Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik 19 Temmuz 2014tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 terihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler YönetmeliğininGeçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11  11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 14 üncü maddesi çerçevesinde taşınırları, taşınmazları ve personeli Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilen özel hastaneler, mezkur maddenin ikinci fıkrasında yer alan süre içerisinde ruhsatında yer alan hakları ile aynı il içerisinde taşınabilir veya faaliyette olma şartı aranmaksızın devredilebilir.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 2 sayılı “Özel Hastane Müeyyide Formu”nun (3) numaralısatırının “1. Tespit” sütununda yer alan “yüzde” ibaresi “binde” olarak, (20) numaralı satırının “1. Tespit” sütununda yer alan “yüzde” ibaresi “binde” olarak, (21) numaralı satırının “2. Tespit” sütunundayer alan “onu” ibaresi “altısı”olarak ve aynı formun açıklamalar başlıklı bölümünün (d) bendinde yer alan “ve (d)’de” ibaresi “ve (ç)’de” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3  Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinden itibaren geçerli  olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 
Geri