Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 21.03.2014

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 21.03.2014

21 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28948

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmişbelge,”

“d) Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, özel hastanenin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,”

“Ancak otopark alanlarına ilişkin hususlarda birinci fıkranın (d) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan“Hastane yerleşimi ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre ayrılmış otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların” ibaresi “Hastane yerleşiminin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel hastanelerde, Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve binada imar mevzuatına uygun olarak taşıyıcı unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat gibi işlerin yapılması halinde, binanın kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek ve gerektiğinde yangın ile deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilir.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“c) Müdürlükçe EK-9’a uygun olarak düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin sağlık taramalarını yaptırmak,”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Her bir yan dal uzmanlık alanında ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarının tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde Bakanlıkça belirlenen sayıda yan dal uzmanı bulunması koşuluyla yan daluzmanlığı bulunanlar Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü ile o ildeki ana dal uzmanlıkkadrolarında başlatılabilir. Tıpta uzmanlık eğitimi verilmeyen illerde ise Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir.”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarlara, 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre; radyoloji laboratuvarlarına ise 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname düzenlenir ve EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kısmına eklenir.Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarların faaliyetleri ise Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında yürütülür.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 40/A maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için ilgili mevzuatına göre satış fişi veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satış fişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir.”

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı özel hastanenin faaliyeti Bakanlıkça en fazla üç yıl süreyle askıya alınabilir.”

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde;” ibaresi “Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihiitibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde;” şeklinde ve son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devir işlemlerinin Bakanlıkça onaylanması halinde on beş işgünü içerisinde EK-10’daki Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler” kısmındaki (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki belgeler ve “Özel Hastane Faaliyet Başvurusunda Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler” kısmındaki devralana ait belgeler ile devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmeler ilgili sağlık müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilir.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş, (i) bendinin sonuna aşağıdaki iki cümle eklenmiş, birinci fıkraya aşağıdaki bentler ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Hasta yatak doluluk veya yoğun bakım yatak doluluk oranı;

1) Son altı aya ait % 85 ve üzerinde olan,

2) Son bir yıla ait % 75 ve üzerinde olan,

3) Son iki yıla ait yıllık % 65’in üzerinde olan,

ve bu oranlardan birini sağlayan özel hastanelere hasta yatak doluluk oranı veya yoğun bakım yatak doluluk oranı % 65 olacak şekilde hasta yatağı eklenebilir.”

“e) Ayrıca;

1) Özel hastanelerde kadrolu olarak çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesineuygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarakçalışabilir. Diğer sağlık çalışanları ise planlama kapsamındaki en fazla bir özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Tabiplerin kadrolu olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, tabip planlamasının bozulmaması amacıyla azami üçay daha kadro dışı geçici olarak çalışmaya devam edebilir. Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmaya başlayamaması halinde düzenlenmiş olan personel çalışma belgesi iptal edilir.

2)Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattankaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir kereye mahsus olmak üzere planlamadan istisna tutularak kadro dışı geçici çalışabilir.

3) Yaş haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşmış olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarından altmış yaşını doldurduktan sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.

4) Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçentleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında üniversite ile sözleşme yaparak kadro dışıgeçici olarak çalıştırabilir.

5) Muayenehanesi bulunan tabipler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde sadece nöbet tutabilirler. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır.

6) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro dışı geçici çalışma hükümleri tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Müdürlükçe kadro dışı geçici çalışan tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir Kadro dışı geçici çalışma gün ve saatleri, kadrolu çalışılan kuruluşla yapılan sözleşmede açıkça belirtilir. Kadro dışı geçici çalışılan uzmanlık dalları kuruluşun ruhsatına ve faaliyet izin belgesine, çalışma şekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanların hastaneden ayrılması halinde yerine üç ay içinde aynı şekilde çalışacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalı hastanenin ruhsatından/faaliyet izin belgesinden çıkarılır. Bu bendin 3 numaralı alt bendi ile bu maddenin 7 ve 8 inci fıkraları kapsamındaki tabibin çalıştığı hastaneden ayrılıp muayenehaneler hariçplanlama kapsamındaki başka özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi halinde de aynı şekilde çalışmasına izin verilir.”

“Özel hastanede kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilir. Bu durumda kadro dışı geçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir.”

“n) Özel hastaneler bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabiplerle estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvuruları hastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim hastanenin faaliyet izin belgesinin EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kısmına ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) işlenir. Estetik biriminde, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan işlemler yapılabilir.

o) Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşları ileözel hastaneler, aynı il sınırları içinde özel hastane bünyesinde birleşebilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışındaki başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleşmeye izin verilir. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleriçerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuruuygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin verilir. Birleşme işlemi iki yıl içerisinde tamamlanır. Ancak birleşerek taşınma söz konusu ise birleşme işlemi 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen süre içerisinde tamamlanır. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar ayrılma talebinde bulunamaz.

p) Özel hastane bulunduğu il içerisinde başka bir yere taşınabilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışına taşınmasıiçin Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuruuygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin verilir.”

