ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI HAKKINDA DUYURU

ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI HAKKINDA DUYURU

 ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI HAKKINDA

DUYURU

 (1) Bilindiği üzere “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması

Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile

sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

olduğu kişilerden 26/03/2012 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret tavan

oranları 26/03/2012 tarihinde Kurum Web sayfasında yayımlanmıştır.

(2) Söz konusu Yönerge doğrultusunda özel hastaneler, Yönergenin "Kapasite"

başlıklı 10 uncu maddesi ile "Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar" başlıklı 11 inci

maddelerine ilişkin bilgileri Komisyona beyan etmekte olup, beyan edilen bu bilgilere

ait denetimler Kurumumuzca yapılmaktadır.

(3) Kurumumuzca yapılan denetim neticesinde beyanlarında %10 veya daha

fazla oranda hatalı bildirim yapan hastanelerin ilgili maddelerine ait puanlar Yönerge

gereği 0 (sıfır) kabul edilerek toplam puanları Komisyonca yeniden belirlenmiştir.

(4) Komisyonca belirlenen güncel puanlar doğrultusunda 23/07/2012

tarihinden geçerli olmak üzere özel hastanelerin 2012 yılı için genel sağlık sigortalısı

ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alabilecekleri ilave ücret tavan oranları il

bazında alfabetik sıralı olarak ekli dosyada yer almaktadır ( Ek-1)

(5) Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2012 yılı ilave ücret tavan

oranı %30 olarak uygulanacaktır.

(6) Yönerge kapsamında yer almayan Vakıf üniversite hastaneleri için 2012 yılı

ilave ücret tavan oranı %90 olarak uygulanacaktır.

(7) İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri;

• Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu

“Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri

hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,,

• Yoğun bakım hizmetleri,

• Yanık tedavisi hizmetleri,

• Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

• Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

• Organ, doku ve kök hücre nakilleri,

• Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

• Diyaliz tedavileri,

• Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,

(8) Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,

otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret

alınmayacak kişiler;

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara

Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun

hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri,

b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması

Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bakmakla

yükümlüleri,

c) Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık

alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri.

Tüm ilgililere duyurulur.

DUYURUNUN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Geri