Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2014

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2014

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2014 tarihli ve 29047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

 

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Özel hastanenin denetimi ile ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza etmek.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Ameliyathanenin yönetimi, hizmete devamlı hazır bulundurulması, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve eğitimlerinin yapılması amacıyla sorumlu cerrahi dallarından bir uzman ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı “Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri;

a) Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunur ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji ünitesi kurulması zorunludur.

b) Biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları: Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunludur.

c) Genetik laboratuvarları: Özel hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği genetiklaboratuvarını, bağımsız olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı ile aynı alanda olacak şekilde kurabilir.

d) Patoloji laboratuvarı: Özel hastaneler hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji laboratuvarınıkurabilir.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin son iki fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan “8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği” ibaresi“7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hasta mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, ortak kullanım alanları kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınır ve kamera görüntüleri en az iki ay süre ile saklanır.”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğe 60 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Kuruluş isimlendirmesi

MADDE 60/A  Özel hastanenin tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz.

Özel hastane isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veyaçağrıştıracak şekilde kullanılamaz.”

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan “ayrılabilir” ibaresi “ayrılır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 62  Özel hastaneler, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariçolmak üzere, Müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenir. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Denetimde tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin bu Yönetmelikte belirlenen süreler zarfında giderilmesi, süre belirlenmeyen hallerde ise hemen giderilmesi hususu, mesul müdüre yazılı olarak bildirilir. Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksiklik veya usulsüzlüklerin devam ettiğinin tespiti halinde Yönetmelikte yer alan müeyyideler Valilikçe uygulanır. Özel hastanenin tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan müeyyideler faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.”

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 63  Aşağıdaki hallerde;

a) Özel hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlık dallarında bu Yönetmeliğe göre gerekli olan uzman tabip bulundurulmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar,

b) Özel hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlık dallarındaki kliniklerin tıbbî donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen, uzman tabipler hariç olmak üzere asgarî sağlık personeli bulunmaması halinde, personelin özelliği, sayısı ve çalıştığı birim nazara alınarak verilen sürede personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinceye kadar,

d) Hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar,

eksiklik tespit edilen ilgili birimin faaliyeti Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe durdurulur.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 64  Aşağıdaki hallerde;

a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkasıatanmazsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar,

b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuvarlarile hastanenin türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

c) Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya kısmen faaliyette bulunulduğunun tespiti durumunda ruhsatlandırma tamamlanıncaya kadar,

d) Sağlık hizmeti alanların tedavilerini olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,

e) Taşınacak özel hastanenin talebinin bulunması halinde, 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen süreleri aşmamak kaydıyla yeni binasında faaliyete başlayıncaya kadar,

Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe özel hastanenin tamamında faaliyeti durdurulur. (e) bendi kapsamında sahiplik, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek hastane binasını boşaltabilir.

Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı özel hastanenin faaliyeti Bakanlıkça en fazla üç yıl süreyle askıya alınabilir.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “denetim formunda belirlenen süreler” ibaresi “verilen süre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve o uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi yapılamaz.” ibaresi ile (ı) bendinde yer alan “Ayrıca, bulundurulması zorunlu olmayan uzmanlık dallarına ait ve geçici süre ile de olsa kullanılmayan muayene odaları, kesinlikle kapalı ve kilitli tutulur. Bu odaların kapılarındaki tabelalar kaldırılır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı fıkranın (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinin sonuna “Özel hastanede amacı dışında faaliyet gösterilemez.” ibaresi ve aynı fıkraya (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

“m) Özel izne tâbi hizmet birimleri Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açılamaz ve buralarda hizmet verilemez.”

“n) Özel hastanelerde Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen hiçbir tıbbi işlem yapılamaz.”

“o) Özel hastanelerde hasta mahremiyeti ile hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemez.”

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel hastanenin denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, devralanın talebi halinde yeniden verilir. Özel hastanenin faaliyetinin durdurulması halinde devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.”

