Ödeme İşlemleri konulu genel yazı

Ödeme İşlemleri konulu genel yazı

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı: 17636183/12301900   25/07/2013
Konu: Ödeme İşlemleri 

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından yapılan tüm mali işlemler, Mali Yönetim Otomasyon Sistemi (MOSİP) üzerinde kayıt altına alınmakta ve işleme tabi tutulmaktadır. Gider, iade ve göndermelere ilişkinödeme işlemleri merkezdeki Ödeme Muhasebe Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Kurulan veuygulanan sistemin mahiyeti icabı, Kurum bütçesine gider kaydedilecek tutarlar, harcama birimleri tarafından MOSİP Sistemi üzerinde tahakkuk ettirilmekte, yetkili personel (harcama yetkilisi,gerçekleştirme görevlisi) tarafından gerekli onaylamalar yine sistem üzerinde yapıldıktan sonra mahallindeki muhasebe birimine aktarılmaktadır. Muhasebe yetkilileri 5018 sayılı Kanun gereği yapmaları gereken kontrolleri yaptıktan sonra söz konusu giderleri Kurum muhasebe kayıtlarınaalmaktadır. Kişilere ödenecek tutarlar, bu muhasebe kayıtlarının detayında sisteme kaydedilmektedir. Muhasebe yetkilileri, yukarıda anlatılan şekilde muhasebe kayıtlarına alınan ödeme bilgileri üzerinden, MOSİP Sistemini kullanarak, merkezdeki Ödeme Muhasebe Birimine ödeme talebi göndermektedir. Ödeme Muhasebe Birimi, taşradaki muhasebe birimlerinden sistem üzerinden iletilenödeme talepleri için, yine MOSİP Sistemi üzerinden bir ödeme talimatı düzenlemekte, bu ödemetalimatına ilişkin ödeme listelerini elektronik ortamda ilgili bankalara iletmekte, bu talimatların sonuç bilgilerini aynı yöntemle bankalardan alarak muhasebeleştirmektedir. Bu sistemin özelliğine göre muhasebe işlemleri tamamlanmamış her hangi bir işlem için ödeme talimatı verilmesi mümkün değildir. 

Türlerine göre, her bir mali işlemin hangi süre içinde tahakkuk ettirilip, muhasebe birimlerine intikal ettirileceği, muhasebe birimlerinin, tahakkuk ettirilen bu işlemleri hangi süreler içinde muhasebekayıtlarına alacağı, ödeme taleplerini hangi süreler içinde merkeze ileteceği ile ilgili hususlar 20.04.2010 tarih ve 2010/52 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir

Nakit yönetim işlemlerini kolaylaştırmak ve etkinleştirmek amacıyla ödeme işlemleri ile ilgili olarak, MOSİP Sistemi üzerinde yeni bir uygulama geliştirilmiştir. Bu yeni uygulamada, ödemenin türüne göre işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, bunun için ilgili ödeme hesaplarına hangi tarihlerdenakit aktarımı yapılacağı 2010/52 sayılı Genelge hükümlerine göre kurallara bağlanmıştır. Buna göre; 

Gider tahakkuk işlemleri, harcama birimleri tarafından 2010/52 sayılı Genelge hükümlerine göregerçekleştirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Muhasebe birimleri, bu tahakkuk işlemleri üzerindeki gerekliincelemeleri 2010/52 sayılı Genelgede belirtilen süreler içinde sonuçlandıracaklar ve muhasebekayıtlarını tesis edeceklerdir. Bu şekilde sonuçlandırılan giderlere ilişkin ödemelerle, emanet hesaplara alınan tutarların iadesi ve diğer kurumlara gönderilecek paralarla ilgili ödeme taleplerini yine MOSİP Sistemi üzerinden merkezdeki Ödeme Muhasebe Birimine ileteceklerdir. 

Muhasebe birimleri tarafından ödeme talepleri, her gün saat 15:40 itibariyle merkeze iletilmiş olacaktır. Her gün saat 15:40 ila 00:00 arasında merkeze ödeme talebi iletilmesi, sisteme konulankontroller ile engellenecek ve ertesi gün yeniden otomatik olarak açılacaktır. 

Ödeme Muhasebe Birimi tarafından, merkeze iletilen ödeme talepleri için ödeme talimattan ve ödemelistelerinin düzenlenmesi işlemleri, aynı günün mesai saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Bu talimat ve ödeme listeleri ertesi gün ilgili bankalara iletilecek ve nakit aktarımlarıgerçekleştirilecektir

Saat 15:40'dan sonra merkeze ödeme talebi iletilmesi sistem tarafından engelleneceğinden,ödemelerin zamanında gerçekleştirilebilmesi için, harcama birimleri tarafından tüm gider tahakkuk işlemlerinin 2010/52 sayılı Genelgede belirtilen süreler içinde tamamlanması ve muhasebe birimine intikal ettirilmesi, muhasebe birimlerinin de yine aynı Genelgede belirtilen süreler içinde incelemelerinitamamlayıp, son ödeme gününden bir önceki gün saat 15:40'a kadar ödeme taleplerini merkeze iletmesi gerekmektedir. Bu saate kadar merkeze iletilemeyen ödeme talepleri ancak ertesi gün merkeze iletilebilecek ve takip eden gün ödenebilecektir. 

Yukarıda bahsi geçen uygulama 01.08.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Uygulamanın bu hususlar göz önüne alınarak yürütülmesini, ödemelerde her hangi bir aksamaya meydan verilmemesiaçısından, 2010/52 sayılı Genelgede gösterilen uygulama esaslarına titizlikle riayet edilmesini önemle rica ederim. 

 

Yadigar Gökalp İLHAN
Kurum Başkanı

 

DAĞITIM:
Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatına