ÖHY ve ATT Yönetmeliği Değişikliklerine yönelik yönetmelik uygulamaları hakkında duyuru

ÖHY ve ATT Yönetmeliği Değişikliklerine yönelik yönetmelik uygulamaları hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ÖHY ve ATT Yönetmeliği Değişikliklerine yönelik yönetmelik uygulamaları hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 54567092/                        11.07.2014
Konu : ÖHY ve ATT Yönetmeliği Değ.
            Yön. Yön. Uygulamaları

        ………………………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: 30.04.2014 tarih ve 5407.384 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 21.03.2014 tarih ve 28984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden Müdürlüklerce yapılacak iş veişlemleri konu alan ilgi (a) sayılı yazımız 81 il Valiliğine gönderilmiş idi.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 12 nci maddenin birinci fıkrasında; “31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla tıp merkezinde kadro dışı geçici çalışabilir. Bu geçici çalışma tabiplere yönelik bir hak olup tıp merkezine müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabiplerin ayrılıp planlamaya tabi başka bir özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi halinde de aynı şekilde kadro dışı geçici çalışmasına izin verilir.”  hükmü ile

Mezkûr Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin onbirinci fıkrasında “Tıp merkezleri, Bakanlıkça izin verilmesikaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilir. Ancak bu şekilde verilecek izin, tıp merkezine planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermez. Bu bent doğrultusunda yapılacak başvurular 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hükümlerde tanımlanan kadro dışı geçici çalışma hakkı sadece tıp merkezlerine tanınmış olmakla birlikte aynı şartlara haiz olup poliklinik, müessese ve tıbbi laboratuvarlarda çalışmak isteyen tabiplere uygulanamaması nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla anılan hükümler kapsamında planlamaya tabi poliklinikler ile şirket sahipliğinde müstakil olarak faaliyet gösteren müessese ve tıbbi laboratuvarlarda da çalışmaya izin verilebileceği, şirket sahipliğinde faaliyet göstermeyen müessese vetıbbi laboratuvarlarda ise Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi hükümleri gereğince izin verilemeyeceğihususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.

 

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)