Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Maddesi Hakkında Duyuru

Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Maddesi Hakkında Duyuru

 Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Maddesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır ;

T.C.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: 54567092/090              2845/23.01.2013

Konu: ÖHY Geçici 2 nci Maddesi

 

 

………………… VALİLİĞİNE

 

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

 

Bilindiği üzere; 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 27/05/2012 tarihinde değiştirilen Geçici 2 nci maddesinde

 

“Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerden bu Yönetmelikteki yer seçimi ve bina şartlarını sağlayamayanların, uygunsuz olan durumlarını tespit etmek, uygunsuzluklarını yerinde veya taşınarak giderecek olanlara gerekli süreyi belirlemek ve Bakanlığa sunmak üzere valilikçe, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili belediye imar müdürlüğünden bir temsilci, bir mimar, gerek görülmesi halinde il sağlık müdürlüğü kadrosundan bir avukat ve diğer teknik personelin bulunduğu bir komisyon görevlendirilir. Komisyon her bir hastane için yapmış olduğu çalışmayı ve önerilen uyum süresini gerekçeleriyle birlikte Bakanlık onayına sunar. Uyum süresi yedi yılı geçemez.

 

Bakanlık, taşınması veya yeniden yapımı gereken her bir hastane için mümkün olabilecek teşvik edici hususları da değerlendirerek belirlenen süreyi onaylar.

 

Bu madde kapsamındaki hastaneler, uyum süresi içinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir.

 

a)   15/2/2008 tarihinden önce kullanmakta oldukları binalarından Bakanlık kayıtlarına girmemiş olanlar ile belediye onaylı projesi bulunmayanların, mevcut durumlarını gösteren projeleri Bakanlıkça incelenir ve denetimlerde kullanılmak üzere Bakanlıkça onaylanır. Bu binalar nedeniyle hastanenin mevcut kapasitesi dışında birim ilavesi talebinde bulunulamaz,

 

b)  Yönetmelik şartlarını sağlayamayan binalarının;

 

1) Yapı kullanma izin belgesi bulunmalı veya binanın kullanılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belgesi bulunmalıdır.

 

2)   Yangın ve deprem yönünden uygunluğunun ilgili kurum tarafından belgelenmesi gereklidir.

 

3)   Mevcut durumlarının dışında proje değişikliğine neden olabilecek tadilatlarına izin verilmez. Ancak, Bakanlıkça talep edilebilecek küçük çaplı ve uygulanması mümkün tadilatlar yapılabilir. Bu durumda, yangın ve deprem yönünden uygunluğu sağlamak kaydıyla, mimari projedeki değişikliklerin Bakanlıkça onaylı son proje üzerinde çizilmesine izin verilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğindeki yer seçimi ve bina şartlarını sağlayamayanların, uygunsuz olan durumlarını tespit etmek, uygunsuzluklarını yerinde veya taşınarak giderecek olanlara gerekli süreyi belirlemek amacıyla il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili belediye imar müdürlüğünden bir temsilci, bir mimar, gerek görülmesi halinde il sağlık müdürlüğü kadrosundan bir avukat ve diğer teknik personelin bulunduğu bir komisyon kurulması gerekmektedir. Hükme ilişkin

 

 

 


 

Müdürlüklerde oluşan tereddütlerin giderilmesi ile uygulama birliği sağlanması açısından bu kapsamda;

 

1) Anılan Yönetmeliğin Geçici 2 nci Madddesi gereği İlinizde bulunan özel hastanelerden yer seçimi ve bina şartlarını sağlayamayanlar ile ilgili uyum süresinin gerekçeleriyle birlikte açıklandığı rapor hazırlanacaktır.

 

2)  İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde komisyonda görevlendirilecek mimar bulunmaması halinde ilgili belediye veya çevre ve şehircilik il müdürlüğünden mimar talep edilerek komisyonda görevlendirilebilecektir.

 

3)  Komisyon raporunda, yer seçimi ve bina şartlarını sağlayamayan özel hastanelerden uygunsuz olan durumlarına ve bu uygunsuzlukların yerinde veya taşınarak giderilebileceği hususlarına yer vererek uyum süresini önerecektir..

 

4)  Komisyon her bir hastane için ayrı ayrı rapor hazırlayacaktır.

 

5)   Özel hastanelerin 15/2/2008 tarihinden önce kullanmakta oldukları binalarından Bakanlık kayıtlarına girmemiş olanlar ile belediye onaylı projesi bulunmayanlarda Müdürlükçe 15/02/2008 tarihi itibariyle binaları kullandıklarının teyidi ve tespiti halinde de Geçici 2 nci Maddesi kapsamında değerlendirme yapılacaktır.

 

6)   Anılan Yönetmeliğin Geçici 2 nci Madddesi gereği yer seçimi ve bina şartlarını sağlayamayanlar özel hastanelerden yerinde yapılacak komisyon incelemesi

 

öncesinde mevcut bina ve tüm eklentilerini birebir uyumlu gösteren müellif mimarı tarafından 3 takım mimari proje hazırlatılacaktır.

 

7)    İl Sağlık Müdürlüğü, komisyon raporu ile birlikte komisyon marifetiyle yerinde yapılan incelemeye istinaden özel hastanenin, mevcut bina ve tüm eklentilerini birebir uyumlu gösteren ve müellif mimarı tarafından hazırlanan mimari projelerinin inceleme tarihi itibariyle komisyon marifetiyle mevcut bina ve eklentilerine birebir uygun olduğunu teyit ederek 3 takım olarak denetimlerde kullanılmak üzere onaylayacaktır.

 

8)  Anılan Yönetmeliğin Geçici 2 maddesi kapsamındaki tüm bina ve eklentilerini yansıtan;

 

a) Yapı kullanma izin belgesi arkalı önlü onaylı sureti veya binanın kullanılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belgeyi,

 

b)  Yangın ve deprem yönünden uygunluğunu gösteren ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belgeleri

 

c)  İl sağlık müdürlüğü, denetimlerde kullanılmak üzere komisyon tarafından onaylanan 3 takım mimari proje asıllarının,

 

d)  Komisyon tarafından hazırlanan uyum süresininde onaylandığı raporu,

 

Bakanlığımıza gönderilecektir.

 

Bakanlığımız, gönderilen bilgi, belge ve mimari projelerin incelenmesi ve değerlendirmesi ile gerekirse ilgili belediyelerle yapılacak değerlendirmeler sonucunda taşınması veya yeniden yapımı gereken her bir hastane için mümkün olabilecek teşvik edici hususları da gözönünde bulundurarak uyum süresini onaylayacaktır.

 

 

 

 

 


 

9) Komisyon çalışmaları sonuçlandırılarak 8 Madde de talep edilen hususlar en geç 27/05/2014 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.

 

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

 

Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı

 

Dağıtım

 

Gereği :

81 İl Valiliği