmeye alınmış olup 2. Tercihlere kadar olan kadro talepleri uygun görülmüştür.

Özel Hastanelere

13

 

NÜKLEER TIP: Hastanelerin yatak sayısına göre sıralama yapılmış ve kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

1

 

GÖZ HASTALIKLARI: Tercih sıraları dikkate alınarak sağlık kuruluşlarının tercihlerine göre elimizde bulunan kadro sayısı dikkate alınarak kadro hakkı olan kuruluşların 7. Tercihe kadar olan talepleri değerlendirilmiş 1 tane Göz Hastalıkları kadro talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

18

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ve KARDİYOLOJİ: KVC merkezi olanların KVC talepleri imlanlar ölçüsünde karşılanmıştır.

 KVC merkezi olan kuruluşların kadrolarının asgari 3 KVC 2 KARDİYOLOJİ kadrosu olarak tamamlanması uygun görülmüştür.  İlan edilen planlama metni gereği, kadrosu eksik ise talep etmemiş olsa bile kadro alacağı mahsup edilerek tamamlanmıştır. KVC merkezi olmayan hastanelerde 100 yatak üzerinde olup hiç KVC uzmanı olmayanlara travma cerrahisi için 1 KVC uzmanı verilmiştir.

Kardiyoloji kadrosu talebi olan hastaneler kadro alma hakkı var ise 1. Talepleri karşılanmıştır. KVC merkezi olmayan hastanelere verilen Kardiyoloji ve KVC kadrolardan dolayı hastanelere KVC merkezi olma hakkı vermez.  

Özel Hastanelere

37KVC+56KARDİYOLOJİ

 

HEMATOLOJİ-ÇOCUK HEMATOLOJİSİ: Bu değerlendirme ile kemik iliği nakil merkezi açılması gerekçesi ile talep etmiş olanlardan,  ilgili hastane bünyesinde bulunması gerekli olan uzmanlık dalları mevcut olan ve hastanedeki altyapısı hazır olan 100 yatak üzerindeki hastanelerin talepleri, kemik iliği nakil merkezi ruhsatını 3 ay içerisinde almaları koşuluyla Hematoloji uzmanı kadrosu verilecektir.*** KİNM ruhsatını 3 ay içerisinde almadığı takdirde hematoloji kadrosu hastane kadrosundan sayılmayacaktır.

Özel Hastanelere

4

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ: Radyasyon Onkoloji merkezi olan (kadro+ cihaz ) kuruluşların kadro talepleri karşılanmıştır.

Özel Hastanelere

2

 

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ: 75 yatak üzeri hastaneler değerlendirilmiş olup hiç kadrosu olmayan kuruluşlara 1 kadro 125 yatak üzeri hastanelerin ise 2. Kadro talepleri uygun görülmüştür.

Özel Hastanelere

17

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI: Elimizde bulanan kadro sayısı dikkate alınarak Hastanelerin 5. Tercihlerine kadar değerlendirme yapılmış olup talepler bu prensipler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kadrosu 3 ün altında olan hastanelere Yenidoğan Yoğun Bakım sayılarına bakılmaksızın 1 kadro verilmiştir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kadrosu 3 ün üzerinde olan hastanelerden Yenidoğan Yoğun Bakım sayısı 10 ve üzeri olanlar hastanelere de 1 kadro verilmiştir.

Özel Hastanelere

29

 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ: 100 yatak üzeri hastanelerin toplamda kadrosu en fazla 2 olacak şekilde 1 tane beyin sinir cerrahisi kadro talepleri uygun görülmüştür. Ancak o il/yerleşim biriminde özel sektörde başka beyin cerrahi yok ise 100 yatak altı hastanelere de 1 kadro verilmiştir.

Özel Hastanelere

20

 

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI: Elimizde bulunan kadro sayısı dikkate alınarak hastanelerin ilk 4 tercihleri değerlendirmeye alınmış olup hastanelerin yatak sayısına göre sıralama yapılmış ve hiç kadrosu olamayan hastanelere bir kadro verilmiştir.

Özel Hastanelere

4

 

NÖROLOJİ:100 yatak üzeri hastanelerin kadro talepleri karşılanmıştır, 50-100 yatak arasında olan hastanelerden nöroloji kadrosu olmayanlara Beyin Sinir Cerrahisi kadrosu var ise 1 tane nöroloji kadrosu verilmesi uygun görülmüştür.50 yatak altında olan hastanelere nöroloji kadrosu verilmemiştir.

Özel Hastanelere

30

 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM: Elimizde bulunan kadro sayısı dikkate alınarak Özel Hastanelerin yatak sayısının 2/5 ine göre kadro hakkı olan hastanelerin 6.tercihlerine kadar 1 tane kadro talepleri verilmiştir.

Özel Hastanelere

42

Sağlık Bakanlığı Tarafından Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı EkKadro Dağıtımı Sonuçları Yayınlandı;

 

Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı Ek Kadro Dağıtımı Sonuçları için TIKLAYINIZ