MADDE 16  Ek Madde 5’in birinci fıkrasının (e) bendinin 3 numaralı alt bendinde yer alan “bu maddenin ikinci fıkrasında” ibaresi “bu bendin (1) numaralı alt bendinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Denetim formlarının oluşturulması

GEÇİCİ MADDE 16  Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Form başlığıyla birlikte ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK- 2

ÖZEL HASTANE MÜEYYİDE FORMU

Sıra No

 

Konu

 

Müeyyideler

 

1.Tespit

 

2.Tespit

3.Tespit

1

 10 uncu madde hükmüne aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

 Poliklinik faaliyeti 

7 gün süreyle 

durdurulur.

 

2

Mesul müdür tarafından 17 nci madde hükmine uyulmaması durumunda; 

bir yıl  içinde aynı fıkradaki hüküm nedeniyle iki kez uyarılan mesul 

müdürün üçüncüsünde,  farklı fıkralardaki hükümlerden dolayı toplamda

 dört kez uyarılan mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine

 son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel hastane veya planlamaya tabi 

özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz.

 

3

 19 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti

1 gün süreyle durdurulur.

 

4

 20, 20/A, 21, 22, 23, 25, 25/A, 26, 27, 31, 32, 34, 37 ve 41 inci maddeye aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 

7 gün süreyle durdurulur.

 

5

 24, 26, 27, 28 inci maddenin radyoloji hizmetleri ile ilgili hükümleri, 30, 33, 35 ve 36 ncımadde aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 

5 gün süreyle durdurulur.

 

7

 39 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti

 5 gün süreyle durdurulur.

 

8

 39 uncu Maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti 

3 gün süreyle durdurulur.

 

9

 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde, 

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti

1 gün süreyle durdurulur.

 

10

 Acil sağlık hizmet sunumunda, mevzuat hükümlerine aykırı ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir ve fazla alınan ücretin iadesi sağlanır.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir ve fazla alınan ücretin iadesi sağlanır.

 Poliklinik faaliyeti 

1 gün süreyle durdurulur.

 

11

 40 ıncı maddeye aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti

1 gün süreyle durdurulur.

 

12

 40/A maddede bildirilen hükümlere aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti

1 gün süreyle durdurulur.

 

13

 43, 44 üncü maddelere aykırılık halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti

1 gün süreyle durdurulur.

 

14

 54 üncü maddeye ve yatan hastalardan fazla ücret alındığının tespiti halinde 

Hususi Hastaneler Kanunu 42 Maddesi hükümleri uygulanır.

 

15

 39 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 48, 49, 50,51, 52 ve 58 inci maddelere aykırılık tespiti halinde,

uyarı

uyarı

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası, tekrarında iki katı para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti

1 gün süreyle durdurulur.

 

16

 Yönetmeliğin 60 ıncı ve 60/A maddelerine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır. 

Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün 

süreyle sağlık kuruluşunun acil sağlık hizmetleri dışındaki faaliyetleri

 durdurulur.

 

17

 66/a bendinin ihlali halinde, valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında

 savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 

 

18

 66/b, d, j, g bentlerinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 

5 gün süreyle 

durdurulur.

 

19

 66/c maddesinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir.

Poliklinik faaliyeti 

10 gün süreyle 

durdurulur.

 

20

 66/h bendinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 

1 gün süreyle 

durdurulur.

 

21

 66/ı bendinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Poliklinik faaliyeti 

1 gün süreyle 

durdurulur.

 

22

 66/k bendinin ihlali halinde, Bakanlığın onayı ile Valilikçe on gün süre ile faaliyet

 durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

23

66/l bendinin ihlali halinde, kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç 

duyurusunda bulunulur.

  

24

 66/m bendinin ihlali halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. Ayrıca birimin faaliyeti durdurulur.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. Ayrıca birimin faaliyeti durdurulur.

