Özel poliklinik ruhsatlandırma işlemlerinin il sağlık müdürlüklerine devri

Özel poliklinik ruhsatlandırma işlemlerinin il sağlık müdürlüklerine devri

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık  Hizmetleri  Genel Müdürlüğü

 

Sayı :23590821 07.03.2013 /045/8238
Konu : Poliklinikler hk. 

 

…………………………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü) 

Bilindiği üzere, 09.03.2000 tarihli Yönetmelik kapsamında açılmış bulunan polikliniklerin ruhsatlandırılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi yetkisi Bakanlığımızda bulunmaktadır.

15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik 13 üncü maddesinin 7 nci fıkrasında “(Ek:RG-10/3/2010-27517) Bakanlık, sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması işlemlerini gerekli görmesi halinde valiliklere devredebilir.” hükmü kapsamında, Müsteşarlık Makamından alınan 13.04.2012 tarih ve 2732 sayılı Makam Oluru ile polikliniklerin ruhsatlandırma işlemleri valiliklere devredilmiştir.

Bu kapsamda; Müdürlüklerce poliklinik ruhsatlandırma başvurusunda dikkat edilecek hususlar, yapılacak değerlendirmeler ve kabul edilecek belgeler hususunda uygulama birliğini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Ruhsatlandırmada aranması gereken kriterler ile işlem süreci mezkur Yönetmeliğin 12/Ç, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde, ruhsat dosyasında bulunacak olan evraklar ise mezkur Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Kuruluş mesul müdürü tarafından ekteki kılavuzda belirtildiği şekilde Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi(SKYS) üzerinden kuruluş ruhsatname başvurusunun yapılması, ayrıca Yönetmelikte belirtilen başvuru evraklarını içeren dosyanın Müdürlüğünüze teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Müdürlüğünüze teslim edilen dosya ve SKYS’de yer alan bilgilerin incelenmesini müteakiben mezkur Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen şartlara haiz teknik inceleme ekibi oluşturulacaktır.

3) Teknik inceleme ekibinde “Gerektiğinde, Bakanlıkta görev yapan bir hukuk müşaviri veya avukat,” bulunacağı belirtilmiş olmakla birlikte, ihtiyaç duyulması halinde Müdürlüğünüzde görevli avukat, yok ise Valilik Oluru ile görevlendirilecek diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bir avukat Komisyonda görevlendirilebilecektir.

4) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yeterli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşlerine istinaden kuruluşun ilgili Belediye ile tıbbi atık bertarafına ilişkin yaptığı sözleşme yeterli olarak kabul edilecek olup ayrıca tıbbi atık raporu istenmeyecektir.

5) 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik uyum sağlayarak ruhsatlandırma başvurusunda bulunan, 09.03.2000 tarihli Yönetmelik kapsamında açılmış bulunan polikliniklerin mezkur Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun tespiti halinde SKYS üzerinden sonuçlandırılarak düzenlenecek Özel Poliklinik Ruhsatı, Mesul Müdürlük Belgesi ile SKYS işlem çıktılarının Müdürlüğünüzce onaylı suretlerinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla polikliniklerin yeniden ruhsatlandırılması işlemlerinin mezkur Yönetmelik, bu yazıda belirtilen hususlar ve ekte yer alan kılavuz kapsamında yürütülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür 

DAĞITIM:
81 il Valiliğine 

EKLER:
1-Poliklinik Ruhsatlandırması Mesul Müdür Kullanıcı Kılavuzu
2-Poliklinik Ruhsatlandırması İl Sağlık Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu

 
Geri