ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir. Yan dal uzmanlığı bulunanlar ise, ancak kuruluşun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde başlatılabilir. Bu personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından başlayacak personele çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel hastanede çalışabilir.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in (XII) numaralı bölümünün birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Hastanenin ilk açılışında, ruhsatında kayıtlı toplam yatak sayısının yarısı esas alınarak yedi yatağa bir; hastane faaliyette iken aylık bildirim formlarındaki yatak doluluğu dikkate alınarak her dolu yedi hasta yatağı için en az bir,”
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 

 

Bu yönetmelikle;

1- Yan dal uzmanlığı bulunanlar ise, ancak kuruluşun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde başlatılabilir şeklinde bir ifade eklenmiştir. Geçmiş dönemde branş bulunmasa dahi yan dalı bulunan hekimin yan dalından faydalanabiliyorduk. malesef artık sadece yan dal uzmanlığı olan hekim ilgili branş varsa o alanda çalışabilecektir.

2- Ek 1 de yer alan eski ifade Her yedi hasta yatağı için en az bir, iken;

yeni haliyle ;
" Hastanenin ilk açılışında, ruhsatında kayıtlı toplam yatak sayısının yarısı esas alınarak yedi yatağa bir; hastane faaliyette iken aylık bildirim formlarındaki yatak doluluğu dikkate alınarak her dolu yedi hasta yatağı için en az bir,”
denmiştir.