Poliklinik faaliyeti 

10 gün süreyle 

durdurulur.

 

25

 66/n bendinin ihlali halinde,

 Hastanenin tamamında 3 ay süreyle faaliyet durdurulur.

 Kuruluşun ruhsatı geri alınır.

26

 66/o bendinin ihlali halinde,

uyarı

1 gün poliklinik faaliyeti durdurulur

Poliklinik faaliyeti 

3 gün süreyle

 durdurulur.

 

27

 Sağlık kuruluşunda, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları için EK-1’de belirlenen nitelikte ve asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam edilmediğinin tespiti halinde,

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir.

Poliklinik faaliyeti 

3 gün süreyle 

durdurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar

a) Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

b) Aynı tarihte tıbbi cihaz ve donanım standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

c) Aynı tarihte bina ve hizmet birimleri standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

ç) Hastane genelinde aynı tarihte Malzeme ile ilaç standartlarına ilişkin birden fazla maddelere aykırılığın tespiti halinde en ağır olan müeyyide uygulanır.

d) (a), (b), (c) ve (d)’de belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen müeyyidelerden idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.

e) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu ve resmi tatiller dışındaki günlerde başlanır. Ayrıca hastanenin faaliyet durdurulma sebebini gösteren yazılı açıklama hastanenin girişine asılır, ceza bitimine kadar asılı kalır.

f) Bu Ek’teki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.

g) İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası bakımından esas alınan bir önceki ay veya daha uzun süreli olarak özel sağlık kuruluşunun faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulmadan önceki en son faaliyette olduğu aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri tespiti için Müdürlükçe ilgili kuruluştan onaylı gelir tablosu talep edilir.

ğ) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.”

 

EK-5

 

ACİL SERVİSTE BULUNDURULMASI GEREKEN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

 

Absorbanlar – Aktif kömür

Anestezi indüksiyon ajanları – Benzodiazepinler (IV), Etomidat (IV), Barbitüratlar (IV)

Anestetikler

 *Diğer anestetikler – Ketamin (IV, IM), Propofol (IV)

 *İnfiltratif – Lidokain, Bupivakain, Prilokain

Paralizan ilaçlar

·Antihistaminikler (IV)

·Sedatif – hipnotik ajanlar

*Benzodiazepinler (Diazepam) (IV), (Midazolam) (IV), Alprozolam (PO)

*Barbitüratlar (IV) Thiopental (IV)

* Etomidat (IV)

Akciğerler ile ilgili preperatlar

 *Bronkodilatörler

 * Mukolitikler

 *Antikolinerjikler

 * Nebulizestreoidler – Budesonid

Antikonvülzanlar – Benzodiazepinler (IV), Fenitoin (IV), Valproik asit (IV)

· Elektrolit replasmanları – Potasyum (IV), Kalsiyum (IV), Magnezyum (IV)

· Gastrointestinal ilaçlar

 * Antiasitler

 * Antispazmotikler

 * Laksatifler -sorbitol

 * Antiemetikler – Metoklopramid (IV/IM), Trimetobenzamid (IM)

 * H2 reseptör blokerleri – Ranitidin, Famotidin

 * Proton pompa inhibitörleri – Omeprazol, Lanzoprozol, Pantoprazol

 * Gastrointestinalantihemorajikler – Somatostatin veya analogları (Hastane eczanesinden temin   edilebilir)

· Göz, kulak, burun ve boğaz ilaçları

 * Topikal anestetikler

 *Topikal antibiyotikler

 * Topikalmidriyatik ajanlar

 * Topikalvazokonstriktörler

· Hormonlar ve sentetik alt grupları

 * Adrenal glikokortikoidler – Metil prednizolon (IV), Deksametazon (IV)

 * Glukagon(Hastane eczanesinden temin edilebilir)