“7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 9 uncu maddesi uyarınca 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla kadro dışı geçici olarak çalışabilir.

Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olan ve yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabip ve diştabipleri, bir yıl içerisinde toplamda üç ayı geçmeyecek şekilde müdürlüğe bildirimde bulunmak kaydıyla kadro dışıgeçici olarak özel hastanede çalıştırılabilir.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği bir yetkili başkanlığında:

a) Genel Müdür veya yardımcısı,

b) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,

c) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından bir temsilci,

ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan bir temsilci,

d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan bir temsilci,

e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisinden bir temsilci,

f) Özel hastanelere ait derneklerden en çok tüzel kişi üyesi olan dernek temsilcisi,

g) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarına ait derneklerden en çok tüzel kişi üyesi olan dernek temsilcisi,

olmak üzere dokuz üyeden kurulur.”

“İkinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen Komisyon üyeliği için, asgari Daire Başkanı seviyesinde bir yetkili görevlendirilir. (f) ve (g) bendindeki üye için derneklerin her yıl temmuz ayı itibarıyla üye sayıları esas alınır.”

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisans verilenler hariç olmak üzere ön izin verilenler,” ibaresi “Bakanlıkça özel hastane açma izni verilenler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili belediye imar müdürlüğünden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya çevre ve şehircilik il müdürlüğünden” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Ancak komisyon tarafından uygunsuzluklarını taşınarak gidermesi gerektiği tespit edilen özel hastaneler için komisyon rapor tarihinden itibaren 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen süre verilir.”

“Bu madde kapsamındaki hastaneler, uyum süresi içinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir.

a) 15/2/2008 tarihinden önce kullanmakta oldukları binalarından Bakanlık kayıtlarına girmemiş olanlar ile belediye onaylı projesi bulunmayanların, mevcut durumlarını gösteren projeleri Müdürlükçe incelenir ve denetimlerde kullanılmak üzere Müdürlükçe onaylanır. Bu şekilde kayıt altına alınan binalara istinaden özel hastane kapasite artıştalebinde bulunamaz.

b) Yönetmelik şartlarını sağlayamayan binalarının;

1) Yapı kullanma izin belgesi bulunmalı veya binanın kullanılabileceğine dair ilgili belediye veya çevre veşehircilik il müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belgesi bulunmalıdır.

2) Yangın ve deprem yönünden uygunluğunun ilgili kurum tarafından belgelenmesi gereklidir.

3) Mevcut durumlarının dışında proje değişikliğine neden olabilecek tadilatlarına izin verilmez. Ancak, Müdürlükçe talep edilebilecek küçük çaplı ve uygulanması mümkün tadilatlar yapılabilir. Bu durumda, yangın ve deprem yönünden uygunluğu sağlamak kaydıyla, mimari projedeki değişikliklerin Müdürlükçe onaylı son projeüzerinde çizilmesine izin verilir.”

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“İstisnai tabip çalıştırılması

GEÇİCİ MADDE 9  31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu geçici çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabiplerin başka özel hastaneye başlamak istemesi halinde de aynı şekilde kadro dışı geçici çalışabilir.

15/2/2008 tarihinden itibaren bir özel hastanede herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarakçalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel hastanede kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılarak başka bir hastanede çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 “Özel Hastanelerde Asgarî Bulundurulacak Sağlık Personeli”listesinin V, VI ve VIII numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI

Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)

VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI

Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)”

“VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)”

MADDE 20  Aynı Yönetmeliğin eki EK-2 “Özel Hastaneler Denetim Formu”nun “1. Bölüm: Faaliyete Esas Bilgiler” kısmının 39 uncu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

39-  a) Özel hastane için kullanılan yönlendirme levhaları uygun mu?  

 

 

 

 

b) Matbu evraklardakilogolar uygunmu?  İlgili genel hükümlere göre Reklam kapsamına giren uygulaması var mı?

 

Mesul müdür bir kez uyarılır.

 

 

 

 

 

Mesul müdür üç kez uyarılır.

Bir yıl içinde dördüncü kez yapılması halinde acil hariç poliklinik faaliyetleri iki gün süreyle durdurulur.

60 ıncı maddeye aykırı uygulamaların Bir yıl içerisinde ikinci kez yapılması halinde iki gün, üçüncü kez yapılması halinde beş gün, dördüncü kez yapılması halinde yedi gün süreyle acil hariç poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

Bir yıl içinde beşinci kez yapılması halinde beş gün süreyle acil hariç poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-9 “Müşterek Teknik Rapor”un “Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin Tadilatlarına Yönelik Kısmı Müşterek Teknik Rapor” kısmının üçüncü bölümünün 4 numaralı satırıyürürlükten kaldırılmış ve aynı ekin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenecek müşterek teknik rapor ve kısmi müşterek teknikrapor ücreti, Müdürlük döner sermayesine yatırılır.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.