·İnsülinler ve antidiyabetik ajanlar

· Narkotik olmayan analjezikler ve antipiretikler

 *Parasetamol (PO, IV)

 *Steroid olmayan anti-enflamatuar ajanlar (IM, IV)

Opiat analjezikler - örn, Morfin sülfat (IV/IM),Fentanil (IV), Meperidin (IV,IM)

· Kardiyovasküler ilaçlar

 * Antiaritmik ilaçlar:

Sodyum kanal blokerleri – Grup 1b – örn, Lidokain %2 (IV), Grup 1c – örn, Propafenon (IV, PO)

Potasyum kanal blokerleri: örn, Amiodaron (IV)

Kalsiyum kanal blokerleri – örn: Diltiazem (IV), Verapamil (IV)

Beta-blokerler: - örn, Metoprorolol (IV), Esmolol (IV)

 * Antihipertansif ajanlar – ACE inhibitörleri (kaptopril)

* Diüretikler – Furosemid, Mannitol

*Vazodilatatör ajanlar – Nitrogliserin (IV, SL, PO), Nitroprussid (IV)

* Vazopressörler

Direkt etkililer – Dobutamine

Miks etkililer – Dopamin

· İleri kardiyak yaşam desteği ile ilgili diğer ajanlar  -

 *Vazokonstriktör ajanlar – Adrenalin (IV)

 * Parasempatolitik ajanlar – Atropin sulfat (IV)

 * Sodyum bikarbonat (IV)

·Koagülan ajanlar

 * Antikoagülanlar – Fraksiyoneheparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin

 * Antiplateletler – Asetil Salisilik Asit 300 mg (PO), Clopidogrel (PO)

*Antikoagülan antidotları – Protamin sülfat (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Kolinesteraz inhibitörleri (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Parenteralreplasman sıvıları

 * %0.9 NaCl, Ringerlaktat, %5 Dextroz, %10 Dextroz, %20 Dextroz

* %30 Dextroz, Hipertoniksaline - %3 NaCL

· Serumlar, toksoidler, aşılar ve antiveninler – Tetanoz aşısı

· Psikoterapötik ilaçlar – Biperiden (IV), Haloperidol (IV) veya Olanzepin (IV)

· Sistemik kullanım için antibiyotikler –

 * Penisilin (IM) (Benzatin penisilin 1.200.000 IU ve 6.3.3 IU)

 * I. kuşak sefalosporinler – sefazolin sodyum (IV)

 * III. kuşak sefalosporin (IV), (Seftriakson 1 gr flk)

 *I. kuşak kinolonlar – Ciprofloksasin (IV)

 * II. kuşak kinolonlar – Moksifloksasin (IV) ve Levofloksasin (IV)

 * Aminoglikozid (IV) (Gentamisin 80 mg amp)

 * Beta Laktamlı Penisilinler (IV)

 * Makrolidler (IV) – Klaritromisin

 * Metranidazol (IV)

· Topikal antibiyotikler (örn. Fusidik asit)

· Topikal kanama durdurucu ajanlar

· Toksikoloji ile ilgili antidotlar

 * Atropin (IV)

 *Naloksan (IV)

 * Flumazenil (IV)

 * NaHCO3 (IV) (TCA Zehirlenmesi)

 * N-Asetilsistein (PO veya IV)

 * Pralidoksim (IV) (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Trombolitik ajanlar – Streptokinaz, rt-PA, vb

· Vitaminler –  Vitamin K (IV-IM), Vitamin B1 (Tiamin)

· Volüm genişleticiler – Sentetik Nişasta ve Jelatin solüsyonları (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili ilaçlar

 * Rho (D) immünglobulin (Rho-Gam)

 * Oksitosik ilaçlar

Hiperamonyemi acil tedavisi için ilaçlar

 * Neomisin, Metronidazol, Vankomisin

 * Laktuloz, Sodyum Benzoat/Sodyum Fenilasetat(PO,IV)

* L-Arginin, L-Karninin